דו"ח ביניים: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה

מה הוחלט?

תכנית הצפון הינה תוצר של מאבק אזרחי שהובל על ידי ארגוני ותושבי הצפון לאורך מספר שנים במטרה למקד מאמץ בסגירת הפערים בהקצאת המשאבים, התשתיות והשירותים המוקצים על ידי המדינה באזורי הספר הצפוניים. מאבק זה הביא לכתיבת תכנית הצפון שהובאה לאישור הממשלה ב 8.1.17 כהחלטת הממשלה מס 2262: פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.
החלטה זו, ליכדה לתוכה מס' החלטות שונות: החלטה מס' 146, "קידום הסוגיה האסטרטגית 'פיתוח כלכלי-אזורי' כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה" והחלטה מס' 1838: "תכנית השקעה רב שנתית לפיתוח התחבורה הציבורית במטרופולינים".
התכנית כוללת עבודה בשלל תחומי חיים: כלכלה, חינוך, בריאות, תחבורה, תשתיות ועוד. דוח זה עוסק בבדיקת הביצוע הממשלתית בתחומי העניין בהם עוסקת ועידת אצבע הגליל ה-5 על שם אלעד ארליך ז"ל ומסתמך בעיקר על הצהרות הממשלה בדבר ביצוע משימותיה.

 

דו"ח זה נכתב על ידי תחקירני המוניטור רעות ברקוביץ׳, הילה מזוז, יגאל זסלבסקי ושירי צ׳דר בלווי והנחיה של מנהלת תחום הממשל מיכל שטרנברג 

מה קורה עם זה?

מוניטור הצפון:

דוח ביניים זה נכתב במסגרת תכנית המוניטור של "המרכז לעצמת האזרח" המבצע ניטור ומעקב אחר ביצוע מדיניות ממשלתית, ובשילוב עם  מסלול "פרקטיקה לשינוי מדיניות" בבי"ס לעבודה סוציאלית במכללת תל חי. במסגרתו עסקו סטודנטים בשנתיים האחרונות במעקב וניטור המשימות שלקחה על עצמה הממשלה במסגרת תכנית הצפון וביצוען.

הדוח נכתב על ידי תחקירני המוניטור ממסלול "פרקטיקה לשינוי מדיניות": רעות ברקוביץ', הילה מזוז, יגאל זסלבסקי ושירי צ'דר. ובהנחיית מנהלת המסלול רוני היינבך ומנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח מיכל שטרנברג.


מסקנות מרכזיות מעבודת המוניטור:
מתהליך המעקב והניטור אחר יישום ההחלטה ניתן להעלות, כבר בשלב זה, מספר מסקנות ושאלות בנוגע להמשך תהליך קידום מדיניות הצפון: 
1. אפקטיביות התכנית: ההחלטה מציינת את תפקידו של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל כאמון על בדיקת האפקטיביות של התכנית במטרה להחליט על תכנית המשך, אך המשרד שענה לפנייתנו לגבי יישום ההחלטה טרם השיב לגבי סעיף זה ואין בידינו אינפורמציה לגבי האפקטיביות או לגבי ביצוע של בדיקה כזו במטרה להחליט על צעדים להמשך.


2. המשכיות התכנית: במהלך עבודת המוניטור שאלנו את כלל המשרדים לגבי כוונותיהם להמשך יישום המדיניות המתעדפת את הצפון גם לאחר סיום פרק הזמן שהוקצה בהחלטת הממשלה. רק במקרים מועטים התחייבו המשרדים לשינו סדרי העדיפויות לטובת הצפון באופן קבוע. במרבית המקרים לא נענינו לשאלה זו ולא ניתנה התחייבות. נתון זה מעלה שאלה לגבי השפעת תכנית זמנית זו על שינוי קבוע בסדרי העדיפויות של המדיניות הממשלתית.

 

3. אחוז ביצוע: מדו"ח הביניים עולה כי אחוזי הביצוע של התכנית הינם גבוהים. יש לציין כי ההחלטה כוללת מספר גורמים התורמים לביצוע ("מאפשרים") כדוגמת הגדרת גורם מתכלל, תכנית הערכה ומדידה מתוקצבת, מעורבות בין מגזרית ועוד.


4. נתוני ביצוע מהסעיפים שנבדקו: עד למועד דו"ח הביניים נבדקו 40 סעיפים מתוך החלטת הממשלה. מתוכם, 21 סעיפים בוצעו באופן מלא (53%), 15 סעיפים מבוצעים באופן חלקי או מצויים בהליך יישום (37%) ו4 סעיפים בלבד (10%) נמצאו כלא מיושמים.


5. חסם "חלחול המדיניות": הבדיקה מעלה מספר סעיפים המבקשים להעניק תמריצים ל"גורמי שטח", אשר תוקצבו ויושמו, בפועל לא הגיעו למיצוי התקציב, וזאת בשל היעדר פניות או מחסור במועמדים העומדים בקריטריונים. חסם זה ניכר בסעיפים הבאים: עידוד מעבר חברות לצפון, עידוד עסקים במתן מקומות תעסוקה, העלאת הפריון בעסקים קטנים, כלי סיוע לשיווק בחו"ל ושיווק מכוון.


6. חסם "מדיניות צבועה": ניכר כי מספר סעיפים מההחלטה מהווים חלק מתוכניות ממשלתיות רחבות וגדולות יותר אשר ביצוען אינו תלוי בהחלטת ממשלה זו. דבר זה עשוי לגרוע, להבנתנו, מהיכולת לתת בפועל עדיפות לאזור הצפון על שאר חלקי המדינה על מנת לצמצם את הפערים הקיימים. דוגמאות למצב זה: התכנית לקיצור התורים של משרד הבריאות,  התכנית לתקצוב דיפרנציאלי של משרד החינוך ותוכניות כלליות של הועדה לתקצוב ותכנון במועצה להשכלה גבוהה.

 

לתשומת לבכם, זהו דו"ח מסקנות ביניים בלבד המוגש לכבוד ועידת אצבע הגליל, הדו"ח המלא יפורסם עם סיום עבודת המוניטור

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר