יישום החלטת הממשלה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה

על בסיס החלטת ממשלה 2084 מיום 7.10.2014 לאימוץ המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את המלצות דו"ח הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל, הקובעות החלה מדורגת של חובת ניתוח מגדרי על כלל תקציב המדינה. ההחלטה מאמצת מתווה לפיו עד שנת 2018, 100% מתקציב המשרדים ויחידות הסמך שבתחום אחריותם ינותחו באופן זה. הניתוח יפורסם ידח עם התקציב ויכלול את הכנסות המדינה ממיסוי ומידע לגבי חלוקה מגדרית ביחס לערבויות שהמדינה מעניקה והתקשוריות שהיא מבצעת. לצורך ביצוע מעקב ובקרה אחר חובת הניתוח המגדרי, תוקם ועדת היגוי בראשות סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2017 ההחלטה יושמה בחלקה. ועדת ההיגוי הוקמה ומתכנסת, וכן מנחה את הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה בנושאי הניתוח המגדרי של תקציביהם.

הניתוחים המגדריים של תקציבי המשרדים לשנת 2015 שולבו יחד עם יעד הביצוע לשנת 2016. כמו כן, נעשתה עבודה משולבת על תקציב 2017-2018. מאחר ומשרדי הממשלה לא הספיקו ללמוד את הנושא לעומק, לא נעשתה בחינה מגדרית של כלל התקציב, כפי שהיה אמור להעשות עד שנת 2018. משמעות הדבר היא כי  משרדי הממשלה לא עמדו בדרישה לבצע בחינה מגדרית של 100% מהתקציב עד שנת 2018.

גורם נוסף שלא בוצע בהחלטה הוא בחינת החלוקה המגדרית של ערבויות המדינה ולהתקשרויות שהמדינה היא צד להן.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הצגת הדו"ח עם הניתוח המגדרי לשר בכל שנה עד אפריל
מרכיב ההחלטה
בשנת 2015 לא בוצע בשל עיכוב בהעברת תקציב המדינה. בשנת 2016 נערך ניתוח מגדרי של כל משרד והוגש עם הצעת התקציב באוגוסט 2016. לקראת תקציב 2017-2018 נעשתה הצגה לשרים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום הניתוח המגדרי לקראת התקציב
מרכיב ההחלטה
בוצע במסגרת תקציב 2015-2016, וכן לקראת תקציב 2017-2018.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
על אגף החשב הכללי באוצר לבצע ולפרסם בחינה מגדרית של ערבויות המדינה ובהתקשרויות שהמדינה צד להן.
מרכיב ההחלטה
הערבויות שנותן אגף החשכ"ל לא נעשות מול העסקים אלא מול הבנקים ולכן הדבר לא אפשרי מבחינתם. בתחום ההתקשרויות, הדבר לא מיושם כי המערכת הטכנולוגית איתה עובדים נעדרת פילוחים מגדריים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מנהל הכנסות המדינה יכלול בדו"ח השנתי שלו ניתוח מגדרי של מדיניות המס. הניתוח ייכלל בדו"ח השנתי של המנהל ההכנסות, ובהתאם להחלה ההדרגתית של הניתוחים המגדריים בכל משרדי הממשלה.
מרכיב ההחלטה
קיים ניתוח מגדרי חלקי של הטבות המס, אשר ניתן לראותו בחוברת עיקרי התקציב לשנים 2015-2016 של משרד האוצר. לעומת זאת, לא קיים ניתוח מגדרי שיטתי בדו"ח מינהל הכנסות המדינה. נכון לדצמבר 2017, לא פורסם דו"ח חדש.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
החלה מדורגת של חובת ניתוח מגדרי על כלל תקציב המדינה. עד מרץ 2015 יכין כל משרד ממשלתי תכנית עבודה ליישום הניתוח המגדרי של כל תקציבו
מרכיב ההחלטה
בשנת 2015 עבר התקציב באיחור ולכן היעדים גובשו יחד עם תקציב 2016. הכנת תקציב 2017-2018 נעשית באיחור ביחס ללוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה. בחודשים יוני-יולי 2016 כל משרדי הממשלה הגישו ניתוחים מגדריים של התקציבים שלהם. רובם ככולם לא עמדו בדרישת ה-100%.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
ריכוז הדו"חות ופרסומם החל משנת 2017 ע"י הרשות לקידום מעמד האישה
מרכיב ההחלטה
טרם בוצע. סעיף עתידי אשר צפוי להיות מיושם על ידי המשרד לשוויון חברתי.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת היגוי
מרכיב ההחלטה
הוקמה ומתכנסת
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום מדריך ממשלתי
מרכיב ההחלטה
המדריך הממשלתי נכתב ע"י מרכז "אדוה" ונשלח כטיוטה למשרד רה"מ לאישור. טרם פורסם
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הענקת מלגות לחוקרים בתחומים שיכולים לתמוך בתהליך הניתוח המגדרי
מרכיב ההחלטה
הנושא לא תוקצב ולא בוצע
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים