אימוץ המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4490 אשר התקבלה בינואר 2019 ביקשה להסדיר  ולקדם את תחום ייצוא הקנאביס הרפואי אשר צפוי להכניס לקופת המדינה  כ־4  מיליארד ש"ח בשנה ולמצב את מדינת ישראל כמובילה  בתחום. ההחלטה אימצה את המלצות הצוות לבחינת היתכנות הייצוא של  קנביס רפואי וקבעה מספר צעדים נדרשים על מנת לממשן; להתיר לבעל  רישיון לעיסוק בתחום הקנביס בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים התשל"ג–1973 ,לאפשר ייצוא  מוצרי קנביס רפואי שיעמדו בתקני האיכות  שנקבעו ופורסמו על ידי משרד הבריאות ולפקח באופן הדוק על שוק הייצוא.

 

מה קורה עם זה?

דוח זה ביקש לבחון את אופן יישום ההחלטה כשנתיים וחצי מיום קבלתה תוך מיפוי המאפשרים והחסמים אשר סייעו או עיכבו את יישומה. מממצאי המעקב עולה כי ההחלטה ברובה לא יושמה. כך, מתוך 7 סעיפים ביצועיים, 4 לא יושמו כלל (%57), 2 יושמו באופן חלקי (%29) ורק סעיף אחד יושם באופן מלא (%14).

נציין כי בנובמבר 2020 פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר חוק אסדרת שוק הקנאביס (הוראת שעה), התשפ"א–2020 אשר עיקרו ביטול האיסור על שימוש והחזקה בקנאביס לצריכה עצמית. הוראות החוק מבוססות על המלצות הצוות הבין־משרדי לבחינת המדיניות בנוגע לאיסור על צריכת קנאביס בישראל, אשר הוקם מכוח החלטות ועדת שרים לענייני חקיקה מיום 21 ביוני 2020 אך הליך החקיקה טרם התקדם.

 

מבחינת ממצאי הדוח עלו החסמים הבאים:

חוסר בתכנון תקציבי
פורס מז'ור
כח אדם

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מתן רשיונות למגדלים וקידום היצוא
מרכיב ההחלטה
משרד הבריאות מאפשר ייצוא של מוצרי קנביס רפואי במסגרת פיילוט מצומצם ע"פ מתווה סגן שר הבריאות
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הכשרת עובדים שיעסקו ברישוי הקנביס הרפואי והפיקוח עליו
מרכיב ההחלטה
עובדים לא הוכשרו כיוון שלא נתקבלו המשאבים הנדרשים להשלמה של היערכות היחידה לקנביס רפואי לצורך ביצוע משימת הפיקוח על היצוא
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בין־משרדי שיפעל למיתוג, רישום סימון מסחרי וקידום השיווק והיצוא של קנביס רפואי ומוצריו
מרכיב ההחלטה
הצוות מתכנס במתכונתו המלאה כל 4–5 חודשים, כאשר המפגש האחרון התקיים ב־17 לפברואר 2021
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בין־משרדי לבחינת ההיבטים הנדרשים לצורך יצירת פיקוח ואכיפה על הגורמים בתחום הקנביס הרפואי
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם והתכנס פעמיים, כאשר הפעם האחרונה היתה בינואר 2021 .הצוות טרם יושם חלקית גיבש המלצות עבור השר לבטחון פנים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קיום דיון עתי כל 6 חודשים במשך 4 שנים בין שר הבריאות והשר לביטחון פנים
מרכיב ההחלטה
לא התקיימו דיונים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
על שר הבריאות לעדכן את הממשלה עד 2019/7/20 בדבר המצב העדכני של רישיונות היצוא
מרכיב ההחלטה
לא הועבר עדכון
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח שנתי לממשלה בדבר יישום ההחלטה בהיבטי אכיפה
מרכיב ההחלטה
לא הועבר דיווח
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים