איחוד וצמצום משרדי הממשלה לצורך הגברת המשילות

דו"ח הצוות להתאמת מבנה הממשלה ליישום תיקון מס' 1 לחוק יסוד: הממשלה - תיקון - הגברת המשילות - הקמת צוות בינמשרדי לבחינת המלצות הצוות

מה הוחלט?

בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג לשינוי חברתי-כלכלי, החלה הממשלה לבחון את הצורך בשינוי מבנה הממשלה וצמצום ואיחוד יחידות ומשרדי ממשלה חופפים. בדצמבר 2011 עברה החלטת ממשלה בנושא (4028) שקבעה כי יוקם צוות פעולה משותף לאגף התקציבים ולמשרד ראש הממשלה שיעסוק בסוגיה. ב-22.7.2013 חוקקה הכנסת ה-19 את תיקון מס‘ 1 לחוק יסוד: הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות), הקובע כי בממשלת ישראל לא יכהנו יותר מ-19 שרים.
החקיקה שאושרה לא כללה עבודת מטה, ולכן בשנים 2014-2015 ישב צוות משותף למשרד האוצר ולמשרד ראש הממשלה בסיוע נציבות שירות המדינה ובליווי חברת ייעוץ, לניתוח מבנה הממשלה. מטרת הצוות היתה להציע לראש הממשלה לבחור מבנה ממשלה מיטבי, המאפשר עמידה בהוראות החוק תוך שיפור ברמת היעילות והאפקטיביות של הממשלה. מפלגת "כולנו", בראשות משה כחלון, אימצה את הדוח והכניסה אותו להסכמים הקואליציוניים של הממשלה ה-34.
ב-11 באוגוסט 2016, במסגרת החלטות הממשלה שהתקבלו במסגרת הליכי גיבוש ההסדרים, החליטה הממשלה לפעול לאיחוד וצמצום משרדים כפי שהמליץ דו"ח שהוכן במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה. הממשלה החליטה להקים צוות בינמשרדי שיבחן את יישום המלצותיו של הדו"ח וייעץ כיצד לבצע את השינויים במשרדי הממשלה לשם הגברת המשילות

מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2017, גובש צוות שבו חברים דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ונציגים מטעם אגף תקציבים, נציבות שירות המדינה ומשרד ראש הממשלה. הצוות נפגש במהלך 2016-2017 מספר פעמים והגיש את הדו"ח המסכם בראשית 2018.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים