דוח תקציבים אבודים

תאריך פרסום:
21/09/2023
ללא קטגוריה

התקציבים האבודים

נתוני ביצוע תקציב המדינה בשנים 2018-2013

 

בהתבסס על נתוני ניצול התקציב שפורסמו ע"י משרד האוצר

ברבעון האחרון של שנת 2019

 

דו"ח זה מציג ומנתח את נתוני ניצול תקציב המדינה בשנים 2013 – 2018.
הדו"ח מתמקד בסעיפים בהם ניצול התקציב בפועל הינו נמוך (עד 50%) לאורך חמש שנים ברציפות.
בפרט מתמקד דו"ח זה בסעיפים תקציביים בהם קיים פער משמעותי, לאורך חמש שנים ברציפות, בין ניצול התקציב בפועל לבין "היתרות המחויבות" המדווחות ע"י משרדי הממשלה בסוף שנת התקציב. 
(כלומר, סעיפים בהם לאורך מספר שנים דיווח המשרד על כספים "מחויבים" – המשוריינים לניצול בשנה העוקבת, אך מרביתם לא נוצלו הלכה למעשה לאורך שנים ולא הופנו לסעיפים תקציביים אחרים).

 

מטרת הדו"ח היא להפנות זרקור לאותם סעיפים שתקציבם אינו מנוצל בפועל לאורך זמן ולקרוא למשרדי הממשלה לפעול באחת משתי דרכים:


  1. התאמת התכנון לביצוע: לפעול בשלב תכנון התקציב לצמצום הפערים בין התכנון וההתחייבויות לבין הניצול בפועל, ולהפנות את המשאבים שאינם מנוצלים לאורך זמן לטובת מטרות אחרות.

  2. שיפור תהליכי יישום: לפעול לאיתור קשיי היישום המונעים את ניצול התקציב לאורך זמן ולפתרון החסמים המעכבים את מימוש התקציב המתוכנן.

לצד בדיקת הנתונים נערכו התייעצויות עם גורמי מקצוע והתקבל מענה מקצועי מחלק מן המשרדים המפורטים בדו"ח.

הבדיקה העלתה כי החסמים המרכזיים המעכבים את ניצול התקציב בפועל, הינם התארכות תהליכי התקשרות לצורך הוצאת התקציבים וכן ניצול באמצעות רשויות מקומיות או צדדים שלישיים.

 

 

את הנתונים המלאים ניתן למצוא בצורה נגישה ובפילוח על פי משרדים ועל פי היקף ניצול התקציב

באתר ניצול תקציב המדינה של המרכז להעצמת האזרח בכתובת:

http://budget.ceci.org.il/