EzGov- תנאי שימוש באפליקציה

תנאי שימוש

כללי

 1. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ליחיד ולרבים כאחד, לפרטים ולתאגידים כאחד.
 2. לפני השימוש באפליקציה אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון.
 3. תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש בישומון EzGov (להלן: "האפליקציה") המופעל על ידי עמותת המרכז הישראלי להעצמת האזרח (להלן: "העמותה").
 4. האפליקציה מנגישה למשתמש (כהגדרתו להלן) החלטות ממשלה (החל מהממשלה ה-33) ועדכוני חקיקה (החל מהכנסת ה- 19) (להלן: "ההחלטות"), כאשר מטרתה היא להציג את ההחלטות באופן תמציתי ונהיר, לספק למשתמש מידע בדבר ההחלטות ולאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות על מנת להתעדכן בדבר ההחלטות בקלות וכן להפיצן במדיות שונות. תמצית ההחלטות מכילה אך ורק תקציר של תוכן ההחלטות ואינה מכילה פרשנות נורמטיבית של ההחלטות ו/או כל התייחסות אחרת אליהן.  ההחלטות מחולקות, בהתאם לשיקול דעתה של העמותה ו/או מי מטעמה, לתחומי תוכן שונים.
 5. האפליקציה מציעה את השימוש בה ובמידע המוצג באפליקציה, כהגדרתו להלן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולאמור בכל דין.
 6. כל הורדה של האפליקציה על ידי המשתמש (כהגדרתו להלן) ו/או כניסה לאפליקציה ו/או שימוש באפליקציה, משמעותם שהמשתמש מקבל תנאי שימוש אלה, נותן הסכמתו להם ומצהיר, כי קרא אותם והבין את תוכנם באופן מלא. "המשתמש" לצורכי תנאי שימוש אלה הוא כל אדם ו/או חברת בני אדם ו/או תאגיד המוריד את האפליקציה ו/או הנכנס אליה ו/או העושה בה ו/או בשירותיה כל שימוש (להלן: "המשתמש").
 7. המשתמש מאשר ומצהיר, כי לא קיימת בעניינו כל מניעה חוקית ו/או אחרת מהורדת האפליקציה ו/או השימוש בה וכי ככל שהמשתמש הוא קטין, הוא קיבל את הסכמת הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי הממונה עליו על פי דין להורדת האפליקציה ו/או השימוש בה ו/או היחשפות למידע המוצג בה, ובכלל זה מסירת הפרטים האישיים כהגדרתם להלן. מובהר, כי העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בעניין זה.
 8. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ו/או לשנות אותם ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של שינוי מהותי בתנאי השימוש, תפרסם העמותה הודעה בנושא בדף הבית שלה בכתובת www.ceci.org.il, ומובהר כי היא לא תישא בכל אחריות נוספת להבאת דבר השינוי לידיעת המשתמש.
 9. המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת בתנאי שימוש אלה כדי לעקוב אחר השינויים אשר יחולו, אם וככל שיחולו.

המידע המוצג באפליקציה

 1. המידע המוצג באפליקציה (כהגדרתו להלן) מתבסס על פרסומים של החלטות ממשלה ועדכוני חקיקה, שמקורם מאתרי האינטרנט הרשמיים של מדינת ישראל, ובכלל זה מאגר החקיקה של כנסת ישראל ואתר מזכירות הממשלה (להלן: "הפרסומים").
 2. "המידע המוצג באפליקציה" משמעו כל מידע המוצג באפליקציה, לרבות כל מידע אשר יועלה ויפורסם באפליקציה בעתיד על ידי העמותה ו/או מי מטעמה (להלן: "המידע המוצג באפליקציה" או "המידע").
 3. המידע מועלה מפעם לפעם על ידי העמותה ו/או מי מטעמה לפי שיקול דעתה הבלעדי וכולל, בין היתר, תקצירים ו/או פרשנות של הפרסומים הנערכים על ידי העמותה ו/או מי מטעמה (להלן: "התקצירים"). יובהר כי התקצירים המוצגים באפליקציה לא מהווים החלטות ממשלה מלאות או עדכוני חקיקה מלאים ואין לראות בהם דברי חקיקה רשמיים של מדינת ישראל ו/או תחליף להם.
 4. במסגרת המידע המוצג באפליקציה יוצגו ההחלטות (או חלקן) בנוסחן המקורי, דהיינו בנוסח התואם במדויק את ההחלטות כפי שהן פורסמו במסגרת הפרסומים וכן יוצגו התקצירים.
 5. העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא שייגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או הסתמכות על המידע המוצג באפליקציה, לרבות התקצירים, אף אם אינם מעודכנים ו/או שונים מהמצב החקיקתי בפועל. למשתמש לא תהיה כל טענה בנושא כלפי העמותה ו/או מי מטעמה.
 6. בנוסף, העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכנם של הפרסומים והתקצירים, לרבות בקשר לטעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים בפרסומים והתקצירים,  ו/או להתאמתם לקהלי היעד של המשתמשים. למען הסר ספק, העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ליישומם וביצועם בפועל של ההחלטות ו/או להתנגדות להחלטות ו/או לעדכונם.

שימוש המשתמש

 1. ידוע למשתמש, כי באפשרותו להעלות תגוביות ("טוקבקים") במסגרת שימושו באפליקציה. חל איסור מוחלט על המשתמש להעלות במסגרת התגוביות ו/או בכל מסגרת אחרת באפליקציה תוכן בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל תוכן אחר אשר עלול להוות עבירה על החוק (להלן: "תוכן פסול").
 2. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שעומדת לעמותה על פי דין, העמותה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או למחוק כל תוכן ו/או תגובית אשר הועלו על ידי המשתמש ואשר יש בהם כדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או להוות תוכן פסול ו/או להוות עבירה על החוק.
 3. העלאה של תוכן פסול תגרום להסרה של התגובית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה. במקרה זה תהיה רשאית העמותה לפנות בנושא לגורמי אכיפה מוסמכים ולמסור את פרטיו האישיים של המשתמש (מבלי לקבל את רשותו ו/או הסכמתו), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות באפליקציה ו/או במידע המוצג באפליקציה כל שימוש שאינו למטרות לשמן נועדה ו/או כל שימוש בניגוד לדין.

קישורים

 1. באפליקציה קיימים קישורים לאתרים אחרים המובאים לנוחות ושימוש המשתמש בלבד (להלן בהתאמה: "קישורים" ו"אתרים מקושרים").
 2. קיומם של קישורים אינו מעיד על היות תוכן האתרים המקושרים מהימן ו/או מלא ו/או עדכני.
 3. אין לפרש את הקישורים לאתרים מקושרים כמתן גושפנקה ו/או אישור ו/או המלצה ו/או העדפה לאותם אתרים מקושרים, לרבות לתוכן המוצג שם.
 4. העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן אתרים מקושרים ולא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר ייגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש עקב שימושו באתרים מקושרים ו/או הסתמכותו על תוכנם.
 5. העמותה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעדכון קישורים ו/או בדיקת תקינותם לאורך זמן.

פרטיות המשתמש

 1. ידוע למשתמש, כי קיימת אפשרות של יצירת קשר עם העמותה באמצעות האפליקציה בלחיצה על "יצירת קשר". במסגרת זו יהיה על המשתמש למסור את פרטיו האישיים, ובכלל זה שם, טלפון וכתובת דוא"ל (להלן: "פרטי המשתמש"), לצורך חזרה אליו ו/או מתן מענה לפנייתו מטעם העמותה. כמו כן, ידוע למשתמש, כי תוכן פנייתו יתועד במערכותיה הפנימיות של האפליקציה ו/או העמותה.
 2. העמותה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש, מעבר לאמור לעיל, בפרטי המשתמש ולא למסרם לאף גורם אחר.

 

קנין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האפליקציה, המידע המוצג באפליקציה, התקצירים, הממשקים, השירותים, התכנים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, סמלילים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים, מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד להלן: "הקניין הרוחני") שייכים לעמותה ו/או למי מטעמה.
 2. המשתמש לא יהיה רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמו או על-ידי מי מטעמו בכל אופן שהוא.
 3. על אף האמור לעיל, המשתמש יהיה רשאי לשתף את המידע המוצג באפליקציה במדיות שונות והכל בהתאם לדין, בכפוף לשמירה על זכויות הקניין הרוחני של העמותה ו/או מי מטעמה ותוך ציון מפורש כי השיתוף נעשה מתוך האפליקציה (להלן: "שיתוף").
 4. במקרה של שיתוף חל איסור מוחלט על המשתמש לבצע כל שינוי ו/או עריכה בתוכן התקצירים אותם שיתף.
 5. חל איסור מוחלט על המשתמש לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של העמותה ו/או  מי מטעמה ו/או צדדי ג' ו/או לעשות בהן כל שימוש הנוגד את הדין ו/או תנאי שימוש אלה.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את העמותה ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה ו/או מנהליה ו/או מתנדביה) ו/או כל צד ג' אחר, על כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאות אשר ייגרמו להם, בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או בכל מקרה של מעשה ו/או מחדל הנוגדים את הדין.

מקום שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לתנאי שימוש אלה ו/או בכל הנוגע להפעלת האפליקציה ופעילותה הוא בבתי המשפט המוסכמים בתל אביב יפו בלבד.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה אודות האפליקציה ו/או הפעלתה ניתן לפנות לעמותה בכתובת דוא"ל: [email protected]

 

מס׳ תוצאות
המרכז להעצמת האזרח גאה להציג את EzGov
כאן תוכלו לקבל מידע שוטף על כלל החלטות שמתקבלות בממשלה ובכנסת ולהבין מה הן אומרות

הוספת תגובה

תגובות