על בסיס החלטת ממשלה 3859 מיום 03.06.18

מה הוחלט?

מאז קום המדינה משק החשמל פעל כמשק לאומי בשליטה מוחלטת של המדינה. במשך השנים ועם התקדמות הטכנולוגיה התפתח והתחזק משק החשמל. לאורך השנים הפכה חברת החשמל לידי מונופול בכל אחד משלביו השונים של המשק.

 

הכנסת תחרות בתחום הייצור תוך התייעלות אנרגטית, לצד שמירת המונופול הטבעי של חברת החשמל במקטעי ההולכה והחלוקה תוך השקעה, פיתוח וחיזוק מקטעים אלו. מקטע האספקה יפתח לתחרות מלאה לצורך שיפור איכות האספקה והוזלת המחירים. בנוסף, תבוצע הפרדה של יחידת ניהול המערכת מחברת החשמל והקמת חברה ממשלתית — "מנהל המערכת" על מנת למנוע ניגוד עניינים. כמו כן, תיערך התייעלות בכוח האדם בחברת החשמל.

 

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

בבחינת יישום סעיפי ההחלטה ניתן לראות אחוזי יישום גבוהים. מתוך 33 סעיפים בהחלטה נבדק היישום עבור 28 סעיפים רלוונטים. 71.4% מן הסעיפים שנבדקו יושמו במלואם. 10.7% יושמו חלקית, 3.6% מהסעיפים שנבדקו נמצאו ליישום עתידי ו־7.1% לא יושמו כלל. שני סעיפים לא היה ניתן להכניס באופן מוחלט לאחת מן הקטגוריות ולכן, סעיף אחד (3.6%) נמצא בסטטוס יושם + ליישום עתידי וסעיף אחד נוסף (3.6%) נמצא בסטטוס יושם חלקית + ליישום עתידי.

 

מניתוח ההחלטה עולים המאפשרים הבאים:

מנגנון דיווח ובקרה: ההחלטה מורה על הקמה של צוות מעקב אחר יישום ההחלטה. בנוסף בכל שבועיים מתכנס צוות עבודה הכולל נציגים מחברת החשמל וגורמי ממשלה הרלוונטיים לטובת מעקב צמוד וסיוע בפתרון אתגרים בכל הנוגע ליישום הרפורמה.

 

מנגנון יישום בשטח: ההחלטה כוללת הקמה של מספר מנגנונים המבקשים להבטיח את יישומה הכללי
ויישום היבטים ספציפיים שלה, כגון הצוות המשותף לליווי תהליך המכירה של אתרי ייצור החשמל, צוות
העבודה שהוקם הכולל נציגי חברת חשמל וגורמי הממשלה.

מטרות ברורות: מבחינת ההחלטה ותהליך יישומה ניכר כי העדרן של מטרות ברורות וחלוקת תפקידים
נהירה המאפשרת יישום מיטבי, פוגע בתהליכי היישום. 

מניתוח ההחלטה עולים החסמים הבאים:

 

פורס מז'ור: לא ניתן להימנע מלהתייחס להשפעה של משבר הקורונה, המשבר הפוליטי והיעדר הממשלה על
עיכובים נוספים הצפויים במימוש וביצוע ההחלטה. בדוחות הכספיים בחברת החשמל אף ישנה התייחסות
והזהרה מכך שהמשבר עשוי להביא לדחייה בביצוע הרפורמה.

 

לקריאת דוח מעקב מאוגוסט 2020

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
06/03/2018
החלטה 3859
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
צמצום כוחה המונופוליסטי של חברת חשמל במקטע ייצור החשמל ע”י מכירת חלק מאתרי הייצור
תמונת מצב עדכנית
אלון תבור — נמכר.רמת חובב — נמכר.רידינג — צפוי להימכר עד יוני 2021 .חגית (חלק מהאתר) — צפוי להימכר עד יוני 2022 .אשכול — צפוי להימכר עד יוני 2023 .רוטנברג — היה אמור לעבור לרמ"י עד דצמבר 2019 אך טרם בוצע, טרם התקבלו החלטות בין הצדדים בנוגע לביצוע המעבר ופינוי השטח.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
הפרדת ניהול המערכת מחברת החשמל
תמונת מצב עדכנית
החברה הוקמה ומונו בעלי תפקידים ראשיים, מתן הרישיון נדחה ליולי 2020 . שר האנרגיה חתם על הרישיון בסוף יוני 2020 .
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
פתיחת מקטע האספקה לתחרות
תמונת מצב עדכנית
פורסמו עקרונות לפיילוט.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
התייעלות והנהגת גמישות ניהולית בחברת החשמל
תמונת מצב עדכנית
בוצע צמצום כוח אדם וישנן תוכניות להמשך הצמצום. סיום משוער 2025 . מבוצעות תוכניות לשינוי מבני פנימי בחברת החשמל.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
צוות מעקב אחרי עמידה בתוכנית העסקית של חברת החשמל
תמונת מצב עדכנית
הצוות האמור הוקם והתכנס בתאריך 2.9.2019
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
מינוי דירקטורים לחברת מנהל המערכת
תמונת מצב עדכנית
בדצמבר 2018 מונו חמישה דירקטורים חדשים לדירקטוריון של חברת ניהול המערכת ובכך הושלמו המינויים (6 סה"כ).
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
תיקון תקנות הנוגעות לבעל רישיון לניהול מערכת
תמונת מצב עדכנית
ביולי 2018 תוקנו התקנות — תיקון מס' 16 לחוק משק החשמל והוראת שעה ופורסמו לציבור.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
מתן רישיון לניהול המערכת לחברת ”מנהל המערכת”
תמונת מצב עדכנית
בדצמבר 2019 פורסם צו משק החשמל — דחיית מועד מתן רישיון לניהול המערכת, בו נקבע כי מתן הרישיון נדחה עד לא יאוחר מיולי 2020 . במאי 2020 פורסמה טיוטת רישיון להתייחסות הציבור.בסוף יוני 2020 חתם שר האנרגיה על רישיון חברה.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
אישור לחברת החשמל לביצוע פעילות בסייבר עד למתן רישיון אספקה חדש
תמונת מצב עדכנית
נכון לינואר 2020 האישור טרם ניתן. ממשרד האנרגיה נמסר כי הנושא יקודם בעיתוי המתאים לאור התקדמות ויישום הרפורמה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
10
מרכיב ההחלטה
עדכון תכנית הפיתוח של משק החשמל:א. תכנון סטטוטורי באתר רידינגב. תכנון סטטוטורי באתרים נוספיםג . הקמת שני מחז”מים גז טבעי באתר אורות רבין
תמונת מצב עדכנית
א. יושם חלקית. מתבצע תסקיר השפעה על הסביבה. הצפי להשלמת ביצוע התסקיר הוא כחצי שנה ולאחריו הוא ייבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והתוכנית תובא בפני מוסד התכנון.התוכנית מקודמת במועצה הארצית לתכנון ובנייה.ב. יושם חלקית. חברת החשמל קידמה תכנון ראשוני לאתר אלון תבור, המשך התכנון יעשה עלידי היזם שזכה במכרז ורכש את התחנה.ג. ליישום עתידי. הצפי להפעלת היחידות — יולי 2022 . בינואר 2020 המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את הקמת 2 היחידות, בסוף פברואר הונחה אבן הפינה לתחילת העבודות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
11
מרכיב ההחלטה
העברת תקציב לחברת ”מנהל המערכת”
תמונת מצב עדכנית
בישיבת ועדת הכספים מתאריך 2.1.19 אושרה העברת 8 מיליון ש"ח לחברת מנהל המערכת.בישיבה בתאריך 5/11/2019 אושרה העברת 5 מיליון ש"ח נוספים.
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
רשות החשמל תקבע אמות מידה,כללים, תעריפים והחלטות
תמונת מצב עדכנית
רשות החשמל החלה לבחון את הנושאים אך טרם קבעה אמות מידה כלליות. עמדות אלו תלויותבהתקדמות השיח בין חברת החשמל לחברת מנהל המערכת.סעיף ו' — עוסק בפרסום אסדרה שתאפשר מכירה של אתרי הייצור של חברת החשמל, יושם עבור שני אתרים ראשונים (אלון תבור ורמת וחובב).
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
13
מרכיב ההחלטה
הסדרת תחומי האחריות של בעלי רישיונות במשק החשמל
תמונת מצב עדכנית
בסוף יוני 2020 חתם שר האנרגיה על רישיון החברה בו מפורטים התפקידים ותחומי האחריות של חברה ניהול המערכת.
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
הקמת חברת בת לחברת החשמל לפעילות בחו”ל
תמונת מצב עדכנית
נכון לסוף ינואר 2020 טרם הוגשה הצעת החלטה לממשלה, הנושא עדיין נמצא בדיונים מקצועיים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
15
מרכיב ההחלטה
הקמת חברת בת בבעלות חברת החשמל לצורך תכנון, הקמה,תפעול ותחזוקה של שני המח”זמים (תחנות כוח במחזור משולב) באורות רבין
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 3/9/2019 אושרה החלטת ממשלה 4682 שעניינה מתן אישור להקמת חברת הבת, חברת נתיב האור בע"מ. מונו דירקטורים.
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
אי חלוקת דיבידנדים בחברת החשמל
תמונת מצב עדכנית
בשנים האחרונות דירקטוריון חברת החשמל החליט לא לחלק דיבידנדים ואין צעדים המצביעים על התנגדות בפועל של המדינה. במאי 2020 פורסם כי חברת החשמל תעביר דיבידנדים למדינה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
17
מרכיב ההחלטה
הפצת תזכיר חוק לתיקון חוק משק החשמל והחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ”ח– 199
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 11/6/2018 הופץ תזכיר חוק משק החשמל(תיקון מס' 16) (רפורמה במשק החשמל), התשע"ח 2018.
סטטוס היישום
יושם יושם
18
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות לבחינת עקרונות ניהול פעילות המסלקה שתוקם בחברה ל”ניהול המערכת”
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות בין־משרדי בראשות רשות החשמל לבחינת עקרונות ניהול פעילות המסלקה. הצוות מתכנס אחת לשבועיים לערך.
סטטוס היישום
יושם יושם
19
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות לבחינת עמידה ביעדי האיתנות הפיננסית של חברת החשמל בעקבות הרפורמה והשינוי המבני
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם והתכנס לראשונה בתאריך 2.9.2019 .
סטטוס היישום
יושם יושם
20
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות משותף לליווי תהליך המכירה של אתרי ייצור החשמל
תמונת מצב עדכנית
מנכ"ל משרד האנרגיה מכנס מדי מספר חודשים, צוות נרחב המבצע מעקב אחר יישום הרפורמה. בכל שבועיים מתכנס צוות עבודה הכולל נציגים מחברת החשמל וגורמי הממשלה הרלוונטיים לטובת מעקב צמוד וסיוע בפתרון אתגרים בכל הנוגע ליישום הרפורמה.
סטטוס היישום
יושם יושם
21
מרכיב ההחלטה
סיום בחינת תוכנית הפיתוח לרשתההולכה
תמונת מצב עדכנית
שר האנרגיה אישר ב־ 22 בפברואר 2019 את תכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה לשנים 2018 - 2020
סטטוס היישום
יושם יושם
22
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות מעקב ליישום ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
מנכ"ל משרד האנרגיה מכנס מדי מספר חודשים, צוות נרחב המבצע מעקב אחר יישום הרפורמה.בכל שבועיים מתכנס צוות עבודה הכולל נציגים מחברת החשמל וגורמי הממשלה הרלוונטיים לטובת מעקב צמוד וסיוע בפתרון אתגרים בכל הנוגע ליישום הרפורמה.
סטטוס היישום
יושם יושם
23
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות לקביעת מודל דיווח רווח נפרד לכל אחד משלבי מערכת החשמל
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם ופועל.
סטטוס היישום
יושם יושם
24
מרכיב ההחלטה
פרסום מסמך עקרונות לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור
תמונת מצב עדכנית
מסמך העקרונות עודכן ופורסם באתר רשות התחרות ב־ 3.1.2019 .
סטטוס היישום
יושם יושם
25
מרכיב ההחלטה
ב. ביצוע צעדים להסדרת מעמדה של חברת ניהול המערכת ג. הסדרתן בחוק של עלויות הנובעות מהחלטות שר האנרגיה בזמן חירום
תמונת מצב עדכנית
ב. יושם — זהות הרשות הייעודית אינה מעוגנת כיום בחקיקה אלא בהחלטת ממשלה מס' 345 מיום5/8/2015 . צפוי להיות מוסדר במסגרת הרישיון שתקבל החברה. בסוף יוני 2020 חתם שר האנרגיה על רישיון החברה. ג. יושם — במסגרת תיקון חוק משק החשמל (מס' 16) נקבע כי רשות החשמל תכיר בעלויות הנובעות בהחלטות שר האנרגיה בזמן חירום.
סטטוס היישום
יושם יושם
26
מרכיב ההחלטה
קידום מדיניות ארוכת טווח לצמצום השימוש בדלקים מזהמים
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 9/10/2018 הציג שר האנרגיה את התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת.
סטטוס היישום
יושם יושם
27
מרכיב ההחלטה
הגשת יעדים רב שנתיים לשם קידום והגברת השימוש באנרגיה מתחדשת, דלקים נקיים והתייעלות אנרגטית לאישור הממשלה
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 9/10/2018 הציג שר האנרגיה את התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת.
סטטוס היישום
יושם יושם
28
מרכיב ההחלטה
הצעת שר האנרגיה להחלטה עניין סגירת יחידות 1– 4 באתר אורות רבין
תמונת מצב עדכנית
ב־ 29.7.2018 התקבלה החלטת ממשלה מספר 4080 שעניינה "הפסקת פעילות יחידות ייצור חשמל 1 — 4 בתחנת הכוח "אורות רבין".
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר