תנאי שימוש | המרכז להעצמת האזרח

תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש

'EzGov' (להלן: "האפליקציה") הינה אפליקציה אשר עושה שימוש במערכת (כהגדרתה להלן). האפליקציה, והמערכת אליה ניתנת גישה במסגרת השימוש בה, הינם חינמיים, והן פרי פיתוחה של המרכז הישראלי להעצמת האזרח (ע"ר), עמותה רשומה הפועלת לשיפור הממשל בישראל, לקידום יכולות הביצוע של הרשות המבצעת ולהגברת האפקטיביות של המגזר הציבורי (להלן: "העמותה").
תנאי השימוש שלהלן מגדירים את אופן השימוש ואת התנאים החלים על כלל המשתמשים בעת שימוש באפליקציה. חשוב לקרוא בתשומת לב רבה את תנאי השימוש.  התקנת האפליקציה על המכשיר הסלולארי שלכם, ושימוש בה מהווה הסכמה והצהרה של המשתמש כי הוא קרא את תנאי שימוש אלו וכי הוא מסכים לכל האמור בהם, לרבות למגבלות המפורטות במסגרתן.
הגדרות
1. " האתר הייעודי"– אתר האינטרנט (Web) אשר מאפשר שימוש במערכת בהתאם למפורט להלן.
2. "משתמש" או "משתמשים" – כל מי שהתקין את האפליקציה על מכשירו הסלולארי ו/או עושה שימוש במערכת באמצעות האתר הייעודי.
3. "המערכת" – מערכת דיגיטלית  אשר מנגישה למשתמשים (כהגדרתם לעיל) החלטות ממשלה והצעות חקיקה ממשלתיות באופן פשוט, קריא ומותאם אישית, ומאפשרת להעביר הערות על הצעות חוק ממשלתיות ישירות למשרדי הממשלה ולשתף ולהפיץ את הצעות החוק כאמור ברשתות החברתיות, באופן אשר מסייע למשתמשים להיות מעודכנים בהחלטות המשפיעות על חיינו, להכיר את הצעות החקיקה הממשלתיות, ואף להשפיע על המדיניות הממשלתית.
שימוש במערכת
4. המערכת מספקת למשתמשים עדכונים שוטפים על החלטות ממשלה, הצעות חקיקה ותזכירים שמקורם באתרי האינטרנט הרשמיים של הרשויות השונות במדינת ישראל, ובכלל זה מאגר החקיקה של כנסת ישראל ואתר Gov.il (להלן:" המידע"). המידע מועלה למערכת על ידי העמותה או מי מטעמה לפי שיקול דעתה הבלעדי. במסגרת המידע כאמור יכללו תקצירים  או תמצות של הפרסומים כאמור,  הנערכים על ידי העמותה ו/או מי מטעמה.  התקצירים המוצגים באפליקציה לא מהווים החלטות ממשלה מלאות או עדכוני חקיקה מלאים ואין לראות בהם דברי חקיקה רשמיים של מדינת ישראל ו/או תחליף להם ,ואין להסתמך עליהם ככאלה. המידע יכלול בנוסף גם את הנוסחים המלאים והשלמים של החלטות ממשלה, הצעות חקיקה ותזכירים כפי שהועלו לאתרי האינטרנט הרשמיים של מדינת ישראל.
5. לעמותה ו/או למי מטעמה שיקול דעת בלעדי לגבי סיווג המידע לפי הנושאים השונים, ניסוח התקצירים או תמצית ההחלטות, ומתן פרשנות להם.
6. מובהר כי היות והמידע שפורסם משקף מידע אשר פורסם באתרים  הרשמיים של הרשויות השונות במדינת ישראל, העמותה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע, טיבו מהימנותו, אמינותו, נכונותו, וכן לכל נזק, הפסד (ממוני ושאינו ממוני), אבדן,  או תקלה , בין במישרין ובין בעקיפין, שייגרמו בשל אי דיוק, טעות, חסר או השמטה בקשר עם המידע (לרבות בתקצירים או בתמצית).
7. למשתמש ניתנת האפשרות להעלות תגובות (טוקבקים) למערכת (להלן: "התגובות").
8. המשתמש מתחייב בזאת לוודא ולהבטיח כי כל תגובה אשר תוזן על ידו למערכת לא תכלול:

8.1. תוכן הפוגע בזכויות הקניין של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
8.2. תוכן הכולל מידע פרטי על אדם, מבלי שהתקבלה הסכמת אותו אדם לפרסום;
8.3. תוכן המעודד גזענות או אפליה פסולה מכל סוג שהוא, או המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
8.4. לשון הרע על אדם, או  תוכן הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב של אדם;
8.5. תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או כזה שפוגע ברגשות הציבור;
8.6. כל תוכן המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
9. העמותה תהיה רשאית למחוק תגובה ו/או להפסיק את השימוש של המשתמש במערכת במקרים של תגובות המפרות אחד או יותר מהתנאים לעיל ו/או כאלו שעלולות לפגוע בזכויות העמותה, בפעילות המערכת, בצד ג' כלשהו או בציבור הכללי.
10. המשתמש ישפה את העמותה, מייד עם דרישה ראשונה לעשות כן, בגין כל נזק, אבדן, הפסד, או עלות אשר ייגרמו לעמותה ו/או לצד ג' כלשהו עקב תגובה המפרה את האמור לעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה רשאית לסרב לפרסם כל תוכן, מכל סיבה וללא נימוק.
קניין רוחני
11. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהשמות "EzGov" ו-"המרכז להעצמת האזרח", הלוגואים של שמות אלו וכן המערכת, לרבות התבנית והעיצוב המסופקים במערכת, הם קניינה ורכושה הבלעדי של העמותה, וכי אין במתן רישיון השימוש במערכת (בין אם באמצעות האפליקציה ובין אם באמצעות האתר הייעודי) בכדי לתת למשתמש כל זכות ביחס לקניין הרוחני נשוא המערכת. המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש מכל מין וסוג שהוא בשמות ו/או בלוגואים ו/או בעיצובים האמורים למעט בהתאם לתנאי שימוש אלו. לעמותה אף מלוא זכויות היוצרים במערכת  ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של העמותה, בכתב ומראש.
12. רישיון השימוש במערכת, בין אם באמצעות האפליקציה ובין אם באמצעות האתר הייעודי ,ניתן למשתמש בלבד, והמשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, לבצע הנדסה הפוכה, למכור, להשאיל, לעבד, לחבר, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהמידע, או המערכת. על אף האמור לעיל, המשתמש יהיה רשאי לשתף את המידע המוצג במערכת במדיות שונות, בהתאם לדין, ובכפוף לשמירה על זכויות הקניין הרוחני של העמותה ו/או מי מטעמה.
13. לצורך שמירת על איכות המערכת ותוצריה, העמותה רשאית לקבוע ו/או לעדכן את העיצובים, התבניות, הכפתורים, התכנים והגדלים וכן לערוך תיקונים הכרחיים מפעם לפעם במערכת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, רשאית העמותה לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מידע או ידע יוצגו למשתמשים במערכת ואיזה לאו, להימנע מהצגת מידע מסוים למשתמשים, או להציג מידע מסוג מסוים בלבד, ולמשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי העמותה בעניין זה.
14. המשתמש ישפה את העמותה, מייד עם דרישה ראשונה לעשות כן, בגין כל נזק, אבדן, הפסד, או עלות אשר ייגרמו לעמותה ו/או לצד ג' כלשהו חריגה מתנאי הרישיון המפורט לעיל ו/או הפרה של זכות קניין רוחני של העמותה ו/או מי  מטעמה.
מצגים; אחריות
15. המערכת וכל הכלים המסופקים במסגרתה, מסופקת למשתמש כפי שהם ("As is"), ללא כל התחייבות, מצג או הבטחה ביחס לנכונות המידע המוצג באמצעותה. לעמותה הזכות הבלעדית להחליט אם להוסיף או להסיר כלים או שימושים קיימים או נוספים למערכת.
16. העמותה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תצוגת המערכת, את  המראה, העיצוב הזמינות והתכנים הקיימים במערכת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בקשר לכך.
17. העמותה אינה מתחייבת שהמערכת תפעל ללא הפסקות ו/או הפרעות ו/או  תהיה חסינה מפני גישה לא חוקית, נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, או שאין בה נוזקות, סוסים טרויאניים, וירוסים וכיוצ"ב. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן, הפסד, או עלות, ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו למשתמש או לרכושו בשל השימוש במערכת.
18. המשתמש מצהיר ומתחייב כי ישפה את העמותה ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, שותפיה ,מנהליה ויועציה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלו.
19. ההמערכת פותחה והיא ומנוהלת על ידי חברת אפוויז ((Appwise (להלן: "המפתח"). העמותה לא תהיה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין לכל נזק, הפסד, תקלה, אבדן או מחסור הנובעים ממעשה רשלני או מחדל  של המפתח ו/או מי מטעמו במסגרת פיתוח וניהול המערכת. כל נזק, הפסד, אבדן או מחסור אשר ייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל מעשה ו/או מחדל של המפתח, יהיה באחריות בלעדית של המפתח. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהעמותה לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד שנגרם לו אשר הינו באחריות המפתח, וכי במקרה כזה יראו את תנאי שימוש אלו כהתקשרות חוזית ישירה בין המפתח לבין המשתמש, על כל המשתמע מכך. במערכת ישנם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים (להלן: "אתרים אחרים"). קיומם של קישורים לאתרים אחרים אינו מהווה מצג או התחייבות כלשהם של העמותה על התוכן במופיע באתרים האחרים, על האבטחה שלהם, או על אמצעי איסוף ושמירת הפרטיות שלהם. אין בעובדה שקישורים אלו מצויים במערכת כמתן אישור או המלצה של העמותה ביחס לאתרים האחרים. העמותה לא תישא בכל אחריות לתוכן של אתרים אחרים או  לנזק כלשהו אשר ייגרם או עלול להיגרם למשתמש עקב שימושו באתרים אחרים.
פרטיות
20. השימוש במערכת אינו מחייב הזנת מידע מזהה כשלהו כגון דואר אלקטרוני, שם, מספר תעודת זהות, כתובת, או כל פרט מזהה אחר.
21. במסגרת השימוש במערכת ישמרו נתונים אודות בחירות שנעשו על ידי המשתמש (Favorites) והמספר הסידורי המזהה של המכשיר ממנו נעשה שימוש במערכת. העמותה תהיה רשאית לעשות ניתוח סטטיסטי בלתי מזהה של הנתונים שנשמרים במערכת לכל צורך שהוא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות כלפי העמותה ו/או מי מטעמה ביחס לניתוח כאמור, ולשימוש שעושה בהם העמותה.


יצירת קשר
22. במקרה של תקלה ניתן ליצור קשר עם העמותה ולתאר את הבעיה, בכתובת דואר אלקטרוני: [email protected] , או ביצירת קשר טלפונית במספר: 03-6438979.
23. העמותה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אופי יצירת הקשר, לאופי השירות והמענה למשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה. במסגרת יצירת הקשר, יהיה על המשתמש למסור פרטים מזהים כגון שם, טלפון וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה לפנייתו. ידוע למשתמש כי תוכן ופרטי פנייתו עשויים להישמר על ידי העמותה ו/או המפתח לצרכי תיעוד וגיבוי, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר על ידי העמותה ו/או מי מטעמה.
כללי
24. העמותה שומרת לעצמה את  הזכות לשנות, לתקן, לבטל או להחליף את תנאי שימוש אלו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו. העמותה תעדכן את המשתמשים בכל שינוי שנעשה לאחר שינוי בתנאים אלו.
25. תנאי שימוש אלו יפורשו על פי הדין הישראלי. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל הליך, תביעה, או סכסוך הנובע משימוש במערכת ו/או קשור לתנאי שימוש אלו.