על בסיס החלטת ממשלה מס׳ 2397 מיום 12.2.2017

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מספר 2397 מתווה את תכנית החומש לפיתוח כלכלי וחברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2021–2017 בתקציב כולל של כ־3 מיליארד ש"ח, והיא חלה על כלל האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בנפת באר־שבע של משרד הפנים וברשויות המקומיות הבדואיות הנכללות בה.


ההחלטה התקבלה ביום ה־12 בפברואר 2017, והיא מוסיפה כ־1.6 מיליארד ש"ח, שמתוכם כ־1.5 מיליארד ש"ח מהווים תקציב תוספתי, על 1.4 מיליארד ש"ח שמקורם בהחלטת 922. השיקול המרכזי ביסוד החלטה 2397 הינו הצורך בחיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב, והעצמת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב.

 

ההחלטה המשיכה את תכנית החומש הקודמת לשנים 2016–2012 (החלטת 3708) כדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו, ולגשר על הפערים הגדולים והרבים בינה לבין האוכלוסייה הכללית והאוכלוסייה הערבית. הפערים הם, בין היתר, בהשתלבות בתעסוקה, ברמת ההשתכרות, ברמת ההכנסה לנפש, במוסדות חינוך, בהישגים לימודיים, בזכאות לבגרות, ברכישת השכלה גבוהה, בתשתיות תחבורה, במבני ציבור ובנגישות לשירותים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

תמונת היישום העולה מדו"ח זה מראה כי הממשלה, ככלל, מצליחה ליישם את תכנית החומש, וזאת בעיקר הודות לקביעת מנגנוני ניהול ובקרה. יחד עם זאת, קיים פער בין התכנון הרצוי לבין המצוי בשטח בשל אתגרים המאפיינים את הישובים הבדואיים בנגב.

דו"ח זה בחן 41 סעיפים ביצועיים בהחלטה. יושמו במלואם או במידה טובה מאוד 21 סעיפים (51%), 14 סעיפים יושמו חלקית בלבד (34%) ואילו 6 סעיפים לא יושמו (15%). 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021–2017
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
12/06/2016
החלטה 2397
משרדים אחראיים:
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הכלכלה והתעשייה

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר