על בסיס החלטת ממשלה מס׳ 2397 מיום 12.2.2017

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מספר 2397 מתווה את תכנית החומש לפיתוח כלכלי וחברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2017 – 2021 .

תקציבה הכולל עומד על כ־ 3 מיליארד ש"ח, והיא מוסיפה כ־ 1.6 מיליארד ש"ח על 1.4 מיליארד ש"ח שמקורם בהחלטת ממשלה 922. ההחלטה ממשיכה את תכנית החומש הקודמת לשנים 2012 – 2016 (החלטת ממשלה מספר 3708). היא נועדה לתת מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הבדואית בנגב, ולגשר על הפערים הגדולים בינה לבין האוכלוסייה הכללית והאוכלוסייה הערבית בתחומים כגון: רווחה כלכלית, חינוך, השכלה, תשתיות ונגישות
לשירותים.


תכנית החומש עונה על שורה ארוכה של צרכים כלכלים וחברתיים של האוכלוסייה הבדואית בנגב. כמו כן, היא מזהה את הרשויות המקומיות כגורם מכריע ופועלת לחזקן על מנת לשפר את השירותים המוניציפליים לאוכלוסייה ולאפשר ביצוע בשטח של תכניות לאומיות. 

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

תמונת היישום העולה מדו"ח זה מראה כי הממשלה, ככלל, מצליחה ליישם את תכנית החומש, וזאת בעיקר הודות לקביעת מנגנוני ניהול ובקרה. יחד עם זאת, קיים פער בין התכנון הרצוי לבין המצוי בשטח בשל אתגרים המאפיינים את הישובים הבדואיים בנגב.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
13/01/2018
החלטה 2397
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב תפתח תשתיות תומכות הסדרת התיישבות
תמונת מצב עדכנית
הרשות קבלה בפועל ממשרד האוצר רק 15%מהתקציב
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
לקדם מהלכי תכנון, הסדרה ופיתוח כך שישווקו לפחות 25,000 יחידות דיור ברשויותהמקומיות הבדואיות בנגב
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2017 – 2020 שווקו עשרות אלפי יחידות,אך בפועל נרכשו רק כ־ 5,700 מגרשים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
יוקם צוות בין־משרדי אשר יגיש מסקנותבנושאי פיצויים לתובעי בעלות, התמודדותעם תביעות בעלות חריגות וקביעת מדיניותהסדרה ל־ 10 שנים כולל יעדי תוצאה לפיתוחמגרשי מגורים, תשתיות ציבוריות ואכלוס
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם וקיים דיונים במשך כשנתיים,אשר בסופן גיבש הצעת החלטה; בשל תקופתכהונת ממשלת מעבר הובאו לאישור רק מקריםדחופים וחשובים במיוחד
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב תסבסד פיתוח תשתיות ותסייע בפיתוחפרויקטים על קרקע פרטית
תמונת מצב עדכנית
הרשות ניצלה כ־ 43% מהתקציב לסבסוד פיתוח תשתיות מגורים בשטחי מדינה; לא נמצאו בעלי קרקע פרטית שעמדו בקריטריונים שהציבה הרשות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
משרד הבינוי והשיכון יבנה מוסדות ציבורעבור האוכלוסייה הבדואית בנגב
תמונת מצב עדכנית
גובשה תכנית עבודה בכל רשות מקומית בהתאם לתקציב שהוקצה לה ולתעריף שקבעהמשרד; שלב היישום נתקל בקשיים בשל חסמים הקשורים לקרקע ולתפקוד הרשויות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
משרד התחבורה יפתח תשתיות תחבורתיות לישובים הבדואים בנגב ויגביר את פעילותהתחבורה
תמונת מצב עדכנית
המשרד מתקצב ומקים תשתיות בהתאםלתכנית מפורטת שגובשה בשיתוף הרשויותהמקומיות והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב; תחבורה ציבורית מופעלתב־ 14 ישובים כמתוכנן וניכרת עמידה כמעט מלאה ביעדים שהוצבו
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר