תכנית לאומית למניעה ולצמצום של זיהום אוויר בישראל

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי יש לאשר תכנית לאומית למניעה וצמצום של זיהום האוויר. זו תכלול יעדים לצמצום זיהום האוויר בישראל עד השנים 2015 ו-2020. יש להקצות סכום כולל של 140 מיליון ש"ח בשנים 2013 – 2017, לצורך ביצוע התכנית הלאומית כמפורט בהחלטה זו.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2016, ההחלטה יושמה בחלקה- בעיקר החלקים בה שהיו באחריות המשרד להגנ"ס. באשר להפחתת זיהום אוויר הנובע מתחבורה- לא בוצעו רוב הפעולות הקבועות בהחלטה, למעט התחלתו של תהליך להפחתת זיהום האוויר הנגרם מיוממות ע"י תמרוץ השימוש בתחבורה ציבורית בשיתוף הרשויות המקומיות. לעניין הפחתת זיהום אוויר הנגרם מצריכת חשמל, רשות החשמל ביצעה בדיקה מקצועית בנוגע למעבר לתעריף דיפרנציאלי על בסיס מדרגות צריכה של צרכנים (אך המליצה לבסוף לא לעבור לשיטת תעריף כזו), וכן החלטה בהתאמות לצורך מערך מניה חכמה.  באשר להפחתת זיהום האוויר הנובע ממקורות פליטה לרבות תעשייה ומשקי בית, והרחבה של בסיס הידע לגבי זיהום האוויר בישראל- רוב הפעולות המנויות בהחלטה יושמו. בנוסף, הוקמה ועדה למעקב אחר יישום החלטת הממשלה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
25/08/2013
החלטה 707
משרדים אחראיים:
משרד התחבורה
משרד התשתיות הלאומיות
משרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הפחתת זיהום אוויר הנובע מתחבורה- גריטת כלי רכב ישנים. לצורך כך יוקצה סך של 5 מלש”ח לשנה בין השנים 2013-2017.
תמונת מצב עדכנית
תכנית הגריטה לא הופעלה מאחר שלא אושר לה תקציב מינימלי בסך 20 מלש"ח לשנה.
סטטוס היישום
בוטל בוטל
2
מרכיב ההחלטה
הפחתת זיהום אוויר הנובע מתחבורה- הפעלת פרויקט פיילוט של שלושה אוטובוסים עירוניים המשמשים לתחבורה ציבורית, באמצעות גז טבעי דחוס.
תמונת מצב עדכנית
הוחלט לבצע פרויקט חלוץ במסגרת החלטת הממשלה לאישור תכנית מפרץ חיפה- משאיות אשפה המונעות באמצעות גז טבעי עד סוף 2016, ואוטובוסים מונעי גז טבעי עד חודש יוני 2017. הפרוייקט טרם יצא לפועל.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת אמות מידה ומתן תמיכות לעידוד מעסיקים במשק להפחית את זיהום אוויר הנובע מיוממות (נסיעה בין-עירונית למקום העבודה). לצורך כך יוקצה סך של 28.6 מלש”ח בין השנים 2013-2017. שליש מהתקציב יוקצה להפחתת נסועה בפריפריה.
תמונת מצב עדכנית
7 רשויות מקומיות שונות מקיימות פרויקטים לצמצום השימוש ברכב הפרטי בתחומן, הכוללים הסעות ממוקדים עירוניים למרכזי תעסוקה, שימוש במערך השכרת האופניים "תל-אופן", פיתוח תשתית לשבילי אופניים למרכזי תעסוקה וכן הקמת מתקנים לעגינת אופניים באזורי תעסוקה. פרויקט זה נתמך ב-6 מלש"ח ובעתיד יתווספו פרויקטים דומים בהיקף של 14 מלש"ח.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
בחינה והמלצה על כלים וצעדים לצמצום הנסועה ברכבי 'ליסינג' (מאחר שבעליהם אינם משלמים באופן מלא על הדלק אותו הם צורכים ולכן אין להם אינטרס מספק לצמצם נסועה מיותרת ברכב).
תמונת מצב עדכנית
לא הוצעו לממשלה כלים וצעדים לצמצום הנסיעה ברכבי ליסינג.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
הוספת המשרד להגנת הסביבה לצוות הבין-משרדי להכנת תכנית תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה. התכנית תפעל בין השנים 2013-2018 והיקפה התקציבי לא יעלה על 40 מלש”ח.
תמונת מצב עדכנית
נציג המשרד להגנת הסביבה צורף לצוות הבין-משרדי להכנת תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הפחתת זיהום האוויר מייצור חשמל- על רשות החשמל לבצע בדיקה מקצועית לגבי היעילות של החלת תעריף דיפרנציאלי לצורך הפחתת צריכת החשמל.
תמונת מצב עדכנית
רשות החשמל ביצעה בדיקה מקצועית בנוגע למעבר לתעריך דיפרנציאלי על בסיס מדרגות צריכה של צרכנים, והמליצה שלא לקבוע תעריפים מסוג זה מכיוון שמהלך מסוג זה עלול גרום לגידול בצריכת החשמל המשקית ולפיכך לעלייה בזיהום אוויר.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
הפחתת זיהום האוויר מייצור חשמל- שר האנרגיה והמים ימשיך לפעול לקידום תכנית התקנת מערך מניה חכמה אשר מסוגל להעביר מידע לגבי זמני צריכת החשמל וכך מאפשר את זיהוי צריכת החשמל בזמן אמת וחיוב דיפרנציאלי של הצרכן.
תמונת מצב עדכנית
רשות החשמל פועלת בתהליך של שלושה שלבים לבדיקת עלות מול תועלת של מערך המניה החכמה- שלב א'- פיילוט טכנולוגי; שלב ב'- פיילוט תעריפי ובדיקות ניתוח עלות- תועלת למשק; שלב ג'- פריסה ארצית או חלקית בהתאם לתוצאות ניתוח עלות-תועלת. חברת החשמל נמצאת, נכון למועד עריכת הדו"ח, בשלב ב'.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
8
מרכיב ההחלטה
יש לקבוע שיעור מס דיפרנציאלי שיופעל בהדרגתיות על סוגי דלקים שונים באופן שישקף את ההשפעות הסביבתיות הנגרמות כתוצאה מהשימוש בהם ויעודד את השימוש בדלקים מזהמים פחות , הכל תוך כדי התייחסות לגובה המיסוי המקובל בעולם לדלקים דומים.
תמונת מצב עדכנית
לא נקבע שיעור מס דיפרנציאלי על סוגי דלקים שונים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
יישום מדיניות המשרד להגנת הסביבה בעניין הפחתת פליטות של גופרית דו-חמצנית מסקטור התעשייה על-ידי שיפור איכות הדלקים ומעבר לדלקים נקיים.
תמונת מצב עדכנית
בעסקים בהם מופעלים דודי קיטור, נקבעות הוראות כתנאי ברישיון העסק. העסקים מחויבים בעמידה בערכי פליטה מחמירים בהתאם לסוג הדלק בו הם משתמשים, החל מינואר 2015 או ינואר 2017, בהתאם לנסיבות.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
יש לבצע סקר למיפוי, אפיון וכימות פליטות של חלקיקים נשימים ממחצבות אשר אחראים על חלק נרחב מהפליטות בישראל.
תמונת מצב עדכנית
בוצעו מדידות באתרי ניטור זיהום אוויר שונים ברחבי הארץ ובעיקר בסמוך למחצבות והתגלה כי תרומת המחצבות לריכוזי חלקיקים בסביבה הינה נמוכה.
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
יש לבצע סקר למיפוי, אפיון וכימות פליטה של תרכובות אורגניות נדיפות (VOC), בדגש על פליטה ממשקי בית וזיהום אוויר תוך מבני. יש להכין הצעה לתכנית רב שנתית להפחתת זיהום אוויר.
תמונת מצב עדכנית
ההערכה על כמות הפליטה השנתית לאדם נלקחה מסקרים שנעשו במדינות אירופה וצפון אמריקה. מתבצעת בחינה של השיטות לכימות פליטות VOC במדינות מערביות אחרות ועל-פי הממצאים יוחלט האם וכיצד לעדכן את השיטה הנהוגה על-ידי המשרד להגנת הסביבה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
יש לפעול לבנייה, הרחבה והשלמה של בסיס המידע לגבי זיהום אוויר בישראל. דבר זה יעשה בין היתר באמצעות הרחבה ושיפור של מערך ניטור האוויר הארצי, ביצוע דיגום סביבתי, עריכת מחקרים ופיתוח מצאי הפליטות.
תמונת מצב עדכנית
המשרד להגנת הסביבה ביצע פעולות שונות בשנים 2014-2015 להרחבת בסיס המידע לגבי זיהום אוויר בישראל.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
יש להקים ועדה ובראשותה נציג השר להגנת הסביבה, לצורך מעקב אחר יישום התכנית הלאומית (כולל יישום תרחיש עסקים כרגיל). בוועדה יהיו נציגים של משרד האוצר, משרד האנרגיה והמים, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד הבריאות, רשות החשמל ורשות המיסים.
תמונת מצב עדכנית
הוקמה ועדה למעקב אחר יישום החלטת הממשלה. הוועדה כוללת את הנציגים הנדרשים, והמשרד להגנת הסביבה עומד בקשר עם משרדי הממשלה והגורמים הרלוונטיים, ומרכז את המעקב על ביצוע החלטת הממשלה והתכנית הלאומית.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר