התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מורה על הקמת תוכנית לאומית למניעת התאבדויות במטרה להתמודד עם תופעת האובדנות בחברה הישראלית. במסגרת התוכנית יוקם "צוות היגוי מצומצם" להתווית מדיניות התוכנית, ימונה "צוות בינמשרדי מורחב" לגיבוש תוכנית העבודה הפרטנית לכל משרד ממשלתי ותוקם מועצה לאומית למניעת התאבדויות שתשמש מועצה מייעצת לגופים השונים בתכנית. התוכנית כוללת מספר פעולות במישור הארצי כמו מוקד "קווים חמים", ופעולות במישור המוניציפאלי, מול גורמים ברשויות המקומיות.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטה זו מיושמת באופן חלקי. אמנם הצוותים הנדרשים ליישום החלטה הוקמו וביצעו תפקידים, וכן בוצעו מספר פעולות במישור הארצי אך שלב ההטמעה ברשויות המקומיות טרם הושלם, ודורש העמדת משאבי זמן וכוח אדם מצד הרשויות על מנת להטמיע את התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות. כמו כן, צריך המשרד לצאת למספר מכרזים על מנת להפעיל שירותי מחקר מלווה לתוכנית ו"קווים חמים". 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תכנית למניעת התאבדויות
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
22/12/2013
החלטה 1091
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - פעילות יזומה להעמקת יכולת איתור של אנשים הנמצאים בסיכון.
תמונת מצב עדכנית
אמור להתבצע על ידי הקמת מוקדי "'קווים חמים" שייתנו מענה טלפוני לאנשים המדווחים על אובדנות. המכרז להקמת קווים חמים אלו טרם יצא לפועל ואין מועד צפוי להשלמתו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - הקמת מאגר מידע, לרבות תשתיות תומכות ומערכות מידע וניהול.
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות מקיים תהליך טיוב נתוני אובדנות ואפידמיולוגיה באמצעות המרכז לבקרת מחלות. מערכת המידע הממוחשבת נמצאת עדיין בשלבי הפיתוח.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - הגברת מודעות והכרה ציבורית
תמונת מצב עדכנית
קמפיין הסברה הדרגתי לתוכנית צפוי להתחיל רק במהלך 2016.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת יחידה למניעת התאבדויות אשר תפעל לפיתוח ויישום התוכנית הלאומית ותפעל מול משרדי הממשלה והגורמים המעורבים.
תמונת מצב עדכנית
בחודש יוני 2014 הוקמה יחידה למניעת התאבדויות במשרד הבריאות. בחודש מאי 2015 אוישו 3 תקנים נוספים ביחידה והחלו את תהליך יישום התוכנית, והטמעת התוכנית בכ-50 רשויות מקומיות.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת מועצה לאומית למניעת התאבדויות אשר תהיה כפופה למנכ”ל משרד הבריאות ותייעץ לגופים השונים בתוכנית.
תמונת מצב עדכנית
בנובמבר 2013 הוקמה מועצה בראשות פרופ' גיל זלצמן. המועצה נפגשת אחת לחודשיים וחברים בה כ-50 אנשי מקצוע ונציגי הגופים השותפים. בנוסף, הוקמו מספר ועדות משנה ייעודיות להעמקה בתכני מניעת אובדנות.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות בינמשרדי מורחב אשר תפקידו יהיה לגבש את תוכניות העבודה הפרטניות של כל משרדי הממשלה והרשויות השותפים לתוכנית הלאומית, ולקבוע את תהליכי העבודה, בין הצוות ובין כל גורם אחר רלוונטי.
תמונת מצב עדכנית
הצוות הוקם וחברים בו נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים. הצוות מתכנס כל 6-8 שבועות ופועל בנושא סוגיות הטמעת ויישום התוכנית הלאומית, תוכניות עבודה, פעילות ביישובים, תיעדוף משימות, נהלים ותיאום בין המשרדים.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות היגוי אשר יתווה את מדיניות התוכנית בדגש על שיתופי הפעולה הנדרשים בה, יאשר את תוכנית העבודה ויקיים תהליכי בקרה עתיים.
תמונת מצב עדכנית
צוות ההיגוי הוקם והתכנס אחת לרבעון עד פירוק הממשלה -33. הצוות עסק באישור מהלכי התכנית הלאומית ומעקב אחר התקדמות פעילותה.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - קביעת יעדים ומדדים.
תמונת מצב עדכנית
על פי משרד הבריאות, גובשו תכניות עבודה המצויות במעקב. המחקר המלווה אמור לספק בין השאר הערכות לטובת ניתוח העמידה ביעדים. כאמור, טרם יצא המכרז לקיום המחקר.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
9
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - ייזום מחקרים בנושא.
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות גיבש מכרז למחקר מלווה לתוכנית. המכרז טרם פורסם.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - הקטנת הנגישות לאמצעים קטלניים.
תמונת מצב עדכנית
כולל מספר פעולות: הקטנת נגישות לכלי נשק – כחלק מהתנאים לקבלת אישור להחזקת כלי נשק חייב המבקש להציג אישור מפסיכולוג, צמצום נגישות לתרופות – בנושא זה הופצו תקנות להגבלת מכירה ותשאול רוקחים, צמצום נגישות למבנים מסוכנים – טרם בוצע. הנושא מצוי בדיון בין משרד הבריאות ומינהל התכנון במשרד האוצר.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
11
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - סיוע למשפחות.
תמונת מצב עדכנית
מבוצע ע"י קבוצות תמיכה ברשויות המופעלות באמצעות עמותת "בשביל החיים", רובן באזור המרכז. נכון להיום פועלות כ-10 קבוצות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - פעולות להבטחת הפנייה לטיפול, רצף טיפולי ומעקב.
תמונת מצב עדכנית
מבוצע ע"י היחידה למניעת התאבדויות באמצעות כינוס ועדות היגוי ברשויות המקומיות ובניית רצפים טיפוליים עימן. נכון להיום פעילות זו מתבצעת בכ-50 רשויות. הרשויות שנבחרו הן כאלו המעוניינות ומבקשות לשים את נושא מניעת אובדנות על סדר יומן ורשויות שמשרד החינוך מאשר שהשירות הפסיכולוגי-חינוכי שבהן ערוך מיידית לפעילות בתוכנית אוא ם כבר מופעלת בה התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
יישום התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות - הכשרת :שומרי סף” וגורמים מקצועיים מאתרים.
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות מבצע פעולות הכנה נדרשות לטובת ההכשרות, הכוללות פיתוח תכנים, הכשרת מרצים ועוד. ההכשרות ברמה המקומית נעשות במספר מצומצם של רשויות, וצפויות להתרחב בעתיד.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר