תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 - 2024 ותיקון להחלטת ממשלה על בסיס החלטת ממשלה 4463 מיום 13.01.2019

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4463 מיום 13 בינואר 2019 בעניין "תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 – 2024 ותיקון להחלטת ממשלה", נועדה לקדם ולחזק את המאבק בתופעת הסחר בבני אדם בישראל, הכולל עבירות סחר לזנות, ניצול מיני, עבודות כפייה, נטילת איברים מן הגוף, הולדת ילד ונטילתו ועוד.

החלטה זו היא המשך להחלטת הממשלה 2670 מיום 2.12.2007 והיא מטילה על ועדת המנכ"לים הקבועה לנושא סחר בבני אדם (להלן ועדת המנכ"לים) ועל מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים, לגבש תכנית יישום חדשה, אשר מותאמת לדפוסים המשתנים של תופעת הסחר בבני אדם.


 

על פי החלטת הממשלה, על תכנית היישום להתמקד בארבעה מישורים: חיזוק והגברת האכיפה, פיתוח מענים להגנה על קורבנות וזיהויים, קידום אמצעים למניעת התופעה וקידום שיתופי פעולה חוצי מגזרים למאבק בתופעה.

 

 

הדוח נכתב על ידי אריאל לוי ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשלn במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

ניתן לומר, כי מרבית סעיפי ההחלטה לא יושמו כלל. כך, לא יושמו ארבעה סעיפים מתוך שישה סעיפים בהחלטה
(66.7%), סעיף אחד יושם חלקית (16.65%) וסעיף אחד יושם במלואו (16.65%).

 

ניכר כי האתגר המרכזי אשר הביא לעיכובים משמעותיים ביישום החלטת הממשלה היה פיזור הכנסת והיציאה לשלושה סבבי בחירות לאורך כשנה וחצי.

 

מניתוח ההחלטה עולים החסמים הבאים:

 

חוסר תכנון תקציבי: יישום התוכנית מסתמך על תקציב המשרדים שהוא בתחום טיפולם. מאחר שאין תכנית יישום מוכנה, אין הקצאת תקציב ייעודית לטובת תכנית היישום. יתרה מכך — אפילו אם תכנית תקציבית מוכנה — תקופת הבחירות, שנמשכה מעל לשנה הציבה אתגרים ביכולת המשרדים לבקש תקציב ממשרד האוצר לטובת יוזמות ותוכניות חדשות.

 

 

היעדר לוח זמנים מחייב: החלטת הממשלה אינה מגדירה לוחות זמנים ברורים בהם יש לעמוד במסגרת
העבודה על יישום ההחלטה. בנוסף, היא אינה מגדירה מועד להצגת תכנית היישום לממשלה.
 

 

 

פורס מז'ור: התפזרות הכנסת הובילה להיעדר יכולת של הממשלה לאשר תוכניות חדשות ואי וודאות פוליטית. הרכב וועדת המנכ"לים הממונה עשוי להשתנות בעקבות מינויים חדשים. בנוסף, ועדת המנכ"לים הממונה כלל לא קיימה ישיבות בשנת העבודה 2019 .

 

 

גורם מתכלל: הימצאותו של גורם מתכלל בהחלטת ממשלה נחשב כגורם המסייע ליישום. עם זאת, על אף
שהחלטה זו מטילה את יישומה על וועדת המנכלים הקבועה לנושא סחר בבני אדם ועל מתאמת המאבק
בסחר בבני אדם, מרבית סעיפיה לא יושמו.

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
תכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם 2019 - 2024 ותיקון להחלטת ממשלה
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
13/01/2019
החלטה 4463
משרדים אחראיים:
משרד המשפטים
משרד לביטחון פנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
גיבוש תכנית יישום על בסיס התכנית הרב־ שנתית למאבק בתופעת הסחר בבני אדם והעבדות המודרנית.תכנית היישום תכלול מנגנון של בקרה ודיווח של משרדי הממשלה לוועדת המנכ”לים.תכנית היישום תתייחס לכל סוגי הסחר בבני אדם — סחר לזנות, לעבדות ולעבודת כפייה; סחר לנטילת איברים מן הגוף; סחר למטרת הולדת ילד ונטילתו; סחר לביצוע עבירת מין ועוד. בכל אחד מהמישורים תהיה התמקדותבהגנה על קטינים ועל נפגעי העבירה.
תמונת מצב עדכנית
העבודה על גיבוש ת כנ ית הי ישום הכוללת את ההנחיות המפורטות החלה.העבודה נעשית בצוותים, כאשר כל אחד מהם עוסק בחלק אחר של תכנית היישום: מניעה,אכיפה והגנה על קורבנות.הצוותים הוקמו בשנת 2019 ועבודתם טרם הסתיימה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
התוכנית תובא לאישור הממשלה לאחר גיבושה וטרם יישומה.
תמונת מצב עדכנית
תהליך גיבוש תוכנית היישום טרם הסתיים ולכן היא לא הוצגה לממשלה. יש לציין כי בשל היציאה לשלושה סבבי בחירות, גם במצב שבו הייתה תכנית יישום מוכנה, לא ניתן היה לאשרה על ידי ממשלת המעבר .התכנית צפויה להיות מוגשת לאישור וועדת המנכ"לים במהלך שנת 2020 .
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
תכנית היישום צריכה לכלול התייחסות לחיזוק והגברת האכיפה.
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות לגיבוש המלצות אופרטיביות בתחום האכיפה, אך הצוות לא סיים את עבודתו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
תכנית היישום צריכה לכלול פיתוח מענים להגנה על קורבנות וזיהויים.
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות לגיבוש המלצות אופרטיביות בתחום ההגנה על קורבנות, אך הצוות לא סיים את עבודתו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
תכנית היישום צריכה לכלול אמצעים חדשים למניעת התופעה.
תמונת מצב עדכנית
הוקמו שני צוותים לגיבוש המלצות אופרטיביות בתחום המניעה, אך הצוותים לא סיימו את עבודתם.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
קווים מנחים לתכנית היישום — שיתוף פעולה: קידום שיתופי פעולה עם המגזר העסקי, לרבותמגזר התיירות ועם השלטון המקומי, אנשי דת, אנשי אקדמיה וגופים רלוונטיים נוספים; המשךשיתוף פעולה עם ארגוני החברה האזרחית הרלוונטיים.
תמונת מצב עדכנית
הרכב הצוותים השונים מאמץ את עקרון שיתוף הפעולה עליו מנחה הממשלה. יחד עם זאת, ניסוח התכנית טרם הסתיים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
תיקון החלטת הממשלה מס' 4295 (סט/142) מיום 03.12.2008 , כך שתקבע כי הטקס ממלכתי לציון המאבק בסחר בבני אדם יתקיים פעם בשלוש שנים.
תמונת מצב עדכנית
על פי מקורות המידע הזמינים לציבור באתר משרד המשפטים ובאתר הכנסת, נראה כי הטקס אכן מתקיים בכל 3 שנים. הטקס האחרון התקיים בשנת 2018 ולכן הטקס הבא צפוי להתקיים בשנת 2021 .
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר