על בסיס החלטת ממשלה 2292 מיום 15.01.17

מה הוחלט?

מטרתה של החלטת הממשלה 2292 שהתקבלה ב- 15.1.2017 תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי־טק היא להביא לקידום וגידול כוח האדם המיומן בהיי־טק באמצעות הגדלת מספר הסטודנטים הלומדים במקצועות ההיי־טק באקדמיה, הבאת מומחים זרים מחו"ל, עידוד עלייה וכן, פיתוח והוצאה לפועל של תכניות לשילוב אוכלוסיות בייצוג חסר בתעשיית ההיי־טק ועוד.

הדוח נכתב על ידי יעל נחום ושלי צדקה ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

ממצאי הדו"ח ניכר כי ההחלטה מבוצעת ברובה: מתוך 31 סעיפים ותתי סעיפים שנבדקו, נמצא כי 19 בוצעו באופן מלא (כ־ 61%), חמישה יושמו באופן חלקי (כ־ 16%), ושבעה לא יושמו כלל (כ־ 22%).

 

מניתוח תמונת היישום עולים המאפשרים הבאים:
משאבים נדרשים: מרבית סעיפי ההחלטה מצביעים על מקורות תקציביים
מנגנוני יישום בשטח: כאשר ההנחיה בהחלטת הממשלה פירטה את הגורמים בשטח עליהם מוטל הביצוע, או שיש לייצר איתם שיתוף פעולה, ניתן לראות יישום מדויק יותר של הסעיפים

 

מניתוח תמונת היישום עולים החסמים הבאים:
היעדר גורם מתכלל: קיום גורם מתכלל לרוב מוגדר כמאפשר יישום, אולם במקרה זה הוא בולט בהיעדרו.
משפטי: כל הסעיפים המטילים על שרי הממשלה לתקן או לעדכן תקנות אינם מיושמים.
חוסר תיאום בין משרדי: ניתן לראות כי סעיפים בהחלטה המטילים אחריות על מספר משרדים במקביל, נמצאים ביישום חלקי או חוסר יישום.
מדיניות צבועה: התעמקות בתשובות שהתקבלו ממשרדי הממשלה מעלה כי יישום של סעיפים רבים נשען על תכניות ופרוייקטים קיימים. צביעת תקציבים ומדיניות קיימת על ידי החלטה חדשה, לא מאפשרת שינוי מדיניות והתקדמות ולא תביא ליישום מטרות ההחלטה ברמה הגבוהה האפשרית.
היעדר מטרות ברורות: האופן בו כתובים סעיפים רבים בהחלטה משאיר מקום לפרשנות ואיננו מגדיר מטרות ברורות לפעולה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
15/01/2017
החלטה 2292
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד החינוך
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד המדע והטכנולוגיה
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
מינוף השירות הצבאי בצה”ל לטובת הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי־טק
תמונת מצב עדכנית
משרד הביטחון מפעיל מספר תכניות בנושא וכן הקים תכנית ייעודית שתיתן מענה להחלטה. יש לציין כי המשרד לא פירט את תוכן התכנית
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
קידום מלגות לתארים מתקדמים בתחומים הרלוונטיים ועידוד לימוד ופעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בתיכונים ובחינוך הבלתי פורמלי
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2017 – 2018 הפעיל המשרד כ־ 14 תכניות מלגה, לרבות אלו המצוינות בהחלטת הממשלה, ואושרו למימון מלגות בסכום כולל של מעל 42 מיליון ש"ח בתחומי המדע והטכנולוגיה
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
פיתוח תוכניות מיוחדות לצורך הכשרה ושילוב עולים ותושבים חוזרים בתעשיית היי־טק הישראלי
תמונת מצב עדכנית
ניתנים מענים מסוימים להכשרה בסיסית של עולים,אולם ניכר כי התמיכה אינה מקיפה כפי שנכתב בהחלטה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
עידוד יצירת מסלולים ייעודיים חדשים למקצועות ההיי־טק במוסדות להשכלה גבוהה
תמונת מצב עדכנית
נקבע תמריץ אשר קובע כי על כל גידול במספר הסטודנטים הלומדים בתוכניות המשלבות לימודימדעי המחשב או בתארים דו חוגיים, יקבל המוסד תקצוב נוסף
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
עידוד מוסדות להשכלה גבוהה לפתיחת קורסים דיגיטליים
תמונת מצב עדכנית
פורסמו 5 קולות קוראים להפקה והסבה של קורסים לפלטפורמה דיגיטלית. נכון לשנת 2020 קיימים מגוון קורסים פעילים במספר פלטפורמות
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הגדלת מספר הסטודנטים הבינלאומיים החוקרים בתחום ההיי־טק
תמונת מצב עדכנית
הות"ת מפעיל תכנית להבאת פוסט דוקטורנטים מצטיינים מארה"ב לישראל בתחומי ה־ STEM
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
להטיל על שר הרווחה לתקן את תקנות עובדים זרים (2007)
תמונת מצב עדכנית
פורסם תזכיר חוק לעדכון התקנות, אך התקנות טרם תוקנו בפועל
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
קידום כוח עבודה מיומן להיי־טק ע”י הכשרות חוץ־ אקדמאיות
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2018 הושק מסלול "סיירות תכנות", התומך במסגרות להכשרה חוץ אקדמית בתכנות ונועדלהגדיל את מספר הבוגרים הרוכשים הכשרה מעשית ורלוונטית ומושמים בחברות היי־טק
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
עידוד שילובן של נשים בתעשיית ההיי־טק
תמונת מצב עדכנית
קיימת תכנית לשילוב וקידום נשים בתעסוקה בהיי־טק במיזם משותף עם ארגון "She Codes"
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
עידוד שילובן של אוכלוסיות המיעוטים בתעשיית ההיי־טק
תמונת מצב עדכנית
התכנית לקידום השתלבותם של אקדמאיים מהמגזר הערבי במקצועות ההיי־טק שהתקיימה בשנת 2017 הורחבה, ונפתחה תכנית המשך בשם "פורסאטק" - תוכנית לשילוב אקדמאים מהמגזר הערבי בתעשייה עתירת הידע, אשר תוקצבה ל־ 3 שנים
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
עידוד לרכישת השכלה במקצועות הרלוונטיים לתעשיית ההיי־טק וסיוע בשילוב במשרות איכות בתעשייה
תמונת מצב עדכנית
פועלת תכנית לשילוב גברים ונשים מהמגזר החרדי בתעשיית ההייטק
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
שילוב חרדים לא אקדמאים או בעלי השכלה אקדמית בתחומים שאינם רלוונטיים לתעשיית ההיי־טק, באמצעות הכשרה מקצועית, מעטפת הכוונה, ליווי וכד'
תמונת מצב עדכנית
קיימות הכשרות מקצועיות בתחום מדעי המחשבהכוללות מעטפת ליווי ללומדים, אשר נמצאות בשלבים שונים של יישום, אולם לא צויין שקיימות תכניות ייחודיות לחרדים כפי שמורה ההחלטה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
13
מרכיב ההחלטה
עידוד השתתפות גברים בתכניות המתוארותלעיל על ידי הצבת רף לפיו שיעור הגברים מבין המשתתפים לא יפחת מ־ 50
תמונת מצב עדכנית
בחלק מהמקרים שיעור הגברים בפועל עולה על50% ובחלק מהתוכניות פחות מכך
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
14
מרכיב ההחלטה
הרחבת המקצועות הטכנולוגיים הנלמדים בסמינרים לנשים חרדיות וגיוונם, בתיאום עם משרד החינוך
תמונת מצב עדכנית
הורחבו וגוונו המקצועות הנלמדים בסמינרים לנשים חרדיות, תוך עידוד מנהלות ההכשרה בסמינרים לקדם את מקצועות ההיי־טק. עם זאת, לא נמסר פירוט אודות ההרחבה שנעשתה והכלים לעידוד
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
התכנית תתוקצב ממקורות הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תמונת מצב עדכנית
כלל הפעילות תוקצבה ממקורות המשרד
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
העברת כלל תחומי האחריות הנוגעים להיי־טק הישראלי לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, וגיבוש תכנית ייעודית שתפעל לקידום מדיניות הממשלה בתחום זה
תמונת מצב עדכנית
"התכנית להשבת אקדמאים" הוחלפה בתכנית"חוזרים להיי־טק" בהובלת הרשות לחדשנות, אשר מתמקדת בקהל יעד של בעלי מקצועות טכנולוגיים ובהשמה בעבודה
סטטוס היישום
יושם יושם
17
מרכיב ההחלטה
גיבוש תכנית להבאת צעירים יהודים בעלי פוטנציאל השתלבות בהיי־טק הישראלי, אשר תיושם בשיתוף עם חברת ”מסע”
תמונת מצב עדכנית
פוטנציאל השתלבות בהיי־טק הישראלי,אשר תיושם בשיתוף עם חברת "מסע"תכניות במסלולי היי־טק מקבלות אישור מקצועי מטעם הרשות לחדשנות עפ"י קריטריונים המופיעים באתר הרשות לחדשנות. בנוסף, ישנה אפשרות לתשלום תגמול למארגני תכניות במסלולי היי־טק בגין השמה בפועל של עובדים בחברות היי־טק
סטטוס היישום
יושם יושם
18
מרכיב ההחלטה
פרסום נוהל המפרט את הקריטריונים להכרה בחברות ישראליות כחברות היי־טק
תמונת מצב עדכנית
הרשות הלאומית לחדשנות פרסמה באתר האינטרנטשלה באפריל 2019 , נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהיי־טק
סטטוס היישום
יושם יושם
19
מרכיב ההחלטה
יצירת מנגנון דיגיטלי להעברת מידע רלוונטי אודות הנוהל להכרה בחברות ישראליות כחברות הייטק
תמונת מצב עדכנית
בעזרת רשות התקשוב, הוקם מנגנון המעביר לרשות החדשנות פניות של חברות היי־טק מרשות האוכלוסין באופן אוטומטי
סטטוס היישום
יושם יושם
20
מרכיב ההחלטה
עדכון תקנות עובדים זרים במשרד הרווחה
תמונת מצב עדכנית
על אף שפורסם תזכיר חוק לעדכון התקנות, התקנות טרם תוקנו בפועל
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
21
מרכיב ההחלטה
התקנת תקנות המסדרות תעסוקת בני/בנות זוג של מומחים זרים בהיי־טק
תמונת מצב עדכנית
קיימת טיוטה לתקנות, אך אלה טרם תוקנו בפועל
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
22
מרכיב ההחלטה
פיתוח נהלי עבודה למתן רישיון עבודה למומחים זרים בהיי־טק בנציגויות ישראל בחו”ל ובנתב”ג
תמונת מצב עדכנית
ניתן לקבל אשרת מומחה במעבר הגבולות בנתב"ג, כאשר המומחים מקבלים את רישיון העבודה בגייט־פס. ואולם, נראה כי עדיין לא ניתן לקבל רישיון עבודה בנציגויות ישראל בחו"ל
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
23
מרכיב ההחלטה
תיקון ההסדר הקיים בנושא הבדיקות הרפואיות הנדרשות למומחים זרים בהיי־טק בהגשת הבקשה לרישיון עבודה בישראל
תמונת מצב עדכנית
התכנסה ועדה בראשות גורם ממשרד הכלכלה,וגובש נוהל רפואי לבדיקות רפואיות למהגרי עבודה,כולל עובדי היי־טק, אולם פעילות הועדה הופסקהוהנושא לא קודם במשרד הבריאו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
24
מרכיב ההחלטה
הגדלת מספר העובדים הזרים בהיי־טק שיכולים לעבוד בישראל בו־זמנית, ע”י תיקון סעיף בהחלטת ממשלה 3021 המגבילה את כמות האשרות לעובדים זרים
תמונת מצב עדכנית
הנושא לא הוסדר והסעיף בהחלטת ממשלה 3021 לא תוקן.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
25
מרכיב ההחלטה
על שר הפנים לבחון את מגבלת 300 העובדים המוזכרת בסעיף 2 (ט) להחלטה 3021 ביחס לעובדים זרים שאינם עובדים בתחום ההיי־טק
תמונת מצב עדכנית
מרשות האוכלוסין נמסר כי הנושא נידון במסגרת ועדה בין משרדית אך טרם התקבלו מסקנות סופיות בנושא
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
26
מרכיב ההחלטה
יצירת מערכת מקוונת להגשת בקשות לרישיונות של היתרי עבודה ומעקב אחריהן
תמונת מצב עדכנית
באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה ניתן להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה, עם אפשרות בחירה בקטגוריית "היי־טק"
סטטוס היישום
יושם יושם
27
מרכיב ההחלטה
פרסום נוהל ייעודי לעניין העסקת מומחה זר בהיי־טק בעברית ובאנגלית
תמונת מצב עדכנית
רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל לעניין זה בעברית ובאנגלית, אך לא פורסם תקציר מנהלים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
28
מרכיב ההחלטה
הקצאת 1 מיליון ₪ נוספים לתוכנית ”הטובים לתעשייה”
תמונת מצב עדכנית
במהלך שנת 2017 הוקצו מיליון ש"ח לטובת התכנית
סטטוס היישום
יושם יושם
29
מרכיב ההחלטה
מינוף השירות הצבאי בצה”ל לטובת הגדלת כוח האדם המיומן לתעשיית ההיי־טק
תמונת מצב עדכנית
משרד הביטחון מפעיל מספר תכניות בנושא וכן הקים תכנית ייעודית שתיתן מענה להחלטה. יש לציין כי המשרד לא פירט את תוכן התכנית
סטטוס היישום
יושם יושם
30
מרכיב ההחלטה
קידום מלגות לתארים מתקדמים בתחומיםהרלוונטיים ועידוד לימוד ופעילות בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בתיכונים ובחינוך הבלתי פורמלי
תמונת מצב עדכנית
בשנים 2017 – 2018 הפעיל המשרד כ־ 14 תכניות מלגה, לרבות אלו המצוינות בהחלטת הממשלה, ואושרו למימון מלגות בסכום כולל של מעל 42 מיליון ש"ח בתחומי המדע והטכנולוגיה
סטטוס היישום
יושם יושם
31
מרכיב ההחלטה
פיתוח תוכניות מיוחדות לצורך הכשרה ושילוב עולים ותושבים חוזרים בתעשייתהיי־טק הישראלי
תמונת מצב עדכנית
ניתנים מענים מסוימים להכשרה בסיסית של עולים, אולם ניכר כי התמיכה אינה מקיפה כפי שנכתב בהחלטה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר