על בסיס החלטת ממשלה 3397 מיום 11 בינואר 2018

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 3379 שהתקבלה ב- 11.1.2018 "תוכנית סיעוד לאומית"  עוסקת ביישום תכנית הסיעוד הלאומית אשר שמה לה למטרה לבנות מערכת סיעודית יעילה אשר תהיה בת קיימא לאורך זמן, שתביא לחיסכון בבירוקרטיה ולשינוי העיוות בהקצאות של גמלת הסיעוד ובנטל הכלכלי על משפחות הנזקקים.

 

הדוח נכתב על ידי תחקירני המוניטור נטע לביא ואמיר שורני ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

הדוח עוקב אחר ביצוע סעיפי ההחלטה במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת בחלוף שנתיים וחצי מקבלת החלטת הממשלה. בנוסף, נותחו המאפשרים והחסמים שתרמו או פגעו ביישום ההחלטה.

 

 

מהדוח עולה כי החלטת הממשלה "תכנית הסיעוד הלאומית" מיושמת באחוזים גבוהים עד כה, כך, מתוך 18 סעיפים שיועדו לביצוע עד למועד כתיבת דוח זה, 11 סעיפים יושמו במלואם (61%), שישה סעיפים יושמו חלקית (33%) ורק סעיף אחד טרם יושם (6%).

 

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים המאפשרים הבאים:

 

תיאום בין משרדי: ניכר כי אחוזי היישום הגבוהים נבעו משיתוף פעולה מוצלח וסנכרון בין גופים שונים בממשלה.

 

משאבים נדרשים: המשאבים בהחלטה הוקצו בהתאם לצורך והחלוקה התבססה על מחקר מקדים. ניכר
כי הסעיפים להם הוקצו משאבים הולמים, יושמו.

 

מטרות ברורות: המחקר שנעשה בטרם גיבוש ההחלטה הוביל לבניית החלטת ממשלה מבוססת נתונים ויצירת תכנית עבודה ריאלית וברורה, הן מבחינת משאבים והן מבחינת כח אדם, לוחות זמנים ויעדים.

 

מנגנון יישום בשטח: מרבית הסעיפים הצביעו על מנגנוני יישום למדיניות המדוברת, כמו הצבת מתאם
טיפול ועובדים סוציאלים ברשויות המקומיות.

 

 

מבחינת יישום ההחלטה עולה החסם הבא:

 

פורס מז'ור: הגופים העוסקים בקידום ויישום תכנית הסיעוד הלאומית הינם אותם הגופים האמונים על
הטיפול במשבר הקורונה. משמעות הדבר היא שסדרי העדיפויות בהכרח השתנו במהלך החודשים האחרונים,
דבר שעלול להוביל לשינוי בהקצאות תקציב ויישום ההחלטה, בלית ברירה.

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
תכנית הסיעוד הלאומית
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
13/01/2018
החלטה 3379
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הוספת רמות גמלה.
תמונת מצב עדכנית
הוגדרו שש רמות גמלה והתווספו 200 תקנים לביטוח לאומי לצורך יישומה, 100 באופן מיידי ו־ 100 נוספים בהמשך.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
עדכון רמות גמלת הסיעוד בהתאם לניקוד של מבחן התלות.
תמונת מצב עדכנית
נקבעו שש רמות לגמלה במקום שלוש שהיו נהוגות בטרם ההחלטה, בהתאם ליכולת תפקודו של הקשיש.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
חלוקה בין קבלת גמלת הסיעוד בכסף ובשירותים ברמות סיעוד 2– 6.
תמונת מצב עדכנית
על־פי חוזר הביטוח הלאומי קשישים ברמת גמלה 2– 6 זכאים לקבל עד שליש מיחידות השירות בכסף.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
חלוקה בין קבלת גמלת הסיעוד בכסף ובשירותים לקשיש המקבל שירותי סיעוד בידי מטפל רוב שעות היממה.
תמונת מצב עדכנית
קשיש השוכר מטפל שעומד בהגדרות "שירותי סיעוד בידי מטפל רוב שעות היממה" יכול לקבל את מלוא שווי יחידות השירות.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
תיקון לוח ח' 2 לחוק הביטוח הלאומי עד 1 במרץ 2018 , כך שהלוח יכלול את שירותי הסיעוד בהתאם לשינוי ברמות הגמלה וכן הוספת שירותי מנויים מטעם משרד הרווחה.
תמונת מצב עדכנית
לוח ח' 2 בחוק הביטוח הלאומי תוקן במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית כך שיכלול את השינויים ברמת הגמלה, אך לא נוספו לשירותי המנויים השירותים שמציע משרד הרווחה, כגון: קהילות תומכות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
הסדרת מעמדם של קשישים שהיו זכאים לגמלת סיעוד טרם תחולת החוק.
תמונת מצב עדכנית
על־פי נוהל הביטוח הלאומי, מבוטחים שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני ההחלטה וכן, מבוטחים שגמלת הסיעוד לא שולמה להם בשל אשפוז בבית החולים, חלים עליהם הוראות הדין החדש ויקבעו מספר יחידות השירות שהם זכאים להם לפי הגבוה מבין השניים: •יחידות השירות שהיו זכאים להן לפי הדין הקודם •יחידות השירות שהם זכאים להן לאחר יום התחילה
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
ניכוי הפרשות סוציאליות לגמלת סיעוד.
תמונת מצב עדכנית
במידה והעביר המוסד לביטוח לאומי ניכוי לחשבון הבנק, יראו את הסכומים שנוכו כסכומים שהופקדו לטובת פיקדון, ויחולו לגביהם הוראות סעיף 1יא(א) עד (ה) ו־(ז) עד (ט) לחוק עובדים זרים, והתקנות שהותקנו מכוחן, לרבות לעניין ניכויים מהפיקדון.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
הקצאת 100 מלש”ח לשם שינוי גמלת סיעוד.
תמונת מצב עדכנית
הוקצו 100 מלש"ח מהביטוח הלאומי לטובת ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
הקלת הנטל הבירוקרטי על אוכלוסיית הקשישים הסיעודיים בישראל — יצירת טופס בקשה אחיד למיצוי זכויות הקשיש ובחינת האפשרות לעשות שימוש במבחן התלות הנערך על ידי המוסד לביטוח לאומי (ADLׂ) בכל גופי הממשלה וגופים אחרים העורכים מבחנים.
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות בינמשרדי אשר בנה תכנית ליישום ובנה טופס בקשה אחיד המשמש למיצוי זכויות הקשיש הסיעודי מול כלל הגופים המספקים שירותים לקשישים הסיעודיים; טרם נבחנה האפשרות לעשות שימוש במבחן התלות האמור בכל גופי הממשלה במסגרת עבודת הצוות בראשות משרד הבריאות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
הקצאת תקציב בגובה 100 מלש”ח לטובת גיבוש תוכנית לפיתוח והרחבה של השירותים בקהילה הניתנים לאוכלוסיית הקשישים.
תמונת מצב עדכנית
התקציב לא הגיע למימוש האגף לאזרחים ותיקים והנושא נמצא בדין ודברים בין אגף תקציבים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לבין משרד האוצר.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
פיתוח תפקיד ”מתאם טיפול” לקשיש הסיעודי.
תמונת מצב עדכנית
אושר כי מתאם הטיפול יהיה נציג משרד שירותי הרווחה העירוני והוא יגיע לבית הקשיש יחד עם נציג קופת החולים. ב־ 2019 הוקמו 50 צוותים בעלות של 20 מלש"ח ובשנת 2020 תוכננו הקמת צוותים נוספים בסכום בגובה 25 מלש"ח, אך לאור משבר הקורונה — טרם הוקמו.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
שיפור איכות הטיפול הסיעודי בבית הקשיש — להקצות לביטוח לאומי בשנת 2019 155 מלש”ח, בשנת 2020 265 מלש”ח ובשנת 2021סך של 335 מלש”ח.
תמונת מצב עדכנית
התקציב לשנים 2019 – 2020 הועבר בפעימות למוסד לביטוח לאומי. התקציב לשנת 2020 – 2021 — לאור משבר הקורונה, עלול להשתנות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
13
מרכיב ההחלטה
בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד.
תמונת מצב עדכנית
באפריל 2018 פורסם תיקון לתקנות הביטוח הלאומי שנכנס לתוקף ב־ 1.8.2018 .התקנה קובעת שכאשר בדיקה מחדש מצביעה על החמרה במצבו של הזכאי באופן שיש בוכדי להגדיל את שיעור הגמלה השינוי ייכנס לתוקפו בתוך 7 ימים במקום אחת לחודש כפישהיה קודם לכן. בנוסף, קובע התיקון כי כאשר ממצאי הבדיקה מורים על הטבה במצבו התפקודי של המבוטח באופן שיש בו כדי להפחית או לשלול את שיעור הגמלה לה הוא זכאי לא יחול שינוי בשיעור הגמלה עד לאותו מועד.
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
הגדלת הקצבות של משרד האוצר המשולמות לביטוח לאומי בגין השתתפות בגבייה.
תמונת מצב עדכנית
הוגדלו הקצבות המשולמות לביטוח לאומי בגין השתתפות בגבייה ממשרד האוצר, על בסיס אחוזי גבייה.
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
שיפור איכות הטיפול הניתן לקשישים במוסדות האשפוז הסיעודי הכרוני על ידי הקצאה של 45 מיליוני ש”ח ב־ 2019 לטובת שיפור תנאי עבודתם של המטפלים בהתאם לתוכנית שתתואם בין משרדי הבריאות והאוצר.
תמונת מצב עדכנית
הוקצה תקציב לטובת שיפור איכות הטיפול הניתן לקשישים במוסדות האשפוז ונבנתה תכנית יישום. עם זאת, חלק מביצוע מרכיבי התכנית מותנה בכניסה לתוקף של מכרז חדש לשירותי אשפוז סיעודי אשר התעכב וצפוי להיכנס לתוקפו רק לקראת סוף 2020 .
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
16
מרכיב ההחלטה
גיבוש תוכנית להוספת שירותי רפואת שיניים מונעת, משמרת ומשקמת לקשישים, לסל שירותי הבריאות. היקף התוספת לבסיס עלות סל שירותי הבריאות כתוצאה מהתוכנית תהיה:א. בשנת 2018 — 50 מלש”ח.ב. בשנת 2019 — 200 מלש”ח.ג. בשנת 2020 — 300 מלש”ח.ד. בשנת 2021 ואילך — 400 מלש”ח.
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות גיבש תוכנית להכנסת טיפולי שיניים לקשישים לסל הבריאות בשיתוף מומחים לבריאות השן, וקופות החולים. התכנית החלה ב־ 1 בפברואר 2019 . טיפולי השיניים הוכנסו לסל במסגרת החלטת ממשלה מספר 4441 בנושא הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2019 . ה־ 50 מלש"ח שהוקצו ל־ 2018 יבוצעו בשנת 3.2019ב־ 06/01/19 אושרה הכנסת טיפולי שיניים בתחום הרפואה המונעת והמשמרת מגיל 75בסל הבריאות.
סטטוס היישום
יושם יושם
17
מרכיב ההחלטה
ביצוע עבודת מטה שתפעל להפחתה הדרגתית עד כדי ביטול מלא של השתתפות ילדיהמאושפזים באשפוז הסיעודי.
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות הקצה כספים כמפורט בסעיף 17 לטובת הפחתת נטל המשפחה על האשפוז הסיעודי:א. בשנת 2019 — 200 מלש"ח.ב. בשנת 2020 — 300 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם יושם
18
מרכיב ההחלטה
גיבוש תוכנית למניעת הידרדרות תפקודית של קשישים באמצעות מתן שירותים במסגרת הקהילה ושיקום וכן מתן שירותי בריאות מסוימים בבית הקשיש. לצורך כך יוקצו למשרד הבריאות התקציבים הבאים: א. בשנת 2019 — 50 מלש”ח. ב. בשנת 2020 ואילך — 100 מלש”ח.
תמונת מצב עדכנית
התקציב לשנת 2019 הוקצה. משרד הבריאות פועל לגיבוש תוכנית אשר תרחיב את שירותים הניתנים על ידי קופות החולים בקהילה ובבית המבוטח. מהמשרד נמסר כי קיים מבחן תמיכה אשר מפורסם באתר המשרד. עם זאת, יש לציין כי הלינק למבחן התמיכה אינו זמין ולא התקבל מידע האם השירותים הניתנים באמצעות קופות החולים הורחבו בפועל.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר