תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופת בצורת במשק המים לשנים 2030-2018

מה הוחלט?

דו"ח מעקב זה עוסק ביישום החלטת ממשלה 3866 שהתקבלה בחודש יוני 2018, שעניינה גיבוש "תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים לשנים 2018 – 2030.

 

החלטת ממשלה זו התקבלה על רקע משברים חוזרים ונשנים במשק המים, ולאחר שתי החלטות ממשלה קודמות בנושא מ־ 12008 ו־ 2,2010 אשר לא הצליחו להביא לשיפור משמעותי במצב מקורות המים, שאף היו מצויים "בסכנה של השחתה עקב ניצול יתר". 

 

 

בשנת 2018 , לאחר רצף של חמש שנות בצורת, עמד משק המים שוב בפני משבר אשר הביא להתדלדלות
מסוכנת של מקורות המים הטבעיים של מדינת ישראל.

 

 

הדוח נכתב על ידי עופר כהנא ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מהדו"ח עולה כי החלטת הממשלה מיושמת באחוזים גבוהים. כך, מתוך 12 סעיפים שיועדו לביצוע עד למועד כתיבת דו"ח זה

9 יושמו באופן מלא (75%), 2 יושמו חלקית (16.7%), וסעיף אחד לא יושם כלל (8.3%).
שלושה סעיפים המיועדים ליישום עתידי, שתאריכי היעד לביצועם נקבעו לשנים 2022 – 2023.

 

מניתוח סעיפי ההחלטה עולים הגורמים המאפשרים הבאים:

 

לוח זמנים מחייב: מרבית סעיפי ההחלטה האופרטיביים מגדירים תאריך יעד לביצוע. אלו כוללים תאריכי יעד ארוכי טווח לביצוע פרויקטים תשתיתיים משמעותיים, כמו גם תאריכי יעד קצרי מועד עבור סעיפים רגולטוריים ובירוקרטיים.

 

גורם מתכלל: בכל סעיף ביצועי בהחלטה מוגדר גורם אחראי. זאת ועוד, האחריות על מרבית הסעיפים
הביצועיים בהחלטה (66%) מוטלת על גורם אחד — רשות המים. מכאן, ייתכן שהפקדת הביצוע של סעיפים
רבים על אותו גורם מתכלל, תרמה ליכולת היישום הכללית על ידי חיבורו לתמונה הגדולה.

 

מטרות ברורות: סעיפי ההחלטה מנוסחים באופן ברור על ידי קביעת יעדים מדידים לביצוע, הגדרת מקורות תקציביים, וחלוקת סמכויות. כך, סעיפים הכוללים פעילות רגולטורית הוטלו על משרדי האוצר והאנרגיה, ואילו סעיפים הכוללים הכנת תוכניות מקצועיות ובניית תשתיות הוטלו על רשות המים.

 

מניתוח יישום ההחלטה עולה החסם הבא:

 

חוסר תיאום בין משרדי: המכנה המשותף בסעיפים אשר לא יושמו, או יושמו חלקית, הוא שהם כללו את
הצורך בשיתוף פעולה בין גופים שונים. כך למשל, סעיף 5.ב. לא בוצע עקב חוסר שיתוף פעולה בין רשות
המים ומשרד האנרגיה בקידום חוק. כמו כן, סעיף 7.ב. העוסק במימון משותף של רשות המים ומשרד
האנרגיה עבור התוכנית לשיקום נחלים יושם רק בחלקו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
תכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופת בצורת במשק המים לשנים 2030-2018
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
06/10/2018
החלטה 3866
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
רשות המים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקצאת 17.6 מיליון ש”ח מתקציב רשות המים לפעולות המיועדות לצמצום הביקוש ועידוד חיסכון בשימוש במים.
תמונת מצב עדכנית
רשות המים הקצתה את הסכום בשנת 2018 .
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
קידום פתרונות לייעול הליכים בפיתוח מתקנים הנדרשים למשק המים, במטרה לאפשר תגבור שלהפקת מים ממקורות טבעיים.
תמונת מצב עדכנית
מינהל התכנון קידם שינוי ב'תקנות התכנון והבניה'. השינוי מאפשר להקים ולצייד חלק גדול מהקידוחים החדשים ללא צורך בקבלת היתר בניה מהוועדה המקומית, ובכך מייעל את התהליך.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
בחינת תוכנית לחיבור אזורים המנותקים ממערכת המים הארצית והצגתה לשר האנרגיה.
תמונת מצב עדכנית
בספטמבר 2019 הוצגה לשר האנרגיה הבחינה, שנדונה במספר ישיבות של מועצת רשות המים. המועצה החליטה לאשר את הצורך בחיבור האזורים המנותקים, והנחתה את רשות המים לגבש את התוכנית לדיון במועצה עד סוף הרבעון הראשון של 2020 . בשל תקופת החירום שנגרמה ממגפת הקורונה, דחתה המועצה את הדיון בתוכנית שתוכנן למרץ 2020 .
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
עדכון תכנית הפיתוח התלת שנתיתלמשק המים של חברת ”מקורות”.
תמונת מצב עדכנית
מועצת רשות המים אישרה את תוכנית הפיתוח התלת שנתית של "מקורות".
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
בחינה ועדכון של ההסדר לעניין סמכויות הכניסה למקרקעין לצורך הקמת קווי ומתקני מים.
תמונת מצב עדכנית
רשות המים סבורה שנדרש תיקון חקיקה בנושא זה, וטיוטת הצעת חוק שמטרתה להסדיר סמכויות כניסה למקרקעין הוכנה על ידה. לטענת רשות המים, משרד האנרגיה לא קידם עד כה את הטיוטה לתיקון החוק לכדי הצעת חוק ממשלתית ולכן לא עודכן ההסדר.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
קידום תשתית אשר תאפשר תגבור באספקת המים לכנרת מהמערכת הארצית בהיקף שנתי של לפחות 30 מלמ”ק עד סוף חודש יוני 2020 .
תמונת מצב עדכנית
התשתית להזרמת מים לכנרת לא הייתה מוכנה לתאריך היעד של 30.6.2020. נכון ליולי 2020 , הושלם השלב הראשון בהנחת התשתית — הקו ממאגר אשכול עד לכביש 65. המקטע השני להשלמת הפרויקט נכלל במסגרת תוכנית הפיתוח לשנים 2020 – 2022 .
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
קידום תכנית אשר תאפשר תגבור אספקת מים לכינרת מהמערכת הארצית בהיקף שנתי של לפחות 100 מלמ”ק בשנה.
תמונת מצב עדכנית
ליישום עתידי: הגברת יכולת הזרמת המים לכינרת מהיקף של 30 מלמ"ק בשנה (כפי שנדרש בסעיף 6.א) להיקף של 100 מלמ"ק בשנה, עד סוף חודש יוני 2022 .
8
מרכיב ההחלטה
ביצוע התוכנית לשיקום שבעה נחלים בצפון הארץ עד סוף 2023 .
תמונת מצב עדכנית
ליישום עתידי: בחלוף שנתיים, לא בוצעו בשטח פעולות לשיקום הנחלים, למעט נחל בצת שהתוכנית לשיקומו כבר הייתה בשלבי ביצוע בעת החלטת הממשלה ומאז הושלמה. התוכניות לשיקום יתר הנחלים נמצאות בשלבים שונים של תכנון.
9
מרכיב ההחלטה
מימון התוכנית לשיקום נחלים לשנים 2023–2018
תמונת מצב עדכנית
רשות המים הקצתה רק חלק מהתקציב המיועד בשנת 2018 . לא התקבל מענה מרשות המים בנוגע למימון התוכנית לשנים 2019 – 2020 . משרד האנרגיה לא הקצה את חלקו בתקציב לשנת 2020 .
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
השתתפות הקרן לשטחים פתוחיםבמימון התוכנית לשיקום נחלים.
תמונת מצב עדכנית
הקרן לשטחים פתוחים העבירה את התחייבותה בסכום של 8 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
עדכון הממשלה במצב משק המים וסטטוס הקמת מתקני ההתפלה.
תמונת מצב עדכנית
שר האנרגיה דיווח לממשלה על מצב משק המים וסטטוס התוכנית בסוף חודש דצמבר 2019 , אך לאעד תאריך היעד של 30.6.19 כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר