החלת צו הרחבה להעסקת עובדים סוציאליים כעובדים מהמניין

מה הוחלט?

במסגרת מסמך ההסכמות שנחתם בין ההסתדרות לבין משרד האוצר בנוגע לקליטת עובדי הקבלן במגזר הציבורי, הוחלט על השוואת תנאיהם של עובדים סוציאליים, המועסקים בגופים הנותנים שירות לממשלה, לתנאיהם של עובדים ברשויות המקומיות.

מה קורה עם זה?

על אף שחלפו יותר משנתיים מחתימת המסמך טרם הוענקו התנאים האמורים לאוכלוסייה משמעותית של עובדים סוציאליים בגופים העוסקים בתחום הבריאות.


אי היישום נבע הן מהזמן שנדרש למדינה להתאים את ההסכם למגוון ומספר רב של הסכמים שונים ברשויות המקומיות, והן מהעובדה כי הגופים נותני השירות הרלוונטיים, מעסיקים בפועל מספר רב יותר של עובדים סוציאליים מאלו המתוקצבים ע"י הממשלה והזכאים לתנאים הקבועים בהסכם.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
שיפור תנאי ההעסקה של העובדים הסוציאליים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
20/07/2015
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הבריאות

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר