שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור על בסיס החלטת ממשלה 1933 מיום 30 אוגוסט 2016

מה הוחלט?

החלטה הממשלה 1933 מיום 30.08.2016 בדבר ״שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור״ נועדה להביא לשיפור השירות הממשלתי לציבור, לצמצום הנטל הבירוקרטי ולייעול עבודת הממשלה,זאת בשתי דרכי פעולה מרכזיות:

1. אימוץ מדיניות ״פעם אחת בלבד״ שמשמעותה דרישה חד פעמית של המידע מהאזרח והעברת מידע זה בין המשרדים ויחידות הסמך לצורך קבלת שירותים.

2. צמצום מספר האישורים והמסמכים הנדרשים מהציבור לצורך קבלת שירות ממשלתי.


מטרת הפעילות במסגרתה נכתבה החלטת הממשלה מס׳ 1933 היא להקל את הנטל הבירוקרטי על הציבור בבואו לקבל שירות ובכך לשפר את השירות הממשלתי לציבור ולהגביר את מיצוי הזכויות. בצד מטרות אלה, ישנן תועלות רבות הצפויות משיפור בשיתוף המידע בין גופי הממשלה במקרים המתאימים, ביניהן:

•יעילות בעבודת הממשלה כתוצאה מהעברת מידע באופן מקוון (חסכון בהקלדה, בדיקת מהימנות ומשימוש אפקטיבי במידע לקבלת החלטות);
• טיוב נתונים שיגדיל מהימנות הנתונים וימנע כפילויות, פערי מידע  סתירות;
• יצירת תשתית לדיגיטציה של שירותי הממשלה לציבור;
• פשטות ובהירות בממשק בין הציבור לגופי הממשלה שיביא לצמצום תופעה של מתווכים בתחום;
•שיפור האבטחה והשמירה על המידע הקיים בממשלה;
• הגברת אמון הציבור בשירות הציבורי באמצעות יצירת חזות אחודה מצד הממשלה.

 

דו"ח זה נכתב על ידי אביגייל חי ונטע לביא, תחיקירניות בתכנית המוניטור, בלווי והנחיה של מיכל שטרנברג ואוריה גפן מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

ככלל ניתן לומר כי מרבית סעיפי ההחלטה יושמו בהצלחה. 11 סעיפים מתוך 22 בוצעו במלואם (50%) ו7 סעיפים בוצעו באופן חלקי (מצויים בתהליכי ביצוע) (32%), ורק 4 לא יושמו בכלל (18%). רשות התקשוב הממשלתית פועלת כל העת כגורם מתכלל לקידום היישום של ההחלטה בכלל משרדי הממשלה, אך מדובר ביישום סיזיפי הכולל חשיפת מאגרי מידע ועבודה בין משרדית סבוכה ולכן על אף ההבנה שבחשיבות הנושא, היא נדחקת לעיתים לשוליים, לטובת החלטות המצויות יותר בליבת עשיית המשרדים או בלב השיח הציבורי והתקשורתי.

מבדיקת יישום ההחלטה, עלו חסמים מרכזיים:

 

חוסר תאום בין משרדי: חסם זה בא לידי ביטוי בכפילות בין רשות התקשוב הממשלתי לבין מטה ישראל דיגיטלית וחלוקת עבודה לא ברורה בין שני גופים אלו.

*גורם מתכלל: כאמור, רשות התקשוב מהווה גורם מתכלל של מהלך זה, אך בהעדר סמכויות ממשיות לתמרוץ, פיקוח ואכיפה, נוצר חסם המקשה על תכלול ויישום ההחלטה באופן רוחבי ואחיד בכלל משרדי הממשלה.

*פורס מאז'ור: התפזרות הכנסת בדצמבר 2018 , וקיומן של שתי מערכות בחירות רצופות הביאו גם הן לעיכוב משמעותי ביישום ההחלטה

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
שיפור העברת המידע הממשלתי והנגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
30/08/2016
החלטה 1933
משרדים אחראיים:
רשות התקשוב
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
סעיף 1 — אימוץ עיקרי הדוח הבינמשרדילשיפור העברת מידע בין משרדי הממשלהויח׳ הסמך
תמונת מצב עדכנית
ישנם משרדי ממשלה אשר יישמו את ההחלטה תוך אימוץ עיקרי הדו"ח, בעוד קיימים משרדים שלא יישמו את ההחלטה במלואה. לפי הנתונים, מרבית המשרדים ביצעו מיפוי נתונים, למעלה ממחצית מהמשרדים הנגישו את מערכות המידעשלהם ומרביתם עשו זאת באופן מקוון.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
סעיף 2 — מיפוי כלל השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים וקביעת יעדים בתכניתהעבודה לשנים 17 – 18
תמונת מצב עדכנית
מיפוי ראשוני הושלם במרבית המשרדים ונמצא בשלבי תיקוף מתקדמים.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
סעיף 3 וסעיף 12 ה — מינוי נציג בכיר מטעםהמנכ״לים ליישום החלטת הממשלה ועדכוןרשות התקשוב בדבר הנציג.
תמונת מצב עדכנית
מנכ״לי המשרד ויחידות הסמך מינו מטעמםממונים ליישום ההחלטה ב־ 43 משרדי ממשלה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
סעיף 4 וסעיף 13 ב — להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי, בשיתוף ובתיאום עם מטה הסייבר הלאומי, להקים תשתית טכנולוגית מאובטחת לשיתוף מידע; בהתאם לכך יוקצה תקצוב חד פעמי לבניית תשתית טכנולוגיתלהעברת מידע בתיאום עם מערך הסייבר.
תמונת מצב עדכנית
רשות התקשוב הממשלתי פועלת בשיתוףעם מערך הסייבר הלאומי להעמדת תשתיתמאובטחת להעברות מידע בין המשרדים.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
סעיף 5א — להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי, בתיאום עם ראש מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי להנחות מקצועית את משרדי הממשלה בדבר התהליך הטכנולוגי הנאות להעברת מידע בין המשרדיםולסייע בידם לפעול בטכנולוגיה זאת.
תמונת מצב עדכנית
הוגדר ההליך הטכנולוגי לביצוע העברת מידע.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
סעיף 5ב וסעיף 6ב — להטיל על ראש רשות התקשוב הממשלתי לפתח מערכת מחשוב רוחבית לניהול עבודת הוועדות להעברת מידע ולנהל את תהליך הטיפול בבקשות העברת המידע מול גורמים חיצוניים למשרד באמצעות המערכת שתפותח על ידי רשות התקשוב הממשלתי
תמונת מצב עדכנית
רשות התקשוב פיתחה מערכת ייחודית עבורעבודת הוועדות הקרויה ״מועד״.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
סעיף 5ג — להוות גורם מנחה בתחום שיתוףמידע בין משרדי ממשלה
תמונת מצב עדכנית
רשות התקשוב הממשלתי ומטה ישראלדיגיטלית מהוות גורם מנחה
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
סעיף 5ד — פיקוח מנהלי של רשות התקשובהממשלתי על עבודת הוועדות להעברת מידעבמשרדי הממשלה ופרסום דוח אחת לשנההמפרט את עמידת הוועדות בנוהל האמור.
תמונת מצב עדכנית
דוח על הנעשה בוועדות להעברת מידע שלמשרדי הממשלה התפרסם בשנת 2017 בלבד, אך הדוח של שנת 2018 נכתב וטרם פורסם לציבור.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
9
מרכיב ההחלטה
סעיף 5ה וסעיף 13 ה — הקצאת תקציב לתמרוץ משרדי הממשלה ליישום החלטת הממשלה מתוך התקציב הייעודי, בהסכמת ממונה התקציבים במשרד האוצר ומטה ׳ישראל דיגיטלית׳ במשרד לשוויון חברתי.
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2017 לא הוקצה תקציב למשרדיםליישום החלטת הממשלה. בשנת 2018 פורסם קול קורא לתקצוב פרויקטים להעברות מידע על פי התחייבות לתוצרים מדידים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
סעיף 5ו — עידוד גופים ציבוריים לשיתוף מידע, בהתאם לתקנות להגנת הפרט
תמונת מצב עדכנית
לאור העובדה שמשרדים מעוניינים לבסס אתהתהליכים ולהטמיע את היישום באופן פניםמשרדי ולאחר מכן לבצע בקרה ומעקב, קייםקושי בהרחבת הפעולה לגופים ציבוריים בשלב זה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
סעיף 6א — שיפור עבודת הוועדות ועבודה על פי ׳נוהל עבודה לוועדות להעברת מידע
תמונת מצב עדכנית
הנחיה בדבר עמידה בנוהל העבודה הופצהלוועדות בינואר 2019
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
סעיף 8 — מינוי ועדת היגוי לעניין העברת מידע
תמונת מצב עדכנית
וועדת היגוי לעניין העברות מידע בין המשרדים השונים הוקמה בחודש נובמבר 2016 .
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
סעיף 9א וסעיף 9ב — להטיל על ועדת ההיגוילעקוב אחר יישום סעיפים 1– 11 להחלטה זו
תמונת מצב עדכנית
פרסום דו״ח בנושא התנהלות ועדות ההיגויואופן מעקב אחר יישום ההחלטה נכתב בשיתוף מטה ׳ישראל דיגיטלית׳, אך נכון להיום, הפרסום מתעכב בשל קושי בסנכרון הגורמים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
14
מרכיב ההחלטה
סעיף 9ג וסעיף 19 — להמליץ לממשלה, עלרשימה של גופים ציבוריים עליהם תוטל החובה להעברת מידע כאמור בסעיף 1 לעיל, וכן חובות נוספות בעניין העברת מידע
תמונת מצב עדכנית
וועדת ההיגוי, בהסכמת מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, המליצה על המשך תהליכי יישום המדיניות, ולדחות את בחינת הצורך בתיקוני חקיקה, בהחלת המדיניות על גופים ציבוריים נוספים ובדרכים לקידום ואכיפת המדיניות, עד למועד השלמת התכנית המפורטתליישום המדיניות שנקבעה בהחלטת הממשלה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
15
מרכיב ההחלטה
סעיף 9ד — להגיש לממשלה בתוך שנתייםממועד קבלת החלטה זו תכנית מפורטת לאופן יישום מדיניות ”פעם אחת בלבד” לכלל משרדי הממשלה.
תמונת מצב עדכנית
הגשת תכנית אופן יישום למדיניות ״פעם אחת בלבד״ מפורטת נמצאת עדיין בתהליך כתיבה ולא פורסמה, בשל אי בהירות בנוגע לשאלה מה תכלול התכנית.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
16
מרכיב ההחלטה
סעיף 10 — תיקון תקנות הגנת הפרטיות
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2017 שרת המשפטים הונחתה לתקןאת תקנות הגנת התשמ״ו– 1986 . טיוטת תיקון לתקנות פורסמה להתייחסויות הציבור, אך טרם פורסם הנוסח הסופי לתקנות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
17
מרכיב ההחלטה
סעיף 11 — פנייה למוסד לביטוח לאומי לשםאימוץ מדיניות פעם אחת בלבד
תמונת מצב עדכנית
פנייה למוסד לביטוח לאומי התבצעה על ידי רשות התקשוב הממשלתי ואכן מונה ממונה ליישום ההחלטה ואף הוצגה המערכת לוועדות להעברת מידע. המוסד לביטוח לאומי דיווח כי ביצע מיפוי שירותים פנימי, אך זה מעולם לא הועבר לידי רשות התקשוב. מכאן שאינו מתבצע כחלק ממיפוי השירותים הממשלתי
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
18
מרכיב ההחלטה
סעיף 13 א — רשות התקשוב הממשלתי תקצה משאבים מתקציבה לטובת תוספת תקן כוח אדם
תמונת מצב עדכנית
רשות התקשוב הממשלתי הקצתה משאביםמתקציבה לתוספת כח אדם, אך לא פורסמוהנתונים בנושא.
סטטוס היישום
יושם יושם
19
מרכיב ההחלטה
סעיף 13 ד — רשות התקשוב הממשלתי תקצה משאבים מתקציבה לצורך מימוש החלטה זו בסך של מיליון ₪ בבסיס התקציב החל משנת 2017 עבור רכישת שירותי ייעוץ ליישום מדיניות פעם אחת בלבד, בדגש על הרחבת המדיניותלמידע ואישורים על אודות תאגידים
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2017 רשות התקשוב הממשלתי הקצתה משאבים לצורך מימוש החלטה זו בבסיס התקציב לטובת רכישת שירותי ייעוץ ליישום המדיניות
סטטוס היישום
יושם יושם
20
מרכיב ההחלטה
סעיף 14 — צמצום גביית התשלומים בידימשרדי הממשלה עבור העברת מידע והנגשתמאגרי מידע
תמונת מצב עדכנית
מלבד שני משרדים שלהם אישור חריג להמשך גבייה באופן מיוחד, קיימת הנחייה להפסקת גביית התשלומים בידי משרדי הממשלה ואכן מרבית משרדי הממשלה הפסיקו לגבות תשלום.במידה והסעיף לא מיושם על ידי אחד ממשרדי הממשלה, רשות התקשוב הממשלתי מתערבת בנידון.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
21
מרכיב ההחלטה
סעיף 16 — היבטי הגנה בסייבר במימוש החלטה זו יטופלו בהתאם למדיניות הממשלה, להוראות הדין ולהנחיות הרגולטורים המוסמכים
תמונת מצב עדכנית
לנוכח איומי הסייבר ובהתאם לתוכניתהאסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי,פעלה יחידת יה"ב בשנים האחרונות להקמתמרכז שליטה ובקרה ממשלתי.
סטטוס היישום
יושם יושם
22
מרכיב ההחלטה
סעיף 18 — פעילות הנוגעת בסטטיסטיקההלאומית תיעשה בהתייעצות עם הסטטיסטיקן הלאומי ויוקם צוות משותף של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ורשות התקשוב הממשלתי לטובת מנגנון תיאום והתייעצות בנושאים הנוגעים לסטטיסטיקה הלאומית בהחלטה זו.
תמונת מצב עדכנית
הוחלט כי הקמת הצוות תהא ככל שיידרשודיוניו יהיו בהתאם לצורך ולהתקדמות ביישום. נכון לתאריך כתיבת נייר המדיניות, טרם נדרשה הקמתו
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר