על בסיס החלטת ממשלה 4108 מיום 12.8.2018

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4108 שהתקבלה ב- 12.8.2018 אימצה את הצעת משרד הכלכלה ומינהל התכנון בדבר שיפור הסביבה העסקית לתעשייה. מטרת ההחלטה היא קיצור הזמן הנדרש להקמת מפעלים לכ־ 18 חודשים וכן, יצירת יציבות רגולטורית בענף. לשם כך, מורה ההחלטה על הקמת ועדה בין משרדית שתכלול את נציגי משרד הכלכלה, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל וגופים נוספים. תפקיד הוועדה הוא גיבוש המלצות לפישוט הנהלים והסרת חסמים בתחומי הרגולציה, התכנון והבנייה.

 

הדוח נכתב על ידי אורי קנורוביץ ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש.צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

דו"ח זה עקב אחר יישום סעיפי ההחלטה, במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת בחלוף שנתיים מקבלת החלטת הממשלה. בנוסף, נותחו הגורמים המאפשרים והחסמים אשר תרמו או פגעו ביכולת היישום של מרכיבי ההחלטה.

 

התמונה העולה מהדו"ח מראה כי אמנם הוועדה ביצעה את מרבית המטלות שנדרשה לבצע אך לא עמדה בלוחות הזמנים כפי שנקבעו. בדו"ח נבדקו שישה סעיפים יישומים, מתוכם שלושה יושמו באופן מלא (50%), שניים לא יושמו (33.3%) וסעיף אחד יושם באופן חלקי (16.67%).

 

 

מניתוח ההחלטה עולים המאפשרים והחסמים הבאים:

 

גורם מתכלל: הגדרה ברורה של גורם אחראי בתוך החלטת ממשלה נחשבת כמסייעת ליישומה. בהחלטה
הנוכחית, האחריות על פעילות הוועדה מוטלת על מנכ"ל משרד הכלכלה ועל מנהלת התכנון במשרד
האוצר. נדמה כי הטלת האחריות על גורמים ספציפיים תרמה לביצוע פעילות הוועדה ולשיתוף פעולה
בין כלל הגורמים השונים שהיו שותפים לה. עם זאת, יש לציין כי הוועדה לא עמדה בלוחות הזמנים כפי
שנקבעו בהחלטה.

 

 

פורס מז'ור: המציאות הפוליטית המורכבת במהלך 2019 – 2020 והיעדר ממשלה הובילו לכך כי מסקנות
והמלצות הוועדה נדחו פעם אחר פעם וטרם הוגשו לממשלה. לאחר הצגת ההמלצות לממשלה החדשה,
צפוי להתפרסם דו"ח מסכם של פרוטוקולי הדיונים, פעילות הוועדה וכן המלצות הוועדה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
שיפור הסביבה העסקית לתעשייה
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
08/12/2018
החלטה 4108
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הכלכלה והתעשייה
רשות מקרקעי ישראל
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדה שתדון בצעדים הנדרשים לייעול תהליכי הקמה והרחבת מפעלים, תגבש המלצות ותציג אותן לאישור הממשלה.
תמונת מצב עדכנית
הוועדה הוקמה, אך ההמלצות לא הוגשו לאישור הממשלה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
תפקיד הוועדה לייעל תהליכים הקשורים להקצאת קרקע ורישוי בנייה באזורי תעשייה וכן, לייעל את מתן הסכמי פיתוח וחכירה, לצד שיפור בתהליך ההרחבה והאכלוס באזורי התעשייה.
תמונת מצב עדכנית
טרם גובשו המלצות. העבודה על ייעול הקצאת קרקע ורישוי בנייה באזורי תעשייה עדיין לא הסתיימה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
מיפוי חסמי תכנון ובניה עבור הקמה, תפעול והרחבת מפעלים וכן, גיבוש המלצות לייעול רגולטורי.
תמונת מצב עדכנית
הוועדה הציגה את המסמך לגורמי המקצוע במשרד הכלכלה ובמנהל התכנון. נכון לאפריל 2020 , המשרד טוען כי המסמך צפוי להתפרסם לציבור בזמן הקרוב.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
מיפוי אזורים פוטנציאלים לתעשייה בעלת השפעות על הסביבה וכן, מיפוי גאוגרפי של תעשיות בעלות השפעות על הסביבה.
תמונת מצב עדכנית
הוועדה קיימה הליך מיפוי מקיף של כ־ 700 מפעלים בחמישה אזורי תעשייה.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
בחינת הצרכים ואופי השטחים הנדרשים לקיום יעדי התוכנית האסטרטגית לתעסוקה 2040 של מינהל התכנון.
תמונת מצב עדכנית
הוועדה בחנה תב"עות של אזורי תעשייה ופגשה נציגים התעשייה.מתווה שהציגה הוועדה משתלב בתוכנית האסטרטגית של המשרד בתכנון האסטרטגי לתעסוקה 2040.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
גיבוש המלצות וקביעת מתודולוגיה למימוש צרכי התעשייה, בדגש על תעשייה בעלת השפעות תכנוניות ועל אזורים המשלבים תעשייה ושימושים אחרים.
תמונת מצב עדכנית
לטענת המשרד המלצות הוועדה לא התפרסמו עקב המציאות הפוליטית המורכבת בישראל.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר