שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה על בסיס החלטת ממשלה 3442 מיום 11 בינואר 2018

מה הוחלט?

החלטות ממשלה 3442  מיום  11.1.2018 שעניינה "שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה" התקבלה לאחר סיומה של הרפורמה בניהול המשאב האנושי בשירות המדינה שהחלה בשנת 2011.

ההחלטה נועדה לבצע שינויים בתחום הגיוס, האבחון והמיון התעסוקתי בשירות המדינה, על מנת לאפשר שיפור נוסף בהליכי הגיוס.

 

ההחלטה מתמקדת בשני נושאים עיקריים:

1. קיצור וייעול הליכי המיון.

2. ביצוע התאמות מקצועיות להליך המיון כך שיתאים לדרישותיהם של המשרדים המגייסים.

 

על פניו, ניתן לומר כי מרבית הנחיות הממשלה המפורטות בהחלטה בוצעו באופן מלא או חלקי. כך, בוצעו במלואן 6
סעיפים מתוך 12 (50%), שלושה סעיפים יושמו באופן חלקי (25%) ושלושה מתוך 12 הסעיפים לא יושמו בכלל(25%).

 

עם זאת ניכר כי בפועל, ההחלטה כמעט ולא הביאה לידי שינוי או שיפור במצב.

 

הדוח נכתב על ידי אריאל לוי, תחקירן בתכנית המוניטור
ובהנחיית אוריה גפן קליין ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

אגף בכיר בחינות ומכרזים (להלן - האגף) בנציבות, הוא האגף האמון על תחומי הגיוס, האבחון והמיון התעסוקתי בשירות המדינה. האגף פועל על פי העקרונות שנקבעו ב"חוק שירות המדינה (מינויים),, תשי"ט– 1959 " ו"כללי שירות המדינה (מינויים), (כרזים, בחינות ומבחנים) תשכ"א– 1961".

 

ב־ 11 בינואר 2018, קיבלה ממשלת ישראלאת החלטה 3442, שעניינה "שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה". החלטת ממשלה זו התקבלה לאחר סיום יישום הרפורמה המקיפה בשירות המדינה והיא עוסקת אך ורק בתחומי הבחינות, המיון והמכרזים בשירות המדינה. כלומר, גיוס עובדי מדינה.

 

כיוון שחלק ניכר מן הסעיפים המנחים את הנציבות לבחון כלים לקיצור וטיוב הליך המיון הסתיימו במציאת הכלים כלא מתאימים על ידי הנציבות, התייתר השימוש בהם הלכה למעשה.

 

מבדיקת יישום החלטת הממשלה עולים החסמים הבאים:

 

כוח אדם: מאחר וחל עיכוב בשנה ביישום הפיילוט שעוצב על ידי אגף בחינות ומכרזים בשל מחסור בכוח אדם במשרדי הממשלה האמונים מטעם הנציבות על הפיילוט, עולה השאלה מדוע הארגון האמון על כוח האדם במשרדי הממשלה עיצב פיילוט ובחר להתחילו במשרדים בהם אין את כוח האדם הנדרש לכך.

 

אנמיה ניהולית: במספר סעיפים עולה כי למרות שעומדים בפני הנציבות הכלים והיכולות לקיים את שמורה לה החלטת הממשלה לעשות הדברים אינם מיושמים. כך לא התקיימה ועדת בוחנים, וכן גם לא התקיים הפיילוט המיוחל שברשות הנציבות במשך שנה בשל מחסור במשאב שעל ניהולו אמונה הנציבות — כוח אדם.

 

מדיניות צבועה: במספר סעיפים, בהם נועדה החלטת  ממשלה להציע מדיניות חדשה, מצביע האגף על  מדיניות קיימת, השונה במהותה מהמדיניות הנדרשת, ובכך האגף מעכב או מונע את השינוי ואת יישום ההחלטה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
01/11/2018
החלטה 3442
משרדים אחראיים:
שירות התעסוקה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
בחינת אפשרות קיום שלבי מיון שונים במקביל
תמונת מצב עדכנית
הנושא נבחן באגף בחינות ומכרזים ונמצא כי התשומות הנדרשות לביצוע מהלך זה הן רבות ומורכבות ולכן רעיון זה ירד מסדר היום.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
בחינת אפשרות מעבר אוטומטי של שלב הבחינה בכתב , על סמך הצטיינות יתרה בתואר ראשון
תמונת מצב עדכנית
הנושא נבחן והצעה זו נדחתה שכן לטענת האגף נמצא כי הישגים אקדמיים ושנות לימוד נעדרי יכולת להוות סנן בלעדי או תחליף מספק למבחני הכישורים השכליים.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
פיילוט להליך מיון חלופי המותאם לצרכיו המקצועיים של המשרד המגייס
תמונת מצב עדכנית
גובש מתווה לפיילוט אשר מסגרתו יוכלו משרדי הממשלה לבקש להוסיף ראיון מקצועי להליך האבחון המתבצע במכוני המיון. עם זאת, הפיילוט לא החל ב־ 2018 כפי שהוגדר בהחלטה, אלא רק בשנת 2019. הפיילוט הסתיים בדצמבר 2019 ובימים אלה תבצע תהליך הפקת לקחים. עם סיום התהליך תוצאותיו יוצגו לגורמים הרלוונטיים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
מתן דגשים מקצועיים למיון על־ידיהמשרד המגייס
תמונת מצב עדכנית
מטעם האגף נמסר כי כבר קיים נוהל המאפשר למנהל היחידה המגייסת לפנות ליחידת משאבי האנוש במשרדו או למרכז/ת המכרזים ולבקש הליך מיון ייחודי. עם זאת, להבנתנו, נוהל זה שונה מהותית מן המנגנון הנדרש בהחלטה, המאפשר למשרדיםלהעביר דגשים לכל הליך מיון, ללא צורך בהגדרתו כ"ייחודי"
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
פיתוח חלופות מקצועיות למרכזי ההערכה על בסיס עבודת מטה מול המשרדים
תמונת מצב עדכנית
נעשתה עבודת מטה ונמצא כי אין חלופה מקצועית למרכזי ההערכה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
קיום מבחן מקצועי בכתב ובדיקתו באופן אנונימי על ידי נציג המשרד המגייס לצד קיום ראיון על ידי גורם מקצועי מהמשרד ופסיכולוג תעסוקתי במרכז ההערכה
תמונת מצב עדכנית
מתווה הפיילוט קובע כי משרדי הממשלה יוכלו להוסיף ראיון מקצועי אך לא מבחן בכתב בשלב זה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
הגדרת אופן שקלול הציון של המועמד בדגש על משקל המבחנים המקצועיים. משקל הציונים המקצועיים לא יפחתמ־ 25% ולא יעלה על 40% מהציון המשוקלל לשלב המיון השני.
תמונת מצב עדכנית
במכרזים הנכללים בפיילוט מתווספים תחומי הערכה ייחודיים המשקפים את רמתו המקצועית של המועמד. משקלם של תחומי ההערכה המקצועיים ינוע בין 25% ל־ 40% , כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
תגבור מאגר נציגי הציבור בהתאם לצרכים אזוריים ומקצועיים על מנת לשפר את זמינות ועדות הבוחנים
תמונת מצב עדכנית
האגף בוחן בימים אלו חלופות לניהול המאגר ובכלל זה חלוקה על פי אזורים גאוגרפיים ותחומי ליבה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
קיצור זמן ההמתנה בין מרכז ההערכה לוועדת הבוחנים כך שמועד הבחינות בעל־פה (וועדת בוחנים) במשרד המגייס ייקבע בתוך 21 ימים ממועד מרכז ההערכה
תמונת מצב עדכנית
בזמן העברה למיונים לשלב ב' נשלחת הודעה אוטומטית למשרדי הממשלה שעליהם לקבוע ועדת בוחנים. בהודעה נכתב למשרדים טווח התאריכים לקביעת ועדת הבוחנים. במסגרת זו בוצע פיתוח במערכת מרכב"ה כך שהמערכת מציעה מועד טנטטיבי לכינוס ועדת הבוחנים לכלל המכרזים.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
מתן אפשרות למשרדי הממשלה לבקש איתור מועמדים אקטיבי מטעם אגף בחינות ומכרזים.
תמונת מצב עדכנית
אגף בחינות ומכרזים פרסם נהלים והנחיות וקיים כנסים למשרדי הממשלה בנושא הגשת הבקשה לאיתור מועמדים אקטיבי וכל הכרוך בה.
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
ניהול ועדת בוחנים באמצעות פרוטוקול מקוון החל מ ־ 2019
תמונת מצב עדכנית
אגף בכיר בחינות ומכרזים הגדיר את הדרישות לוועדה מקוונת לרבות פרוטוקול מקוון. במרכב"ה פועלים למחשוב ועדת הבוחנים אך המערכת אינה פעילה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
12
מרכיב ההחלטה
בחינת צמצום ועדות הבוחנים בנציג אחד. במידה והחלטה זו מתקבלת, עדכון הכללים וההוראות בתקשי”ר
תמונת מצב עדכנית
אגף בחינות ומכרזים קיים בחינה של הנושא. נציב שירות המדינה דאז קבע כי בשל השיקולים שעלוכנגד צמצום ההרכב, הנושא לא יקודם.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר