על בסיס החלטת ממשלה 4631 מיולי 2019

פיתוח בר קיימא הוא פיתוח המבקש לספק את צרכי ההווה מבלי לפגוע בדורות העתיד לענות על צורכיהם. פיתוח זה מנסה למצוא איזון בין הכלכלה, החברה והסביבה ולהוביל לרווחה כלכלית תוך שמירה על כדור הארץ.

בספטמבר 2015 אימצו מדינות העולם, ובהן ישראל, את "אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא" של האו"ם. האג'נדה כוללת תוכנית פעולה המורכבת מ־ 17 יעדים שאותם נדרש להטמיע במדינות החברות, במטרה להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד 2030 , והם מכונים Sustainable Development Goals — SDGs.

על־פי החלטת האו“ם, על המדינות החברות לפעול ליישום היעדים במסגרת מדינתית, אזורית ובין־לאומית. לפיכך הגדיר האו"ם כי הצלחת יישומם של יעדי הפיתוח ברמה הלאומית תלויה בקיומו של גורם מוסדי ברור הממונה על הובלת התהליך וריכוזו, תיאום בין הגורמים המבצעים השונים ובקרה אחר התקדמות הביצוע.

כדי שתהליך היישום יצבור תאוצה, נקבע מנגנון דיווח של המדינות לגבי התקדמותן ביישום היעדים. מדי שנה, באירוע רם דרג הקרוי High Level Political Forum , מגישות המדינות דו"ח מקיף, מציגות את העשייה, ועומדות במבחן מול יתר המדינות החברות. מטרות נוספות של שיטת הדיווח הן לסייע בהעלאת המודעות ליעדים, במיקוד השיח הבין־ לאומי ביעדים כבסיס למפגשים בין־לאומיים ובתיאום פעולות וסיוע בין־לאומיים.

ביולי 2019 הציג השר להגנת הסביבה את דוח הטמעת היעדים  Voluntary National Review — VNR  של ישראל באו״ם. הדו״ח כלל בתוכו 430 עמודים של נתוני דמוגרפיה עדכניים, מטרות עתידיות וסטטוס יישום יעדי בר קיימא.

מה הוחלט?

ביולי 2019 התקבלה החלטה 4631 לעניין "שילוב יעדי הפיתוח של האו"ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה" וקבעה כי על השרים הרלוונטיים להגדיר מדדים ניתנים ביצוע ולפעול ליישומם. לפי דברי ההסבר, ההחלטה "מייפה את כוחו של המנגנון המוסדי הקיים להמשך התהליך האסטרטגי של הטמעת היעדים, ביצוע מעקב אחריהם ומדידה שלהם ודיווח בארץ ובעולם. קיום המנגנון הנ"ל נחשב למרכיב חיוני להצלחת הטמעת מדדי פיתוח בר קיימא". החלטה זו מבקשת לתרגם את אג'נדה 2030 של האו"ם לידי מימוש ולהטמיע את השאיפה ליעדים הגלובליים בעבודתם השוטפת של משרדי הממשלה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

דוח זה עוקב אחר יישום סעיפי ההחלטה, במטרה לתאר תמונת מצב עדכנית ומפורטת בחלוף כשנתיים וחצי ממועד קבלתה. התמונה שעולה מדוח זה היא כי ההחלטה לא יושמה. מתוך חמישה סעיפים שיועדו לביצוע, סעיף אחד בלבד יושם באופן חלקי (20%) וארבעת סעיפי ההחלטה הנותרים לא יושמו כלל (80%). 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
שילוב יעדי הפיתוח של האו״ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
14/07/2019
החלטה 4631
משרדים אחראיים:
משרד החוץ
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד להגנת הסביבה
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
דיווח מדי שנה וכן דיווח תקופתי לאו״ם ולגופיםאחרים על מידת היישום
תמונת מצב עדכנית
השר להגנת הסביבה הציג באו״ם את דוחהטמעת היעדים של ישראל ב־ 2019 . עם זאת, לא הוצג דיווח תקופתי לממשלה מאז קבלת ההחלטה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
הטמעת מדדים רלוונטיים עבור משרדיםהמיישמים את כיווני הפעולה
תמונת מצב עדכנית
לא נקבעו מדדי בר קיימא ועל כן לא הוטמעו בתוכנית אסטרטגית.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
יישום כיווני פעולה ובניית מדדים לכיווני פעולה ספציפיים במשרדים
תמונת מצב עדכנית
לא נקבעו מדדי בר קיימא ועל כן לא יושמוכיווני פעולה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
אישור מדדי פיתוח בר קיימא
תמונת מצב עדכנית
לא נקבעו מדדי בר קיימא ועל כן לא אושרו.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
קביעת מדדי בר קיימא לכיווני הפעולה האסטרטגיים בהתאם לסטנדרטים הבין־ לאומיים
תמונת מצב עדכנית
כיווני הפעולה האסטרטגיים לא נקבעו ולכן לא גובשו על בסיסם מדדי בר קיימא.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר