קידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה

מה הוחלט?

בדצמבר 2015 התקבלה החלטת ממשלה שאימצה את המלצות הצוות הבין משרדי לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה, אשר הוקם כשנה וחצי קודם לכן. המלצות הצוות נגעו להפחתת חסמים וקביעת מכסות מינימום להשתלבות חרדים במגזר הציבורי. בבסיסה של ההחלטה עומדת הטלת אחריות משותפת על נציבות שירות המדינה ועל הממונה על התעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לקידום שילוב האוכלוסייה החרדית. ההחלטה תוקצבה ב-3 מלש"ח.
ההחלטה קבעה כי יוגבר הפרסום של משרות בשירות המדינה בכלי התקשורת החרדים, כי מערכת הגיוס המקוונת תותאם למנועי החיפוש הנפוצים בקרב האוכלוסייה החרדית ותבוצענה ההתאמות הנדרשות במנגנוני ההערכה והמיון. עוד כוללת ההחלטה המלצות להגברת שילובם של חרדים בשירות המדינה, כאשר המרכזיות שבהן הן הקמת תוכנית הכשרה שתייצר עתודת מצטיינים לשירות המדינה מקרב האוכלוסייה החרדית ואשר ישולבו במשרות תחיליות ובדרגות ביניים במגזר הציבורי; והקמת מאגר סטודנטים חרדים אשר יוכלו להשתלב במשרות התחלתיות ולאחר מכן להתמודד במכרזים פנימיים בשירות המדינה.
החלטת הממשלה התייחסה גם למשרדי ממשלה ויחידות סמך ספציפיים וקבעה יעדים ברורים לשילוב חרדים במערכת הבריאות הציבורית, ברשות המיסים ובמערך הכבאות.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

למעלה משנתיים מאז עברה החלטת הממשלה ניתן להצביע על תמונת יישום חלקית בלבד. וועדת ההיגוי של שהוקמה מתוקף ההחלטה מתכנסת ופועלת אך ישנם חלקים בהחלט שטרם נידונו בה. שני הנושאים המרכזיים שקודמו הם מסלול ההכשרה של עתודת המצטיינים "משפיעים" ומאגר סטודנטים מקרב האוכלוסייה החרדית. מרכיבים שונים בהחלט טרם יושמו או יושמו באופן חלקי כגון צביעת משרות ממשלתיות ופרסום מוגבר שלהן במדיה החרדית, פיתוח סדנא עבור מנהלי משאבי אנוש או פיתוח פלטפורמה להעברה אוטומטית של מידע על משרות מנציבות שירות המדינה למשרד הרווחה ולמרכזי ההכוון לתעסוקה. גם מרכיבי ההחלטה הנוגעים למערכת הבריאות, לרשות המסים ולרשות הכבאות וההצלה לא קודמו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
שילוב חרדים בשירות המדינה
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
20/12/2015
החלטה 869
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקצאת תקציב של 3 מלש”ח ממשרד הרווחה, עבור מיזם שיסייע ביישום התוכנית למשך חמש שנים.
תמונת מצב עדכנית
הוקצו 2.5 מיליון שקל מתקציב משרד הרווחה לטובת מיזם משותף עם קרן ק.מ.ח למשך שנתיים, ועל כן יש תיתכן חריגה תקציבית.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הקמת מסלול הכשרה של עתודת מצטיינים מקרב האוכלוסייה החרדית [35 תקנים בשנה].
תמונת מצב עדכנית
תכנית ההכשרה יצאה לדרך בראשית 2018.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הקמת מאגר סטודנטים מקרב האוכלוסייה החרדית [הקצאת 50-70 תקנים בשנה].
תמונת מצב עדכנית
המאגר הוקם לאחר מיון אינטנסיבי. הוא כולל גם סטודנטים שכבר עבדו בשירות המדינה.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
קידום מסלולים לשילוב חרדים במערכת הבריאות: מקצועות טכניים [יעד: 20 עובדים עד 2019].
תמונת מצב עדכנית
לא קיימים סטודנטים חרדים בתוכנית ההכשרה הקיימת.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
קידום מסלולים לשילוב חרדים במערכת הבריאות: מעבדות רפואיות [יעד: 18 עובדים עד 2019].
תמונת מצב עדכנית
יצא קול קורא בתחילת 2017 ובמסגרתו התחייבו בתי חולים לאתר מועמדים מתאימים ואף נעשתה פניה לכאלה שהביעו עניין. אולם, משרד האוצר טרם הקצה את התקנים והתקציב למימון ההכשרה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
קידום מסלולים לשילוב חרדים במערכת הבריאות: אחים ואחיות [יעד: 50 עובדים עד 2019].
תמונת מצב עדכנית
במסגרת לימודים אקדמיים לסיעוד מתקיימות 5 תוכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית. משרד הבריאות מניח כי רוב הבוגרים, אם לא כולם, עובדים אך אין בידיו נתוני העסקה. כך שלא נעשית כל עבודה סדורה בעניין כדי למלא את דרישת ההחלטה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
הצגת תוכנית לשילוב חרדים ברשות המסים.
תמונת מצב עדכנית
הנושא לא הוצג מעולם בוועדת ההיגוי ונציגי רשות המסים לא נכחו בפגישות. ברשות טוענים שגם כך שמים את הדעת על ייצוג הולם (אך אין נתונים).
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
הצגת תוכנית לשילוב חרדים ברשות הארצית לכבאות והצלה.
תמונת מצב עדכנית
הנושא לא הוצג מעולם בוועדת ההיגוי ונציגי רשות הכבאות לא נכחו בפגישות. ברשות טוענים למספר יוזמות פעילות לקידום שילוב חרדים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
המלצה למל”ג ולות”ת לבחון הצורך בהגדלת מספר הסטודנטים במקצועות נדרשים.
תמונת מצב עדכנית
לא נעשו פעולות כפעל יוצא מההחלטה. למל"ג קיימת תכנית חומש עבור הגדלת מספר הסטודנטים החרדים באקדמיה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
הגברת ההנגשה: התאמת מבחני המיון וההערכה.
תמונת מצב עדכנית
לא בוצעה התאמה של מבחני המיון.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
הגברת ההנגשה: מפגשי חשיפה למועמדים חרדים.
תמונת מצב עדכנית
התקיימו מפגשי חשיפה בירושלים ובבני ברק.
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
הגברת ההנגשה: פרסום כלל המשרות גם בכלי אינטרנט או דפוס חרדי.
תמונת מצב עדכנית
לא נידון בוועדת היגוי.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
13
מרכיב ההחלטה
סימון 50 משרות מידי שנה בעלות פוטנציאל גבוה לקליטת חרדים ופרסום מוגבר שלהן במדיה החרדית.
תמונת מצב עדכנית
לא נידון בוועדת ההיגוי. לא סומנו משרות, לא נעשה פרסום מוגבר והנושא לא תוקצב.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
14
מרכיב ההחלטה
הגברת ההנגשה: התאמת אתר הנציבות למנועי סינון מקובלים בקרב האוכלוסייה החרדית.
תמונת מצב עדכנית
התבצעה פניה יזומה לחברות האינטרנט הכשר כמו "נתיב" ו"רימון" כדי שיפתחו את אתר הנציבות למנוייהן.
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
פיתוח כלי הדרכה לכל מעסיק ממשלתי הקולט עובד מקרב האוכלוסייה החרדית.
תמונת מצב עדכנית
התקיים יום עיון למנהלי ההדרכה למניעת הטיות מגדריות ומגזריות.
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
פיתוח כלי הדרכה (סדנא) למנהלי משאבי אנוש וממוני הדרכה.
תמונת מצב עדכנית
לא נידון בוועדת ההיגוי.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
17
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת ההיגוי וביצוע בחינה חצי שנתית של התקדמות יישום המסקנות.
תמונת מצב עדכנית
ועדת ההיגוי הוקמה ונפגשה, עד כה, אחת לשלושה חודשים אך טרם בוצעה הבחינה הנדרשת.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
18
מרכיב ההחלטה
סגירת פערי נתונים: התאמת שדות המילוי במערכת הגיוס.
תמונת מצב עדכנית
בוצעה התאמה.
סטטוס היישום
יושם יושם
19
מרכיב ההחלטה
סגירת פערי נתונים: פיתוח פלטפורמה להעברה אוטומטית של מידע על משרות למשרד הרווחה ולמרכזי ההכוון לתעסוקה.
תמונת מצב עדכנית
התקשורת מתבצעת בטלפון ובאמצעות שליפה ידנית.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר