דו"ח הועדה לשיפור ניהול הון אנושי בשירות המדינה

מה הוחלט?

החלטה הממשלה מאמצת את דו"ח הוועדה לקידום רפורמה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה. ההחלטה קובעת, כי יש להקים מטה מיוחד בנציבות שירות המדינה אשר ייעודו יהיה מימוש ויישום המלצות הרפורמה. הרפורמה כוללת סוגיות שונות בניהול כוח אדם בשירות המדינה, ביניהן: שיפור תהליכי המשוב והערכת העובדים, הקמת מדרשה לאומית להכשרת סגלים בשירות המדינה, כתיבת קוד אתי לעובדים, קציבת קדנציות לסגל בכיר, שיפור תהליכי המכרזים, הארכת תקופת הזכאות לקבלת קביעות, וביצוע הליכי תכנון ובניית אסטרטגיה להון אנושי בשירות המדינה. הרפורמה תיושם בשלבים, תחילה במשרדי פיילוט (הקרויים משרדי "נחשון" ) במטרה להטמיעה בסופו של דבר בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

לאחר כמעט שלוש שנים, חלקים נרחבים מהרפורמה מצויים בתהליכי יישום מתקדמים, כגון הטמעת תהליכי המשוב, מנגנוני קציבת קדנציות, גיבוש קוד אתי והקמת המדרשה למנהיגות. קיימים חלקים אחרים ברפורמה שטרם יושמו ומצויים בראשית הדרך, כגון המעבר ממכרזים פנימיים למכרזים בין-משרדיים, קיצור תהליכי המכרזים וכן יישום ערוצי הזנת מצוינות לשירות המדינה. נושא הארכת תקופת הזכאות לקביעות אינו מקודם כלל. בנוסף, טרם סוכם מתווה ההמשך ליישום הרפורמה עם תום שלוש השנים שהוגדרו במקור.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
רפורמה בכוח אדם במגזר הציבורי
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
30/06/2013
החלטה 481
משרדים אחראיים:
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פיתוח מערך הערכת עובדים ותמריצים בין השנים 2013-2015
תמונת מצב עדכנית
במהלך 2014 בוצע תהליך של הפקחת לקחים מיישום המערכת במשרדי הפיילוט. מסוף שנת 2015 נכללים 38 משרדי ממשלה ויחדות סמך בתהליך, סה"כ 40,000 עובדים
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
ניסוח והטמעת קוד אתי לשירות המדינה - הקמת ועדת היגוי משנת 2015 ואילך
תמונת מצב עדכנית
מונתה ועדת היגוי בראשות עו"ד מייק בלס
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
ניסוח והטמעת קוד אתי לשירות המדינה - גיבוש הצעה לקוד אתי
תמונת מצב עדכנית
הקוד גובש
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
ניסוח והטמעת קוד אתי לשירות המדינה - קיום תהליך שיתוף ציבור
תמונת מצב עדכנית
התקיים תהליך שיתוף ציבור עם כלל עובדי המדינה באמצעות ממש אינטרנטי. הקוד האתי נחתם אחר עבודה של שנה וחצי במרץ 2016. הנציב יציג לממשלה בקרוב.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
ניסוח והטמעת קוד אתי - יצירת קוד אתי לכל משרד ממשלתי
תמונת מצב עדכנית
במידה ויאושר הקוד האתי, תוכנית הטמעה צפויה להתחיל ביוני 2016, כולל קורסים והכשרות למשרדי נחשון.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
הקמת המדרשה הלאומית - גיבוש תפיסת הפעלה והדרכה בשנת 2013 וגיבוש מתכונת ההתקשרות של המדרשה במהלך 2014
תמונת מצב עדכנית
בנובמבר 2014 פורסם לעיון הציבור מסמך ההקמה של המדרשה. ובמהלך שנת 2015 יצא המכרז להפעלת המדרשה. למקום הראשון הגיעה המכללה למנהל, למקום השני חברת "לוטם - אסטרטגיות לפיתוח ארגוני". לאחר תקופת פעילות קצרה של המכללה למנהל החליטו בנציבות ללכת עם הזוכה השניה במכרז במרץ 2016
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
הקמת המדרשה הלאומית - איוש משרות והפעלת קורסים לסגל בכיר במהלך שנת 2014
תמונת מצב עדכנית
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה אוישו המשרות. טרם מועברים קורסים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
8
מרכיב ההחלטה
קציבת קדנציות לסגל בכיר בשירותה מדינה. התשתית החוזית תוכן במהלך 2014
תמונת מצב עדכנית
החלטה זו יושמה. במרץ 2015 התקבלה החלטת ממשלה בנושא שקבעה כי מעתה קציבת קדנציות לסגל בכיר תחול על בסיס של 4-8 שנים עבור 852 משרות בכירות. נכון למרץ 2016 נסגרו 25 מכרזים חדשים, מתוכם 15 בכירים חתמו על ההסכם החדש. ההסדר החדש חל רק על עובדים חדשים שנכנסים לתפקיד ולא על עובדים קיימים
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
תכנון בניין הכוח  - כתיבת תוכנית במהלך שנת 2014 שתכלול מיפוי של הצרכים וחוסרים ברמת המשרדים, צפי פורשים ותחלופה, ייצוג הולם ומתן מענים לחוסרים
תמונת מצב עדכנית
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו ברפורמה, שלב המיפוי והתכנון עתיד להסתיים במהלך 2016. ישנה שיחה של הנציבות עם ההסתדרות על מודל שכר חדש למתן מענה לחוסרים. בנושא הייצוג ההולם - ישנה עבודת מיפוי בתחום הנשים, האתיופים ובעלי מוגבלויות. טרם גובשה תמונה מלאה לגבי ערבים וחרדים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
10
מרכיב ההחלטה
צמצום המכרזים הפנימיים על חשבון הגדלת המכרזים הבין-משרדיים - הגברת השימוש במכרז בין משרדי
תמונת מצב עדכנית
ההכרעה על ביטול המכרז הפנימי לטובת מכרזים בין משרדיים נכללה בהסכם של הנציבות ומשרד האוצר עם ההסתדרות בדצמבר 2015. במרץ 2016 החל פיילוט למשרות בכירות לשישה חודשים. בתם 2016 צפויה להתבצע הפעלה על כלל המישרות בשירותה מדינה פרט למשרות בדרג זוטר
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
צמצום המכרזים הפנימיים על חשבון הגדלת המכרזים הבין-משרדיים - שינוי נוהל פרסום המכרזים כך שהמשרדים יוכלו להחליט על סוג המכרז ולקבעו מראש כמכרז בין-משרדי
תמונת מצב עדכנית
נוהל כזה אמור להתפרסם בתחילת הרבעון הראשון של 2016 כפיילוט עבור הסגל הבכיר. מכרז בן 45 יום
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
שינוי משך תקופת הניסיון לקבלת קביעות משנתיים לחמש שנים
תמונת מצב עדכנית
שינוי זה גורר גם שינוי בתנאי ההעסקה של העובדים אשר מעוגנים בהסכמים הקיבוציים ועל כן מהווה גם הוא חלק ממסגרת המשא ומתן עם ההסתדרות הכללית, ובינתיים לא מקודם. לחילופין, סמנכ"לי משאבי אנוש עתידים לקבל נוהל חדש בנושא לקיום הליך נאות כעבור שנתיים עבור כל עובד
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
13
מרכיב ההחלטה
ביזור אחריות למשרדים ממשלתיים בניהול תקני כוח האדם במהלך שנת 2014
תמונת מצב עדכנית
עד כה פורסם דו"ח של הנציבות אשר מפרט את התקינה החדשה המתוכננת, אך תקינה זו טרם אושרה ויושמה. תהליך זה היה אמור להיות מושלם כבר במהלך שנת 2014, ומצוי על כן בעיכוב משמעותי. האצלה של אחריות שאינה כוללת את תורת התקן אמורה להיעשות בתם 2016
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
14
מרכיב ההחלטה
גיוס ואיתור אקטיבי של מועמדים
תמונת מצב עדכנית
ההחלטה לא יושמה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לה והיישום שלה יידחה ככל הנראה למהלך 2016
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
15
מרכיב ההחלטה
פרסום טווח שכר במכרזים פומביים באינטרנט במהלך 2015
תמונת מצב עדכנית
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו, ייחל פיילוט באפריל 2016 בשישה משרדי ממשלה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
16
מרכיב ההחלטה
הסדרי העסקה סטודנטיאליים במהלך שנת 2014 כך שסטודנטים יוכלו להמשיך לעבוד בשירות המדינה ללא צורך לגשת למכרז פומבי
תמונת מצב עדכנית
באיחור מלוחות הזמנים שנקבעו ברבעון השני של 2016 אמור להתחיל פיילוט בו יוכלו סטודנטים שעבדו לפחות 18 חודשים בשירות המדינה לגשת למכרזים בין משרדיים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
17
מרכיב ההחלטה
הסדרי העסקה סטודנטיאליים - בחינת נתיב מיון של המשרדים בין משרה זמנית לבין סטודנט שעתיד להשתלב במשרד
תמונת מצב עדכנית
גובש בנציבות הסדר שיאפשר לסטודנטים לגשת למכרז פנימי. הפרטים על ההסדר הזה עדיין בדיון, יש ויכוח על מועדי היישום והקריטריונים. בעיקרון יישום הפיילוט היה אמור להתחיל בחודש אפריל 2016 ולא יחל במועד זה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
18
מרכיב ההחלטה
שילוב של בוגרי תוכניות הכשרה לשירות הציבורי במהלך שנת 2014
תמונת מצב עדכנית
ההחלטה על שילוב בוגרי תכניות טרם יושמה, וחרגה מיעד הביצוע שלה. הנציבות נמצאת בשיחה עם התוכניות השונות אך ישנם חסמים משפטיים ואחרים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
19
מרכיב ההחלטה
מיון טרומי - ביצוע תיקון בקביעת הליך סינון של מועמדים על פי אמות מידה בעלות תוקף ניבוי (עמידה בבחינות מקצועיות, הישגים אקדמים וכו') לפני הפנייה למרכזי הערכה ומכוני מיון, במהלך שנת 2014
תמונת מצב עדכנית
החל פיילוט בנושא במהלך שנת 2015
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
20
מרכיב ההחלטה
פתיחת משרות בשירות המדינה לעובדים מגופים ציבוריים במהלך שנת 2014
תמונת מצב עדכנית
ישנו צוות היגוי בנושא (במסגרת פרויקט "עץ הדעת") שעוסק בנושא. טרם גובש נוהל
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
21
מרכיב ההחלטה
הסדרת המשרות לעובדים זמניים וממלאי מקום במהלך שנת 2014 כך שמשרדי הממשלה ינהלו בעצמם את המשרות הזמניות
תמונת מצב עדכנית
החל פיילוט במהלך שנת 2015 בחלק ממשרדי הפיילוט (משרדי נחשון)
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
22
מרכיב ההחלטה
התקנת כללים ברורים לניהול מכרזי מאגרי עתודה ייעודיים במהלך שנת 2014
תמונת מצב עדכנית
החלה עבודה עם מכרזי מאגר בשנת 2015 (מזכירות), ומאגרים קטנים נוספים במהלך 2016 (מנהל תכנון)
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
23
מרכיב ההחלטה
היערכות חדשה בנציבות שירות המדינה
תמונת מצב עדכנית
השינויים במבנה הארגוני של נציבות שירות המדינה מיושמים באופן חלקי מאוד
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר