קידום נשים ושילובן בשירות המדינה

מה הוחלט?

החלטה 454 לקידום ייצוג הולם של נשים בשירות המדינה ממשיכה סדרה שלהחלטות שמטרתן לצמצם את אי השוויון בין נשים וגברים בשוק התעסוקה ומבקשת לאשר צעדים שונים במטרה להמשיך ולחתור להשגתו של היעד — 50% ייצוג של נשים במוקדי קבלת ההחלטות.

 

הדו"ח עוקב אחר יישום סעיפי ההחלטה, במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת בחלוף 8 חודשים מקבלתה.

 

הדוח נכתב על ידי סופי קדישב בהנחיית אוריה גפן קליין, מנהלת תכנית ה"מוניטור" במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

הדו"ח עוקב אחר יישום סעיפי ההחלטה, במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת בחלוף 8 חודשים מקבלתה.
התמונה שעולה מהדו"ח היא שיישום ההחלטה לוקה בחסר; בתוכך כך, מתוך 9 סעיפים יישומיים בהחלטה, 4 סעיפים לא יושמו (44%), 2 סעיפים יושמו חלקית בלבד (22%) ו־3 סעיפים יושמו במלואם (33%).

 

מניתוח ממצאי הדוח עולים המאפשרים הבאים:

מנגנון דיווח: ההחלטה מעגנת מנגנון דיווח על ייצוג נשים בתפקידי הסגל הבכיר ובועדות הבוחנים וועדות האיתור בשירות המדינה. ניכר כי עיגון מנגנון הדיווח, גם בהחלטות קודמות, מקדם את יישום ההחלטה.

מדדי תוצאה: היעד המוגדר ברור ועקבי — 50% ייצוג של נשים במוקד קבלת ההחלטות. 
מבנה הסעיפים, חלוקת עבודה ברורה — מבנה הסעיפים בהחלטה סדור וחלוקת האחריות הייתה ברורה בין כלל הגורמים.


מניתוח ממצאי הדוח עולים החסמים הבאים:
שיתוף פעולה בין משרדי : לפי ההחלטה, נדרשת עבודה משותפת והסכמה של מספר משרדים שונים. ניתן לראות כי על אף שהוקם צוות בין משרדי, לא הושגו הסכמות בנוגע לגיבוש ההמלצות, דבר המהווה גורם מעכב ביישום ההחלטה.
פורס מז'ור: על פי תגובתו של המשרד לשוויון חברתי, הבחירות הרביעיות ואי הקמת ממשלה היה גורם מעכב בישומה של ההחלטה.
 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
18/10/2020
החלטה 454
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד לשוויון חברתי
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
נשים בתפקידים בכירים במשרדי הממשלהבשיעור של 50% לפחות
תמונת מצב עדכנית
נכון ל־ 2019 , נשים מהוות 44% מהסגל הבכיר בשירות המדינה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
חובת דיווח של המשרדים השונים לגבי שיעורהנשים בסגל הבכיר
תמונת מצב עדכנית
מועבר דיווח מדי שנה
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
ייעוד משרות עבור נשים בכלל הדרגות כוללבסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה
תמונת מצב עדכנית
ייעוד משרות עבור נשים בכלל הדרגות כוללבסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות וגיבוש המלצות לייעוד משרותרלוונטיות לנשים
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות אך הצוות לא הגיע להסכמות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
דיווח על ייצוג נשים בועדות בוחנים וועדותאיתור מדי שנה ב־ 1 במרץ
תמונת מצב עדכנית
לא הועבר דיווח ב- 2021
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקמת מאגר נשים לקידום מועמדות לתפקידים בכירים
תמונת מצב עדכנית
הוקם מאגר נשים לקידום מועמדות לתפקידים בכירים
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
קידום גיוון המאגר
תמונת מצב עדכנית
לא התבצעו צעדים מיוחדים על מנת לגווןאת המאגר
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
עדכון המאגר
תמונת מצב עדכנית
המאגר מתעדכן באופן שוטף
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
בחינת אפשרות שימוש במאגר לטובת פרסוםוחשיפה של מכרזי בכירים
תמונת מצב עדכנית
נערכו דיונים אך לא הושגה החלטה
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר