צמצום תאונות העבודה במשק - על בסיס החלטת ממשלה 3382 מיום 11.1.1

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 3382 קבעה כי יש ליצור מנגנון דיפרנציאלי אשר יתמרץ מעסיקים להגביר בטיחות ולמנוע תאונות עבודה במסגרתם. ההחלטה קבעה כי יש לייצר מנגנון תשלום על פיו מעסיק ישלם סכום גבוה יותר עבור ביטוח תאונות עבודה כלפי עובדיו, כתלות בסיכון הנשקף לעובדיו במקום העבודה. מטרת ההחלטה היא לגרום להפנמת עלויות הפגיעה בעבודה אצל המעסיקים, וכך להעלות את רמת הבטיחות.

החלטת הממשלה גובשה לידי הצעת חוק,  אולם בהליכי החקיקה התבצעו שינויים רחבים במנגנון המופיע בהחלטת הממשלה. השינוי העיקרי בין המנגנון המופיע בהחלטת הממשלה למנגנון אשר הופיע בהצעת החוק בנוסחה הסופי הוא הוצאת חברות הביטוח הפרטיות והחלפתן במוסד לביטוח לאומי, כך שלמעשה מעסיקים ישלמו דמי סיכון עבור תאונות עבודה עבור עובדיהם למוסד לביטוח לאומי, והמוסד לביטוח לאומי הוא זה שיבצע את הערכת רמת הסיכון למעסיקים, ויגבה תשלום דיפרנציאלי בהתאם.

 

דו"ח זה נכתב על ידי אופיר עמיאל, תחיקירן בתכנית המוניטור, בלווי והנחיה של מיכל שטרנברג, עינב ארליך ואוריה גפן מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

הצעת החוק אושרה בכנסת ונקבע כי החוק ייכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019 וכי תקנות ראשונות לקביעת מנגנון התשלום הדיפרנציאלי יובאו לאישור ועדת העבודה והרווחה בכנסת עד לתאריך 01.05.2019 .

נכון למועד כתיבת שורות אלו (אוקטובר 2019) התקנות טרם הותקנו וטרם הובאו לאישור הוועדה. יש לציין כי ללא תקנות אלו לא ניתן להחיל את המנגנון הדיפרנציאלי של דמי הביטוח המעוגנים בחוק ולא מתקיימת תכלית החוק המתמרצת את המעסיקים להגביר את רמת הבטיחות במסגרתם. יש לציין, כי על אף שלא קיים מנגנון דיפרנציאלי, המוסד לביטוח לאומי החל לגבות מהמעסיקים מרגע כניסת החוק לתוקף דמי ביטוח נוספים בסכום של 0.1% ממשכורתו של כל עובד.
כאשר יותקנו התקנות, סכום זה יהפוך להיות דיפרנציאלי.


מבדיקת יישום החלטת הממשלה והתהליך שהוביל לשינוי המנגנון ולחקיקת החוק, עולים החסמים הבאים:

 

1. חוסר תיאום בין משרדי – בין ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בה נידון החוק, לבין הביטוח הלאומי.


2. פורס מאז'ור — התפזרות הכנסת בדצמבר 2018 , וקיומן של שתי מערכות בחירות רצופות הביאו גם הן לעיכוב משמעותי בהעברת התקנות ומכאן לעיכוב מתמשך ביישום הרפורמה כולה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
צמצום תאונות העבודה במשק
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
11/01/2018
החלטה 3382
משרדים אחראיים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר