צמצום ההון השחור ואי השוויון והגברת התחרותיות במשק באמצעות צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגטליים על בסיס החלטה 3396 מיום 11 בינואר 2018

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 3396 מיום  11.1.2018 שעניינה צמצום ההון השחור ואי השוויון והגברת התחרותיות במשק באמצעות צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגטליים, קבעה בין היתר כי יש לבצע תיקונים בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, להפחית תשלומים במזומן של המגזר הציבורי ולקדם אמצעי תשלומים דיגיטלים, וזאת בשלוש דרכי פעולה מרכזיות:

1. תיקונים בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן.

2. הפחתת תשלומים במזומן במגזר הציבורי.

3. פעולות בנק ישראל שעיקר עניינן הוא קידום אמצעי תשלום מתקדמים ודיגטליים, אשר חלקן החלו טרם קבלת ההחלטה.

 

הדוח נכתב על ידי חן כהן ובהנחיית אוריה גפן קליין ומיכל שטרנברג מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה 3396 מיום  11.1.2018 היא המשך ישיר לשתי ההחלטות הבאות:

החלטת ההמשלה 749 שעניינה צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, והחלטת הממשלה 2115 שעניינה אימוץ החלטות הועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. 

 

מבחינת תמונת היישום עולה כי ההחלטה מיושמת באחוזים גבוהים, כך מתוך 17 הסעיפים הרלוונטיים ליישום 12 (70%) מיושמים במלואם, 2 סעיפים (12%) מיושמים באופן חלקי ורק 3 סעיפים (18%) לא מיושמים בכלל.

ב־ 12 במרץ 2018 אישרה מליאת הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח 2018- , אשר קובע איסורים ומגבלות על שימוש בשני אמצעי תשלום עיקריים — מזומן ושיקים.

 

מבדיקת יישום החלטת הממשלה והתהליך שהוביל לשינוי המנגנון ולחקיקת החוק, עולה החסם הבא:

גורם מתכלל: הבחינה מעלה כי בעוד מרבית המשימות המפורטות בהחלטה מיוחסות לגורם אחד מובהק, ההחלטה כוללת את סעיף 2.א.1. המורה על כלל משרדי הממשלה להציב יעדים לצמצום התקבולים במזומן. סעיף זה איננו כולל הוראה בדבר גורם האמון על תכלול וניהול המהלך מול כל משרדי הממשלה, דבר שיכול להסביר את החוסר ביישומו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
יושם
צמצום ההון השחור ואי השוויון והגברת התחרותיות במשק באמצעות צמצום מהשימוש במזומן
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
11/01/2018
החלטה 3396
משרדים אחראיים:
הרשות להגבלים עסקיים
משרד האוצר
משרד הכלכלה והתעשייה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הפחתת הסכומים הרשומים בתוספתהראשונה בהצעת החוק.
תמונת מצב עדכנית
הסכום לא הופחת.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
ביטול סעיף 2(ה) כדי להגביל את תקבולהמזומן של עורך דין או רואה חשבוןבהתאם לתוספת הראשונה.
תמונת מצב עדכנית
הסעיף המקורי בוטל.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הטלת חובה על שר האוצר לבחון אתהשינוי בתוספת הראשונה אחת לשנה.
תמונת מצב עדכנית
לפי סעיף 33(א), החל מה־ 1 בינואר2020 ומדי שנה, יבחן שר האוצר אתשינוי התוספת הראשונה.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
שינוי התוספת הראשונה יעשה בהסכמתשר המשפטים ונגיד בנק ישראל.
תמונת מצב עדכנית
לפי סעיף 33 (ב), שר האוצר, רשאילשנות את התוספת הראשונה בצו,בהסכמתם של שר המשפטים ונגידבנק ישראל.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
שינוי סעיף 30(1)(ב) כך שתקבול מזומןבין פרטים יופחת מ־ 15,000 ₪ ל־ 12,500 ₪.
תמונת מצב עדכנית
הסכום לא הופחת.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
סעיף 40(א) ישונה כך שמועד תחילתהחוק יהיה תוך שישה חודשים מיוםפרסומו ויוסרו התנאים המופיעים לגביתחולת החוק.
תמונת מצב עדכנית
נקבע תאריך תחולה לחוק תוך כתשעהחודשים מפרסומו.התנאים לתחולת החוק הוסרו.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
קביעת יעדים לצמצום תקבולי המזומןמהציבור.
תמונת מצב עדכנית
לא נמצאו יעדים מדידים לצמצוםתקבולי המזומן בספר תכניות העבודההממשלתי או בכל מקור מידע ממשלתיאחר.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
הרחבת אפשרויות התשלומיםהדיגיטליות העומדות לרשות הציבור.
תמונת מצב עדכנית
מיום פרסום החלטת הממשלה ונכוןלמאי 2019 , נפתחו 47 חנויות תשלוםנוספות בפורטל התשלומים הממשלתי,המאפשרות מגוון תשלומים דיגיטלייםלמשרדי הממשלה.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
דיווח לאגף החשב הכללי על נתוניגביית המזומן השנתיים.
תמונת מצב עדכנית
בימים אלו אגף החשב הכללי מבצעעבודת איסוף וטיוב נתונים במטרהלפרסם את נתוני הגבייה על ידי משרדיהממשלה בדוח השנתי שלו.
סטטוס היישום
הוקפא הוקפא
10
מרכיב ההחלטה
הנחיית רשות החברות הממשלתיותלקיים ישיבות דירקטוריון שידונובאפשרויות לצמצום היקף התקבוליםבמזומן תוך הרחבת אפשרויות התשלוםלציבור וקביעת יעדים בנושא.
תמונת מצב עדכנית
טרם התקיימו ישיבות דירקטוריון שדנובנושא אך נעשה מיפוי של החברותהממשלתיות הרלוונטיות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
11
מרכיב ההחלטה
קידום מערכת תשלום דיגיטלית בכלאמצעי התחבורה הציבורית ומוניותהשירות.
תמונת מצב עדכנית
מערכת כרטוס מתקדמת המאפשרתלהשתמש בכרטיס חכם — רב קו,החלה לפעול כבר ב־ 2008 בהדרגה.החל מדצמבר 2018 מתקדמת בהדרגהרפורמה לפי אזורי שירות כך שהתשלוםלנסיעה נעשה באמצעות רב־קו בלבד.במסגרת הרפורמה במוניות השירות,באוגוסט 2019 עברו שלושה קווים בתל־אביב לתשלום ברב קו וקווים נוספיםברחבי הארץ צפויים להצטרף למהלך.
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
נקיטת מהלכי הסברה בנוגע לכרטיסחיוב מיידי (”דביט”).
תמונת מצב עדכנית
בנק ישראל השיק קמפיין הסברה עלכרטיס הדביט בדצמבר 2018.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
חיוב התאגידים הבנקאיים לפעוללהרחבת התפוצה של כרטיס חיובמידיים.
תמונת מצב עדכנית
בנק ישראל הוציא הוראה מחייבתלתאגידים הבנקאיים בנוגע להרחבתהתפוצה של כרטיסי חיוב מידיים.
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
בחינת האפשרות להנפקת כרטיסמשולב, כרטיס חיוב מידי שהוא גםכרטיס אשראי.
תמונת מצב עדכנית
האפשרות להנפקת כרטיס משולבנבחנה על ידי צוות עבודה בין חטיבתיוהוחלט שלא להנפיק כרטיס מסוג זה.
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
קידום אסדרה של שירותי תשלוםמתקדמים בהתאם לכללי PSD בשיתוףעם משרד האוצר, משרד המשפטים,רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ורשותההגבלים העסקיים.
תמונת מצב עדכנית
שיתוף הפעולה בין המשרדים קידםאת האסדרה של שירותי התשלוםהמתקדמים, זאת בהתאם לכללי ה־ PSDונחקק חוק שירותי תשלום ב־ 09.01.19.
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
מעקב אחר השפעות יישום החוק עלהשימוש במזומן ובשיקים.
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
הוקפא הוקפא
17
מרכיב ההחלטה
הבנק יבחן יחד עם משרד המשפטים,רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ומשרדהאוצר את האפשרות לקדם תשתיתליזום פעולות בחשבונות של לקוחותבאמצעות צד ג'.
תמונת מצב עדכנית
בנק ישראל מוביל פרויקט שמטרתולהגדיר ולעגן בחקיקה שפה אחידהלבנקאות פתוחה, במטרה לאפשרלשחקנים חדשים לתת שירותיםללקוחות ולאפשר גישה של צד שלישילחשבון הלקוח בהסכמתו.
סטטוס היישום
יושם יושם
18
מרכיב ההחלטה
הבנק יפרסם קול קורא לבחינת היתכנותלהקמת תשתית תשלומים מתקדמתלתשלומים קמעונאיים, מידיים ומהירים,תוך יישום המלצות הודעה לאמצעיתשלום מתקדמים, שתאפשר גם לקשרבין מספר חשבון תשלום למספרי טלפון.
תמונת מצב עדכנית
פורסם קול קורא לקבלת מידע בנושאהקמת תשתית לסליקת תשלומיםמידיים בנובמבר 2017 והוקם צוותפנימי במטרה לבחון את עמדתם שלגופים שונים כלפי הנושא.
סטטוס היישום
יושם יושם
19
מרכיב ההחלטה
הבנק יבחן, יחד עם משרד המשפטים,את השימוש בהוראת חיוב דיגיטלית.
תמונת מצב עדכנית
בנק ישראל נמצא בתהליך של בחינהעסקית של צרכי השוק והמאפייניםהרלוונטיים לאמצעי תשלום זה,וכן החלה בחינה של המשמעויותהמשפטיות.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר