פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי החל מיוני 2014 מחוייבים משרדי הממשלה לפרסם מסמכי התקשרות והיתרים שעניינם שירותים לציבור או משאבים ציבוריים באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע. הפרסום המתבקש אינו רק פרסום של נתונים יבשים אלא של ההסכם או ההיתר עצמו. ההחלטה התקבלה במסגרת קידום המדיניות של ממשל פתוח במטרה לקדם את השקיפות ולהרחיב את הפצת המידע היזום לטובת הציבור. שרת המשפטים תדווח לממשלה על יישומה של החלטת ממשלה זו לא יאוחר משנה ממועד פרסומה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2017, לאחר עיכוב מלוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה, החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי. היחידה הממשלתית לחופש המידע הקימה אתר אינטרנט ייעודי וניתן דיווח לממשלה. 

במהלך שנת 2015 הוציאה החשבת הכללית באוצר בשיתוף היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים נוהל דיווח חדש המביא לידיעת הציבור נתונים על אודות התקשרויות שביצעו משרדי הממשלה. במסגרת הנוהל הוטמעה במערכת המחשוב הממשלתית אפשרות להפקת דוחות שירכזו את ההתקשרויות עליהן התחייבה המדינה.

כיום מפורסמות באתר המרכזי לחופש המידע נתונים על אלפי התקשרויות באופן קבוע. חשוב להדגיש כי הנוהל החדש מביא לידיעה על עצם ההתקשרות אבל לא ממלא אחר הוראות החלטת הממשלה לפיהן יש לפרסם את החוזה / היתר / זיכיון עצמו עליו חתום המשרד הממשלתי. פרסום כזה קיים רק עבור עשרות התקשרויות בודדות.

מיושם חלקית
פרסום יזום של מכרזים והתקשרויות של המדינה
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
29/12/2013
החלטה 1116
משרדים אחראיים:
משרד המשפטים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פרסום התקשרויות באתר האינטרנט של חופש המידע באופן יזום
תמונת מצב עדכנית
האתר קיים
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
מעקב ודיווח ממשלתי אחר יישום ההחלטה - פרסום דוח מעקב בסוף שנת 2014 ע”י שרת המשפטים
תמונת מצב עדכנית
הדו"חות מפורסמים ומוגשים לממשלה ע"י היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
פרסום יזום של כלל המשרדים הנדרשים בפלטפורמה הנדרשת
תמונת מצב עדכנית
נכון לחודש דצמבר 2017 מתפרסמים באתר המרכזי חופש המידע של משרד המשפטים התקשרויות אחת לרבעון. משרדי הממשלה עומדים בחובת הפרסום בהתאם לנוהל החשב הכללי ומפרסמים את עצם ההתקשרות (מבלי לפרסם את ההיתר או החוזה עצמו כפי שנדרש בהחלטת הממשלה).
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר