יישום החלטת הממשלה למתן הטבות לחיילי מילואים - 2017

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 2607, שהתקבלה באפריל 2017 לרגל יום ההוקרה לחיילי מילואים, מהווה החלטת המשך להחלטה קודמת בנושא משנת 2016 שמספרה 1447. החלטה זו מאגדת שורה של הטבות הניתנות לאנשי המילואים, בין השאר הקלות ומלגות לסטודנטים, נקודות זיכוי במס והנחות בארנונה וברכישת קרקע.  

 

הדו"ח נכתב על ידי אוריה גפן, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון למאי 2018, שנה מאז התקבלה ההחלטה רוב המרכיבים בה בוצעו, (76% מהסעיפים יושמו באופן מלא) – בין היתר, ניתנו עוד התאמות לסטודנטים, ניתנה הנחה בארנונה, ניתנו פטורים מתשלומי אגרות, נקודות זיכוי, הנחות בקרקע ועוד.

המרכיבים בהחלטה שלא בוצעו קשורים במתן עדיפות למשרתי מילואים במסגרת פרויקטי שכירות ארוכת טווח (דרך חברת "דירה להשכיר"), הכרה בניסיון פיקודי במילואים כניסיון ניהולי בשירות המדינה והתקנת "תקנות זכויות הסטודנט" למתן הטבות למשרתי מילואים הלומדים במוסדות טכנולוגיים.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
מתן הטבות לחיילי מילואים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
14/04/2017
החלטה 2607
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד הבינוי והשיכון
משרד החינוך
משרד המשפטים
משרד הפנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
בחינת התאמות נוספות לסטודנטים שגויסו לשירות מילואים במצב חירום או במצבים מיוחדים.
תמונת מצב עדכנית
הנושא קודם בוועדת מדיניות של מל"ג והועדה החליטה להרחיב את ההתאמות עבור משרתים בשעת חירום והן לייצר התאמות עבור בני/בנות זוג של משרתים. התקנות אושרו ע"י ב מליאת המל"ג וצפויות להתפרסם בעוד כחודשיים.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל.
תמונת מצב עדכנית
התקנות אושרו ופורסמו.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
פטור מתשלום אגרות ותשלומים בתחום אחריות משרד המשפטים: רישום משכנתא בגין דירה ראשונה, פטור מתשלום אגרות לפי תקנות רואי החשבון, פטור מאגרות סיוע משפטי, פטור מאגרות הסנגוריה הציבורית.
תמונת מצב עדכנית
לאחר בחינה, הוחלט להפחית בשיעור של 50% את כלל האגרות המשולמות על ידי משרתי מילואים העוסקים במקצועות הבאים הנמצאים תחת סמכותה של שרת המשפטים: רואי חשבון, נוטריונים, שמאי מקרקעין, מתווכים במקרקעין, חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
תשלום תגמול מילואים למפקדים בגובה חצי נקודת זיכוי ממס
תמונת מצב עדכנית
אושר מתן תגמול נוסף למפקדים - "תגמול למפקד מילואים פעיל" משנת עבודה 2016.גובה התגמול הינו 1,290 ₪.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הגדלת תגמולי מילואים לחיילים עצמאיים.
תמונת מצב עדכנית
בעקבות הסכם שנחתם בין צה"ל למוסד לביטוח לאומי, ישולם לעצמאי המשרת במילואים פיצוי בנוסף לתגמול המילואים שהוא זכאי לו.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הרחבת סיוע משפטי הניתן לחיילי מילואים הנמצאים בהליכי פיטורין בשל שירותם.
תמונת מצב עדכנית
הוחלט על הרחבת הסעד המשפטי – יצאה איגרת ר' עתכ"א מילואים בנושא ביולי 2017.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
התאמות לסטודנטים שהם בני זוג של משרתי מילואים והורים לילדים בזמן שירות מילואים פעיל של בן/בת הזוג.
תמונת מצב עדכנית
הנושא קודם בוועדת מדיניות של מל"ג והועדה החליטה להרחיב את ההתאמות עבור משרתים בשעת חירום והן לייצר התאמות עבור בני/בנות זוג של משרתים. התקנות עברו אישור בוועדת המשנה לענייני מדיניות, משם יצאו לתגובת המוסדות לפני האישור הסופי במליאת המל"ג.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
התקנת תקנות זכויות הסטודנט לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה טכנולוגית עקב שירות מילואים (מכללות של המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד העבודה והרווחה).
תמונת מצב עדכנית
הגיעו להסכמות על נוסח התקנות, הנוסח עבר לאישורו של השר והתקנות חזרו לניסוח של הייעוץ המשפטי של מה"ט מול הייעוץ המשפטי של ועדת החינוך בכנסת. התקנות טרם הגיעו לדיון בוועדה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
בחינת מתן ניקוד במכרזים על תרומה לקהילה ולחברה של משרתי מילואים בשירות המדינה.
תמונת מצב עדכנית
הנושא נבחן ונציבות שירות המדינה מפתחת בימים אלו נהלים למתן נקודות זכות עבור מועמדים לתפקידים בשירות המדינה התורמים לקהילה.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
הכרה בניסיון פיקודי במערך המילואים כניסיון ניהולי בשירות המדינה.
תמונת מצב עדכנית
הטיפול טרם הושלם. הנציבות פועלת לתיקון תקנון שירות המדינה (התקשי"ר) כך ששירות מילואים יילקח בחשבון כניסיון ניהול צוות עובדים וניסיון בניהול תהליכים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
הרחבת תחולת חוק הארכת מועדים ביחס לרשויות ציבוריות.
תמונת מצב עדכנית
משרד המשפטים בחן את הנושא ומתקיימת עבודת מטה במגמה להביא לידי השלמה את תיקון החקיקה בהקדם.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
מועד מבחן מיוחד לחיילי מילואים שנקראו לשירות פתע [תקנות שמאי מקרקעין, תקנות רואי חשבון, תקנות לשכת עורכי הדין, תקנות המתווכים במקרקעין, תקנות הפטנטים, תקנות חוקרים פרטיים].
תמונת מצב עדכנית
כלל התקנות תוקנו באופן הקובע מועד בחינה מיוחד למשרתים במילואים בקריאת פתע.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
התאמות למשרתי מילואים פעילים הניגשים לבחינות לרישוי מקצועי במקצועות הבריאות.
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות הסדיר את הנהלים בנושא.
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
הנחות בקרקע.
תמונת מצב עדכנית
תוקנה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס 1492 – חייל מילואים פעיל זכאי לכפל הנחות במחיר הקרקע.
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
הפעלת סטודנטים למען הקהילה תמורת מלגה.
תמונת מצב עדכנית
מלגאים שלוקחים חלק במלגות של המשרד לשוויון חברתי זכאים לתוספת במלגה של 20% באם ביצעו יותר מ-25 ימי מילואים בשנה וכן מכירים בימי מילואים כשעות מלגה ונותנים עדיפות בקבלה למלגות.
סטטוס היישום
יושם יושם
16
מרכיב ההחלטה
ניקוד עודף לגרעין משימה שאחוז מסוים מחבריו משרת שירות מילואים פעיל.
תמונת מצב עדכנית
פורסם הנוסח הסופי של המבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור לשנת 2018 בנוסח ניתנה התייחסות לחברי גרעינים שהינם חיילי מילואים כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם יושם
17
מרכיב ההחלטה
עדיפות למשרתי מילואים פעילים בהקצאת דירות להשכרה ארוכת טווח בפריפריה, בפרויקטים של התכנית ”דירה להשכיר”.
תמונת מצב עדכנית
לא בוצעו פעולות הקשורות להטבת משרתי מילואים לעניין דירות להשכרה ארוכת טווח, כפי המפורט בסעיף טז' להחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר