מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת בהמשך להמלצות הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, להטיל על שרי התחבורה והבטיחות בדרכים, הבריאות, הפנים ושירותי דת לדווח לממשלה בתוך 90 ימים, על פעולות שננקטו לקראת בחינה ויישום של ההנחיות שנכללו בדו"ח הצוות המשרדי. במקביל, יוטל על שר התקשורת לפנות לרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ולקבל דיווח על יישומה של ההחלטה של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, להסיר את כל החסמים המונעים השמעת נשים בשידורי התחנה, כמו גם את העסקתן בתפקידי שידור בתחנה, ולדווח לממשלה בתוך 90 ימים. תוך 120 יום יש לקיים ישיבת מעקב ממשלתית לבחינה ודיון בדיווחים שיתקבלו.

החלטה זו באה בהמשך להחלטת ממשלה 4052 מיום 29.12.2011, לפיה נציבות שירות המדינה תפרסם הנחיות בנוגע לאיסור הדרת נשים בטקסים ממשלתיים וממלכתיים; המשרד לשירותי דת יתקן את הרישיונות המוענקים לחברות קדישא כך שיובהר באופן ברור שנשים יכולות להספיד את מתיהן וללוותם לקבורה; משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יקים ויפרסם "קו חם" מיוחד לפניות של נשים המוטרדות בעת נסיעתן בתחבורה הציבורית; יוקם קו פתוח של הרשות לקידום מעמד האישה אשר במשרד ראש הממשלה שיקבל תלונות בנושא הדרת נשים.; יוקם צוות בינמשרדי שיציע לממשלה דרכים להתמודד עם הדרת נשים מן המרחב הציבורי ויציע פתרונות אפשריים לתופעת הדרת נשים מן המרחב הציבורי.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2017, ההחלטה יושמה בחלקה. ננקטו לא מעט פעולות במישורים השונים על-מנת למגר את תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, וזאת בעידוד ודחיפה של משרד המשפטים והמשנה ליועמ"ש. בין היתר, יצא חוזר האוסר הדרת נשים מטקסים ממשלתיים וממלכתיים ע"י נציבות שירות המדינה; יצא חוזר מנכ"ל ע"י המשרד לשירותי דת האוסר על הנהגת פרקטיקות מפלות בזמן טקס הלוויה; יצא חוזר סמנכ"ל מטעם משרד הבריאות, לפיו קופות החולים לא יספקו שירותים תוך הנהגת הפרדה בין גברים לנשים; משרד התחבורה מקיים בקרות בקווים בהם נהוגה הפרדה בין גברים ונשים וכן פתח "קו חם" לפניות נשים המוטרדות בעת נסיעתן בתחבורה הציבורית; נפתח קו חם בנושאי הדרת נשים בטיפול משרד היועמ"ש; הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו החלה בהליך רגולטורי מול תחנת הרדיו "קול ברמה" בנוגע למדיניותה להימנע מהשמעת נשים בתחנה, והתחנה החלה בהשמעת נשים במסגרת מצומצמת. יחד עם זאת, באוטובוסים הלכה למעשה עדיין קיימת הפרדה, ואף אם תיאורטית מדובר בבחירה וולונטרית מצד הנוסעות הרי שמקורה בחשש מפני הטרדות ע"י נוסעים חרדים. כמו-כן, משרד הפנים לא פעל לאסור הצבת שילוט ברחובות הקורא לנשים לפנות למסלולים נפרדים, או להתלבש באופן צנוע ולא הוציא חוזר מטעמו האוסר הנהגת הסדרי ישיבה נפרדים בטקסים ובאירועים ממלכתיים.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
30/03/2014
החלטה 1526
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד המשפטים
משרד הפנים
משרד התחבורה
משרד התקשורת
משרד לשוויון חברתי
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פרסום הנחיות האוסרות הדרת נשים מטקסים ממשלתיים וממלכתיים (החלטת ממשלה מס' 4052)
תמונת מצב עדכנית
נציבות שירות המדינה הוציאה ב-4.1.2012 חוזר האוסר הדרת נשים מטקסים ממשלתיים וממלכתיים. משרד הפנים לא הוציא חוזר האוסר הנהגת הסדרי ישיבה נפרדים בטקסים ובאירועים ממלכתיים או בטקסים ובאירועים הזוכים לחסות המדינה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
הפרדה בין נשים לגברים בבתי עלמין (החלטת ממשלה מס' 4052)
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 27.2.2013 הוציא המשרד לשירותי דת חוזר מנכ"ל האוסר במפורש על הנהגתן של פרקטיקות מפלות בזמן טקס הלוויה, ובכלל זה האיסור על נשים להספיד את יקיריהן וכפיית הפרדה בין נשים לגברים בשלביו השונים של טקס הלוויה. יחד עם האמור, עדיין קיימות מספר חברות קדישא "סרבניות" הדבקות בפרקטיקות מדירות ואין סנקציה אפקטיבית מולן.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הקמת ”קו חם” מיוחד לפניות נשים המוטרדות בעת נסיעתן בתחבורה הציבורית (החלטת ממשלה מס' 4052)
תמונת מצב עדכנית
משרד התחבורה פתח "קו חם", שמספרו 1-800-800-355, שנועד לפניות נשים המוטרדות בעת נסיעתן בתחבורה הציבורית
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת קו פתוח של הרשות לקידום מעמד האישה, לתלונות בנושא הדרת נשים (החלטת ממשלה מס' 4052)
תמונת מצב עדכנית
נפתח קו חם בנושאי הדרת נשים: [email protected]. הפניות תופנינה לטיפול למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) במשרד המשפטים.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
איסור הפרדה בין נשים לגברים בקופות החולים (החלטת ממשלה מס' 4052)
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות הוציא בתאריך 12.6.2013 חוזר סמנכ"ל לפיו קופות החולים לא יספקו שירותים תוך הנהגת הפרדה בין גברים לנשים. משרד הבריאות עתיד להרחיב הנחיה זו לבתי החולים בהקדם.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
איסור הפרדה בין נשים לגברים בתחבורה הציבורית
תמונת מצב עדכנית
משרד התחבורה ממשיך לקיים בקרות בקווים בהם נהוגה הפרדה בין גברים ונשים. מדיניות פתיחת הדלתות האחוריות במקביל לקדמיות מיושמת בחלקים נרחבים בארץ, ולמעשה מייתרת את תלונת פתיחת הדלתות האחוריות בקווים חרדיים כרמז מפורש לנשים לעלות לחלקו האחורי של האוטובוס. יצויין כי עדיין יש מקרים של הטרדת נוסעות על ידי נוסעים חרדים, כך שבפועל עדיין נשמרת ההפרדה אף אם תיאורטית מדובר בבחירה וולונטרית מצד הנוסעות.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
איסור הצבת שילוט ברחוב הקורא לנשים לפנות למסלולים נפרדים, או להתלבש באופן צנוע
תמונת מצב עדכנית
לפי משרד הפנים, נושא זה מונח על שולחנו של השר לטיפול, אולם טרם פורסם חוזר מנכ"ל בנושא זה. ננקטו הליכים משפטים מול רשויות מקומיות שהציבו שילוט כאמור, אך הללו לא הביאו לשינוי בהתנהלות הרשויות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
איסור מדיניות אי השמעת נשים ואי העסקתן כשדרניות בתחנת הרדיו האזורית ”קול ברמה” (תחנה תורנית-ספרדית)
תמונת מצב עדכנית
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו החלה בהליך רגולטורי מול תחנת הרדיו "קול ברמה" בנוגע למדיניותה להימנע מהשמעת נשים בתחנה. התחנה החלה בהשמעת נשים במסגרת מצומצמת, ומעסיקה שדרנית אחת.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
איסור הדרת נשים במתחם הרשב”י בהר מירון
תמונת מצב עדכנית
"דרך המהדרין" במתחם הרשב"י פתוחה לתנועת נשים.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר