כלי סיוע לטיפול בעוני וליצירת שוויון הזדמנויות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה, במסגרת חוק ההסדרים, קובעת מספר צעדים לצמצום העוני והגברת שוויון ההזדמנויות. בין צעדים אלו:
- העלאת קצבת השלמת הכנסה לקשישים על פי טבלה המפורטת בגוף ההחלטה.
-  שינוי שיעור ההשתתפות הנדרשת מצד רשויות מקומיות לשירותי חינוך ורווחה באופן המעניק יותר תמיכה ברשויות חלשות.
- הקמת צוות ממשלתי בשיתוף מרכז השלטון המקומי שימליץ על מתווה לתגבור שירותי חינוך ורווחה ברשויות חלשות על חשבון החזקות.
-  ביצוע שינוי בחישוב גמלת הסיעוד וקביעת מנגנון חדש על בסיס "יחידות סיעוד" במקום חישוב סל כספי, מתוך מטרה לייצר פישוט בתהליכים וכן לבצע התאמה יעילה לתנודות מחירים.
בנוסף קובעת ההחלטה לאמץ מסקנות ועדה שעסקה בפיתוח מדדים נוספים לעוני ולקבוע כי אלה יכללו בין היתר גם הנחות, סבסוד והטבות שונות הניתנות על ידי המדינה.
 

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון ליולי 2016, ההחלטה איננה מיושמת למעט שני סעיפים בה. חוק הבטחת הכנסה תוקן והוגדלו קצבאות השלמת הכנסה לקשישים, וכן תוקן חוק הביטוח הלאומי כך ששונה אופן התחשיב של גמלת סיעוד. אולם, הנושא העיקרי בהחלטה- התקצוב הדיפרנציאלי לרשויות בתחום הרווחה והחינוך – לא יושם, על-אף שההחלטה קובעת במפורש את מתווה התקצוב והמצי'נג החדש, ואף קובעת שבמידה ולא תהיה הסכמה על המתווה הזה בצוות המשותף שיקום - הרי שהמתווה של ההחלטה הינו המתווה הקובע. כמו-כן, לא הועברו דרכי החישוב של ההטבות הלא כספיות על ידי משרדי הממשלה אל הלמ"ס כך שלא פותח מדד עוני נוסף.

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
יישום מסקנות דוח ועדת אללוף לטיפול בעוני
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
08/05/2015
החלטה 361
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הגדלת קצבת השלמת הכנסה לקשישים עד ינואר 2016
תמונת מצב עדכנית
חוק הבטחת הכנסה תוקן, ו-580 מיליון ₪ הועברו להגדלת הקצבאות.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
אימוץ מסקנות ועדה לפיתוח מדדי עוני נוספים עד נובמבר 2015
תמונת מצב עדכנית
לא הועברו דרכי החישוב של ההטבות הלא כספיות על ידי משרדי הממשלה אל הלמ"ס כך שלא פותח מדד נוסף.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
שינוי שיעור ההשתתפות של רשויות מקומיות על פי הסכמות הוועדה עד נובמבר 2015. במידה והוועדה לא תגיע להסכמות, יאומץ המתווה המוצע בהחלטת הממשלה.
תמונת מצב עדכנית
לא נעשה שינוי בהשתתפות רשויות מקומיות בשל אי הסכמות בוועדה והעובדה כי האוצר לא אימץ את המתווה עליו סוכם בהחלטה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות וקביעת מתווה מוסכם לתגבור שירותי רווחה וחינוך ברשויות חלשות
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות שנפגש מספר פעמים ללא גיבוש הסכמה על מתווה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
שינוי אופן מימון ההשתתפות של רשויות מקומיות בשירותי הרווחה כך שיעשה באופן דיפרנציאלי.
תמונת מצב עדכנית
לא נעשה שינוי.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
תיקון צו לימוד חובה כך שהסיוע הממשלתי לרשויות לעניין הסעות תלמידים יעשה באופן דיפרנציאלי.
תמונת מצב עדכנית
לא בוצע תיקון.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדה משותפת למשרדי החינוך והאוצר לבחינת התקצוב הדיפרנציאלי בחטיבה העליונה
תמונת מצב עדכנית
לא הוקמה ועדה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
ביצוע שינוי בחישוב גמלת הסיעוד במטרה לשמור על היקף, רמת ויציבות השירותים במסגרת הגמלה.
תמונת מצב עדכנית
ב-27.6.16 התקבל תיקון לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 179), התשע"ו-2016 המבסס את גמלת הסיעוד על יחידות שירותי סיעוד.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר