התקנת תקנות הנוגעות לאנשים עם מוגבלויות

מה הוחלט?

דו"ח זה מהווה חלק ממאמץ מרוכז ומרובה שחקנים להביא להתקנת תקנות חובה שנוגעות לזכויות של אנשים עם מוגבלות ושטרם הותקנו, במסגרת מספר חיקוקים, שהעיקרי שבהם הוא פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שחוקק בשנת 2005).  הדו"ח מפרט על אודות סטטוס היישום של 35 קבצים (או: סטים) של תקנות שעוסקות בזכויות של אנשים עם מוגבלות ושהחובה להתקינם הוטלה על תשעה משרדי ממשלה שונים חלק מתקנות אלו מופיעות בהחלטת הממשלה 2588 לצמצום תקנות חובה שלא הותקנו.

 

דו"ח זה נכתב על ידי אביב מלין, תחיקירן בתכנית המוניטור, בלווי והנחיה של מיכל שטרנברג, תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

1.       מתוך 35 קבצי התקנות שנכללים בדו"ח זה, 20 קבצי תקנות פורסמו ומחייבים בביצוע. 12 קבצי תקנות לא פורסמו בכלל, ו-3 קבצים פורסמו אך יישומן נדחה. בתרגום לאחוזים, 57% מקבצי התקנות יצאו אל האור והם מחייבים; 34% מהתקנות (יותר משליש) כלל לא ראו אור; 9% מקבצי התקנות המחוקק פרסם ואז נתן פתור מיישום.
2.       פילוח אחר של אחוזי היישום מתמקד בהחלטה 2588 בלבד, ללא דו"ח המבקר. כך, מתוך סך של 148 קבצי תקנות חובה שטרם הותקנו ושנקבע בהחלטה שיש להשלים את התקנתן למפרע, 13 קבצים של תקנות עוסקים בזכויות של אנשים עם מוגבלות, שמתוכם הותקנו 3 קבצים בלבד, 7 קבצים עברו לאישור ועדות הכנסת אך לא תוקנו, ו3 נוספים לא בוצעו בכלל. בתרגום לאחוזים, אחוז הפרסום של התקנות שנוגעות לאנשים עם מוגבלות ושנכללות בהחלטה עומד על 23% בלבד. 54% אומנם יושמו מבחינת החלטת הממשלה ועברו לדיון בכנסת אך לא פורסמו ו23% בכלל לא יושמו. 
3.       מתוך 28 קבצי תקנות הנכללים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר נבדק יישומן בדוח זה, רק 15 הותקנו והם מחייבים, 3 הותקנו אך יישומן נדחה ו 13 סטים של תקנות מעולם לא הותקנו.  וזאת למרות שנכון למועד כתיבת הדו"ח עברו שלוש עשרה שנים מאז חקיקת פרק הנגישות בחוק ושתיים-עשרה שנים מאז המועד שנקבע לסיום התקנתן של התקנות מכוחו.


 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
יישום מדיניות הממשלה בטיפול בנגישות לאנשים עם מוגבלות
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
02/04/2017
החלטה 2588 ודו"ח מבקר המדינה 65ג לשנת 2014
משרדים אחראיים:
משרד הביטחון
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הכלכלה והתעשייה
משרד המשפטים
משרד הפנים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד התחבורה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות פרטנית במוסדות חינוך לתלמיד ולהורה
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-30.7.2018.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות מוסדות על-תיכוניים להשכלה תורנית או דתית
תמונת מצב עדכנית
נוסח של התקנות הועבר לוועדת העבודה והרווחה באוגוסט 2014, אך נכון למועד כתיבת הדו"ח, אין צפי לדיון בתקנות בוועדה. בנוסף, משרד החינוך לא דיווח על התקדמות כלשהי בהליך התקנת התקנות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות שירותי בריאות ומקום קיים
תמונת מצב עדכנית
• התקנות שעוסקות במוסדות בריאות ציבוריים (בתי חולים וקופות חולים) פורסמו ב-22.9.2016. עם זאת, במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2018 משרד הבריאות ביקש לדחות בצו את חובת הנגישות באופן גורף, בניגוד לתנאים שבחוק השוויון הקובעים הנגשה הדרגתית, עד לשנת 2021. הצו לא אושר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ונכון למועד כתיבת הדו"ח, משרד הבריאות (שנמצא בהפרה של חובת הנגישות), שוקד על ניסוח צו חדש שיובא לאישור הוועדה. • התקנות שעוסקות בהחלת חובת הנגישות על מרפאות פרטיות ולשירות הניתן בבתי חולים נמצאות בבחינה תקציבית אצל האוצר, וטרם הועברו לדיון בכנסת.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות שירותי חירום והתגוננות אזרחית ונגישות שירותי שעת חירום רחבים:• מאגר מידע לצורך שעת חירום• נגישות מסגרות לאנשים עם מוגבלות לשעת חירום• נגישות שירותי בריאות בקהילה בשעת חירום• פינוי אוכלוסיה בשעת חירום• נגישות אספקת צרכים קיומיים בשעת חירום המסופקים לכלל האוכלוסייה• נגישות שירותים חיוניים אחרים המסופקים בשעת חירום
תמונת מצב עדכנית
התקנת תקנות נגישות שירותי בריאות בקהילה, פינוי אוכלוסייה, אספקת צרכים קיומיים ונגישות שירותים חיוניים אחרים תלויים בהתקדמות התקנת תקנות מאגר מידע שיאפשרו סיוע ממוקד לאנשים עם מוגבלות שמקבלים קצבה, אך אינם מוכרים למערכות הרווחה ברשויות המקומיות או נמצאים במוסד כלשהו. בשל המורכבות הכרוכה בהקמת המאגר, טיוטת התקנות שנדונו בוועדת העבודה והרווחה אינה בשלה דיה. בדיון מיום 16.1.2018 יו"ר וועדת העבודה והרווחה הנחה לקבוע דיון מעקב בהתקדמות הקמת המאגר, תוך שלושה חודשים, אך דיון זה טרם נקבע. • העיכוב בהתקנת תקנות נגישות מסגרות בשעת חירום, שעוסקות בייצור נוהל מנחה לשעת חירום, נובע מהמשמעויות התקציביות הכרוכות ביישום הנוהל עבור 180 אלף זכאי הביטוח הסיעודי, שבדיון מנובמבר 2018 ביקשו נציגי האוצר ארכה של חודש לבחינתן. אולם, טרם נקבע דיון נוסף ואין הערכה לכך.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א-1951 - נגישות למקלטים:• מפרטים לבניית מקלטים• התאמת נגישות במקלטים
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-27.6.2016.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - מורשים לנגישות השירות
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-11.2.2007.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-11.2.2007.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות מוסדות להכשרה מקצועית ושירותי הכשרה מקצועית
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-14.12.2014.
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - התאמות נגישות לאתר
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-21.9.2008.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-22.12.2011. עם זאת, ב-11.1.2018 התקבלה החלטת ממשלה במסגרת חוק ההסדרים לדחות את חובת הנגישות מנובמבר 2018 עד לשנת 2021, וכן לפטור מחובת הנגישות מקומות ציבוריים שהמדינה מחויבת להנגישם ושעתידים להתפנות עד סוף שנת 2023. ההחלטה היתרגמה להצעת חוק ההסדרים, ואושרה בוועדת העבודה והרווחה בכפוף לכך שהשלמת ההנגשה תיעשה עד סוף 2019 (ולא 2021); ש-70% מהמבנים יונגשו עד סוף שנת 2018; שייכלל פירוט על מועדי ההנגשה המדויקים; ושיחוקק סעיף שמחייב את שר האוצר לדווח על התקדמות ההנגשה. בפועל, דיווח על אודות הנגשת 70% מהמבנים לא הועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כך שאחוז ההתקדמות בהנגשה אינו ידוע. כמו כן, טרם נחקק סעיף המטיל חובת דיווח על שר האוצר.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
11
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - התאמות נגישות לשירות.
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-25.4.2013.
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - מתן יחס שונה בחוזה ביטוח – הקמת ועדת תלונות
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-27.3.2012.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-11.11.2013.
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין החלות על רשות מקומית
תמונת מצב עדכנית
• התקנות פורסמו ב-11.11.2013.
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות דרכים
תמונת מצב עדכנית
• בדיון בוועדת המשנה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שהתקיים באפריל 2017, צוין הדיון בתקנות אלה בוועדת העבודה והרווחה יחל בכנס הקיץ – אך נכון למועד כתיבת הדו"ח אין צפי למועד מדויק.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
16
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' 2):1. פרק א' העוסק בבניין ציבורי.2. פרק ב' העוסק בנגישות מבני מגורים חדשים3. נגישות מוסדות חינוך חדשים
תמונת מצב עדכנית
• פורסמו ב-8.3.2009.• פורסמו ב-20.11.2012.• פורסמו ב-22.10.2018.
סטטוס היישום
יושם יושם
17
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - הנחה באגרת רישיון להפעלת מונית נגישה
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-17.2.2014
סטטוס היישום
יושם יושם
18
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות רכב השכרה ואוטובוסים
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-20.11.2012.
סטטוס היישום
יושם יושם
19
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות חושית לאוטובוסים בין-עירוניים
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-3.10.2017.
סטטוס היישום
יושם יושם
20
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-25.1.2009.
סטטוס היישום
יושם יושם
21
מרכיב ההחלטה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 - קביעת תקנות לעניין אבטחת מידע הנוגע לנתונים בדבר תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בגופים ציבוריים
תמונת מצב עדכנית
התקנות פורסמו ב-30.11.2017.
סטטוס היישום
יושם יושם
22
מרכיב ההחלטה
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשתקמים (הוראת שעה), התשס”ז-2007 - קביעה של רשימת ארגונים המשמשים כגורמים שיקומיים מלווים אשר ישמשו להערכת יכולת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות ודרגתה וכן לבדיקה האם ההעסקה נועדה במהותה לשיקום במקום תעסוקה רגיל
תמונת מצב עדכנית
חוק זכויות לאנשים עם מוגבלים כמשתקמים נקבע כהוראת שעה. תוקפה של הוראת השעה פג ב-25.7.2017, ומשכך החוק פקע. כיום, אין הצעת חוק חדשה שעומדת על הפרק.
סטטוס היישום
בוטל בוטל
23
מרכיב ההחלטה
חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס”ו-2005 - מינוי חוקרים בעלי הכשרה בתחום החינוך המיוחד לאנשים עם מוגבלות שכלית
תמונת מצב עדכנית
הועברה טיוטה ע"י משרד הרווחה לאישור התקנות להערות הציבור עד לתאריך 13.5.2018. לאחר ההערות, יועברו לוועדת חוקה, חוק ומשפט לאישור. אולם, בוועדת חוקה טרם נקבע דיון בנושא.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
24
מרכיב ההחלטה
חוק שירות התעסוקה, תשי”ט-1959 - שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה באמצעות התאמת מבחנים; הדרכת עובדי שירות התעסוקה; העסקת יועצי תעסוקה; וכן ליווי תהליך קליטתו של אדם עם מוגבלות במקום העבודה.
תמונת מצב עדכנית
בסוף שנת 2016 הגיש שירות התעסוקה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות טיוטת תקנות, וקיים עמה מספר ישיבות. לאחרונה, הוגשה הטיוטה ללשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה להמשך קידום הנושא. הטיוטה טרם הועברה לוועדת העבודה והרווחה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר