על בסיס החלטת ממשלה 4462 מיום 13 בינואר 2019

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4462 שהתקבלה ב- 13.1.2018 ״יישום המלצות הצוות הבין־משרדי לצמצום צריכת זנות״ שהתקבלה ב־ 13 בינואר 2019 , היא תוצר של אישור חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע״ט– 2019 שעבר ב־ 31 בדצמבר 2018 ושל אישור החלטת ממשלה 4099 בה נקבע שאת תוכנית יש ליישם ביחד עם אישור החוק. בהחלטה הנוכחית נקבע כי יש ליישם את תכנית הפעולה לשנת 2019 עליה המליץ הצוות שהוקם בעקבות החלטת ממשלה 4099 .

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

בשנים האחרונות חל מפנה משמעותי ומבורך ביחס רשויות השלטון לתופעת הזנות. בשנים שחלפו ממועד חקיקת החוק ואף מספר שנים טרם חקיקתו, הוצאו לפועל מספר תכניות שמטרתן לצמצם את תופעת הזנות ולסייע לנשים העוסקות בזנות. החלטת הממשלה 4462 שהתקבלה בראשית שנת 2019 קיבלה את המלצות הצוות הבין משרדי, ויצרה את התכנית הממשלתית לצמצום תופעת הזנות. במסגרת התכנית הוגדרו מועדים ואבני דרך להשלמת התכנית, וכן הוגדר מהו התקציב המוקצה לטובת המימוש של כל אחד מהסעיפים בתכנית. מסקירות שנערכו מטעם המרכז להעצמת האזרח בשנים האחרונות, עולה כי תחימת הביצוע של החלטות הממשלה בזמן מוגדר מראש, וכן הקצאת תקציב למימוש התכנית מעלות את טיב ורמת המימוש של התכניות ומאיצות את קצב השלמתן. יחד עם זאת, יצוין כי למיטב הבנתנו, לא הוגדרו מדדי איכות לצורך מדידת איכות וטיב הביצוע של המענים שנקבעו בהחלטת הממשלה, ואף עולה כי שיתוף המידע בין הגורמים האמונים על ישום ההחלטה לוקה בחסר גם הוא ולא קיים מסד נתונים אחיד, מהימן וברור המאפשר יצירת "אמת ארגונית" על בסיסה ניתן לקבל החלטות ולהסיט משאבים. ממועד חקיקת החוק, וקבלת החלטת הממשלה חלפו כ־ 3 שנים. דו"ח זה בוחן את רמת היישום של מרכיבי ההחלטה השונים, זאת, על מנת ליצור לציבור תמונת מצב עדכנית לעת הזו. מניתוח הנתונים עולה כי מתוך 36 הסעיפים שנבחנו, 8 (22.22%) לא יושמו כלל, 8  (22.22%) יושמו באופן חלקי, 19 (52.7%) יושמו באופן מלא וסעיף אחד שהינו ליישום עתידי (2.77%) אשר נעשית פעילות משמעותית ליישומו.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות דוח מעקב פברואר 2022
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
13/01/2018
החלטה 4462
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר