על בסיס החלטת ממשלה 4462 מיום 13 בינואר 2019

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4462 שהתקבלה ב- 13.1.2018 ״יישום המלצות הצוות הבין־משרדי לצמצום צריכת זנות״ שהתקבלה ב־ 13 בינואר 2019 , היא תוצר של אישור חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע״ט– 2019 שעבר ב־ 31 בדצמבר 2018 ושל אישור החלטת ממשלה 4099 בה נקבע שאת תוכנית יש ליישם ביחד עם אישור החוק. בהחלטה הנוכחית נקבע כי יש ליישם את תכנית הפעולה לשנת 2019 עליה המליץ הצוות שהוקם בעקבות החלטת ממשלה 4099 .

 

 

הדוח נכתב על ידי תחקירנית המוניטור נועה מאיר ובהנחיית עינת קורן ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

הדוח עקב אחר יישום סעיפי ההחלטה, במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת בחלוף כשנה וחצי ממועד פרסום החלטת הממשלה.

 

התמונה שעולה מהדו"ח היא כי יישום ההחלטה לוקה מאוד בחסר ואחוזי הביצוע נמוכים. כך, מתוך 31 הסעיפים שיועדו לביצוע עד לכתיבת דוח זה, 21 סעיפים לא יושמו (68%) ו־ 10 סעיפים יושמו (32%). סעיף אחד נותר ליישום עתידי.

 

 

מניתוח ההחלטה עולים החסמים הבאים:

 

חוסר ביצוע תקציבי: למרות שבהחלטה קיים תכנון תקציבי המפרט הן את המקורות התקציביים והן את
העלות התקציבית של כל סעיף, עדיין סעיפים רבים בהחלטה לא בוצעו מבחינה תקציבית ופרקטית. חלק
מאי היישום מקורו בעיכוב של העברת הכספים למשרד הרווחה וחלק מקורו בהיעדר תקציב לשנת 2020
שהוביל במקרים רבים לצורך בועדות חריגים.

 

התקשרויות: בהחלטה מפורטים סעיפים רבים הדורשים התקשרויות עם רשויות, ארגוני חברה אזרחית, וספקים נוספים. רבים מתהליכי ההתקשרויות נתקלו בקשיים ולא הושלמו.

 

עבודת הרשויות המקומיות: ביצוע סעיפים רבים החלטה נשען על עבודת הרשויות המקומיות, עם זאת מניתוח ממצאי היישום עולה עבודה לקויה של הרשויות בחלק מן המקרים.

 

כוח אדם: חסם המופיע כאשר לא נמצא כוח האדם ליישום ההחלטה. בהחלטה נקבעה תוספת כוח אדם, הן בגזרת העובדים הסוציאליים והן בגזרת המפקחים. בשני המקרים תוספת כוח האדם לא אוישה.

 

שותפות בין מגזרית: כאשר יש שיתוף פעולה בתכנון או בביצוע בין מגזרים שונים, במקרה זה עמותות,
הדבר נחשב למאפשר יישום ופוטנציאל היישום עולה. מניתוח ממצאי היישום עולה, כי נעשו שינויים רבים
בהחלטת הממשלה לאחר התייעצות עם גורמי השטח. גם אם הדיוק שנעשה הוא חשוב, הדבר הוביל לעיכוב
רב ביישום ונדמה, כי היה צריך לעשותו עוד בשלב התכנון של התכנית ולא בשלב הביצוע.

היעדר גורם מתכלל: בהחלטה לא הוגדר גורם מתכלל אחד אשר תפקידו לוודא את יישום ההחלטה.

 

פורס מז'ור: אין ספק כי היעדר תקציב 2020 פגע ביכולת ליישם את החלטת הממשלה וסעיפים רבים נדרשו לעבור לוועדת חריגים. עם זאת, תכנית הפעולה התייחסה לשנת 2019 וניתן היה לצפות לתעדוף ויישום גבוה יותר של המשרדים השונים.

 

מניתוח ההחלטה עולים המאפשר הבא:

 

מבנה הסעיפים, חלוקת עבודה ברורה: החלטת הממשלה כוללת בתוכה תכנית עבודה מפורטת שכתוב
בה מי המשרד האחראי, איזו פעולה עליו לבצע ומהו גובה התקציב המוקצה לביצוע פעולה זו.

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
לא יושם
יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
13/01/2018
החלטה 4462
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
תקצוב תכנית הפעולה מתקציב משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
תמונת מצב עדכנית
המשרד קיבל את התקציב באפריל 2019 והעביר למשרדים השונים, אך חלק מהתוכניות נמצאות בהמתנה לאישור ועדת חריגים בשל היעדר תקציב המדינה
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
קיום מחקר מלווה — המחקר יבחן, בין השאר, את השפעתם של התוכנית ושל חוק איסור צריכת זנות
תמונת מצב עדכנית
נבחנת הדרך לעריכת המחקר בעתיד
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הקמת מרכז יום לנשים בירושלים
תמונת מצב עדכנית
הסעיף אוחד עם סעיפים נוספים למכרז לרצף שירותים מאוחד, מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת הוסטל טיפולי לנשים בת”א
תמונת מצב עדכנית
הוחלט לבטל את הקמת ההוסטל במתכונת המתוכננת ולהקים במקומו הוסטל ייעודי לטרנסג'נדריות במעגל הזנות. הקמת ההוסטל הינה חלק ממכרז של רצף שירותים מאוחד, מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
5
מרכיב ההחלטה
טיפול פרטני וקבוצתי לגברים בזנות — מימון תקני כ”א יעודיים במרכזי היום
תמונת מצב עדכנית
הנושא נמצא בבחינה התחלתית וטרם גובשה תכנית פעולה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
סל מענים גמיש לנשים וגברים בתהליכי שיקום מתקדמים
תמונת מצב עדכנית
סל המענים אושר וניתן למימוש דרך הרשויות המקומיות
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
הקמת 3 דירות שיקום לאמהות — הסעיפים נוגעיםגם לתפעול הדירות וגם להצטיידות
תמונת מצב עדכנית
תהליך העבודה לקראת סיום גיבוש המודל המקצועי והתקציבי
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
8
מרכיב ההחלטה
הרחבת המערך לטיפול בנשים בזנות תחת קורת גג
תמונת מצב עדכנית
בשל היעדר תקציב לא ניתן לבצע התקשרויות חדשות. נמצא בהמתנה לוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
הגדלת מספר המפקחים המחוזיים והארציים
תמונת מצב עדכנית
המכרזים לתפקידים פורסמו אך טרם אוישו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
10
מרכיב ההחלטה
הרחבת המענים של מרחב הל”ב 24/7 ת”א
תמונת מצב עדכנית
הסעיף אוחד עם סעיפים נוספים למכרז לרצף שירותים מאוחד מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
הרחבת הטיפול ב־ 2 מרחבי הל”ב במתכונת מורחבת הרחבת הטיפול ב־ 2 מרחבי הל”ב במתכונת מצומצמת
תמונת מצב עדכנית
המרחבים בחיפה ובפתח תקווה הורחבו למודל 24/7 . אושרו הרחבות ברמת גן ובראשון לציון
סטטוס היישום
יושם יושם
12
מרכיב ההחלטה
הרחבת תכנית מעטפת — תכנית הסברה אישית לצעירות/ים בסיכון במרכזי הרווחה
תמונת מצב עדכנית
משרד הרווחה מבצע בחינה מקצועית לנושא ובוחן אפשרות להכניס את עמותת תודעה לביצוע התכנית
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
13
מרכיב ההחלטה
הכשרה והדרכה שוטפת לצוותים
תמונת מצב עדכנית
גובשה תוכנית מקצועית שעתידה לצאת אל הפועל אך תלויה באישור תקציבי
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
14
מרכיב ההחלטה
הקמת תכנית מניעה
תמונת מצב עדכנית
המענים הנדרשים לנושא נמצאים בבחינה והמשרד לא גיבש עדיין את תכנית ההפעלה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
15
מרכיב ההחלטה
הלנת חירום לנשים טרנסג'נדריות — הסעיפים נוגעים הן לתפעול המקום והן להצטיידות
תמונת מצב עדכנית
הסעיף אוחד עם סעיפים נוספים למכרז לרצף שירותים מאוחד מכרז זה ממתין לאישור פרסום מוועדת חריגים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
16
מרכיב ההחלטה
העלאת השלמת סבסוד הקורסים בהכשרות המקצועיות מ־ 80% ל־ 100% , עבור 250 נשים
תמונת מצב עדכנית
ממשרד הרווחה לא נמסרה תגובה עבור ביצוע פעולה זו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
17
מרכיב ההחלטה
פיתוח 3 לומדות בנושא מיניות בריאה לתלמידים
תמונת מצב עדכנית
התקציב ללומדות הועבר ממשרד הרווחה אל משרד החינוך ובמאי 2020 החל תהליך הפיתוח,אך הלומדות לא הושלמו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
18
מרכיב ההחלטה
פיתוח 3 לומדות למורים לזיהוי תלמידים בסיכון
תמונת מצב עדכנית
התקציב ללומדות הועבר ממשרד הרווחה אל משרד החינוך ובמאי 2020 החל תהליך הפיתוח,אך הלומדות טרם הושלמו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
19
מרכיב ההחלטה
הקמת מרפאה ייעודיתלאיתור מחלות מין בבאר שבע
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות מנסה לאתר עמותה או ארגון מקצועי שיפעיל את מרפאה לאחר שהתהליך מול עיריית באר שבע ואוניברסיטת בן גוריון הסתיים ללא הצלחה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
20
מרכיב ההחלטה
הקמת מרפאה ניידת לטיפול באנשים בזנות באילת
תמונת מצב עדכנית
ממשרד הבריאות לא נמסרה תגובה עבור יישום סעיף זה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
21
מרכיב ההחלטה
מתן מענים פסיכיאטריים לדירות חירום 24/7 לנשים בזנות ברחוב המתמודדות עם תחלואה כפולה
תמונת מצב עדכנית
אותרו הספקים למתן המענים והפרוייקט נמצא בשלב כתיבת ההסכמים ומנגנוני הפיקוח
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
22
מרכיב ההחלטה
הרחבת האמצעים לקידום מין מוגן גופנית ונפשית בקרב בני נוער וצעירים
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2019 הועברו 102 סדנאות לבני נוער עם 1120 משתתפים ו־ 35 סדנאות לאנשי צוות עם 230 משתתפים
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
23
מרכיב ההחלטה
הכשרת צוותי בריאות
תמונת מצב עדכנית
נמצא בתהליכי הסכמים עם העיריות בהם יוצבו הניידות
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר