על בסיס החלטת ממשלה 2014 להקמת תוכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון מיום 30.10.2016

מה הוחלט?

בעשורים האחרונים קיימת בעולם התעניינות גוברת והולכת בפלח אוכלוסיית הצעירים ובתקופת המעבר לחיים הבוגרים, זאת על רקע שינויים חברתיים רבים ושינויים במבנה שוק העבודה. העניין לא פסח על מדינת ישראל, אשר החלה להביע דאגה מיוחדת לצעירים הנמצאים בסיכון עקב קשיים אישיים או על רקע המצב המשפחתי והתנאים הסביבתיים שבהם הם חיים.

 

באוקטובר 2016 התקבלה החלטת ממשלה ליזום תכנית לאומית בשם "יתד" 2 — תכנית לקידום צעירים וצעירות בני 18 – 25 במצבי סיכון, ולהקצות שאבים משמעותיים לשם קידומה. קידום שינוי חברתי משמעותי בחייהם של צעירים במצבי סיכון, מצריך ראייה לאומית ומערכתית 3 ולכן את התכנית מוביל משרד העבודה, הרווחה השירותים החברתיים בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים וארגונים חברתיים.
 

 

בין היתר, נקבע בהחלטה, כי לצורך הובלת התוכנית, יש להקים ועדת היגוי בין־משרדית ובין־מגזרית בראשות מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובשיתוף נציגי ארגוני מגזר שלישי וכן, להקים מערך מקצועי לתוכנית. כמו כן, ההחלטה קבעה כי יש לפעול להעסקת מלווים לצעירים בסיכון ברשויות המקומיות, להתאים את סל המענים לצעירים בסיכון ולהקצות תקציב עבור פעילות התכנית.

 

 

הדו"ח נכתב ע"י אופיר גארצי ועדי גליקסמן תחקירניות המוניטור, בהנחיית אוריה גפן, עינת קורן מיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מתוך שמונת סעיפי היישום, חמישה יושמו באופן מלא (62.5%), שניים יושמו באופן חלקי (25%) וסעיף אחד לא
יושם (12.5%).

 

למרות יישום מרבית סעיפי ההחלטה, ישנן מורכבויות מסוימות אשר מעכבות את יישומה המלא, בדגש על פערים הקשורים להעברת התקציב וניצולו וכן, מחסור בכוח אדם באיוש תקני העובדים הסוציאליים אשר אמורים ללוות את התוכנית ברשויות המקומיות השונות.

 

מניתוח ההחלטה עולים המאפשרים הבאים:

 

מנגנון יישום: ההחלטה מצביעה על מנגנון יישום מדויק, הכולל הקמת מערך ניהול לתוכנית בתוך משרד
הרווחה והשירותים החברתיים, הישענות על מנגנונים קיימים ברשויות המקומיות והקמת ועדה אינטגרטיבית
המאפשרת את העובדה המשותפת של כל אלו יחדיו.

 

גורם מתכלל: מנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הוא אחראי העל לקיומה של התכנית
ולשיתוף הפעולה בין המשרדים והמגזרים השונים. נוסף לכך, מונתה מנהלת ייעודית לתוכנית אשר נראה
כי הימצאותה תורמת רבות לפעילותה הענפה של התכנית.

 

שותפות בין מגזרית: ההחלטה מתבססת על שותפות בין מגזרית ומציינת את מקומה של שותפות זו הן
ברמת פיתוח התכנית והן ברמת יישומה, דבר המביא לפוטנציאל יישום גבוה יותר.

 

מניתוח ההחלטה עולים החסמים הבאים:

 

כוח אדם: ישנו מחסור בכוח אדם המוביל לכך שלא כלל תקני העובדים הסוציאליים לליווי התוכנית
מאוישים. עובדים אלה אמורים ללוות את התוכנית ברשויות המקומיות השונות ולכן פער זה מהווה חסם
ליישום מלא של התכנית.

 

חוסר תכנון תקציבי: תקציב התוכנית תוכנן לשנתיים בלבד ואכן הועבר כפי שדרשה ההחלטה אך הוא
לא נוצל במלואו. בהמשך, בשל הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה נפגע תקצוב התכנית ולבסוף, המשך
תקצובה תלוי בהסכמי התקציב השנתיים שיחתמו בין האוצר למשרד האמון עליה.

 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
יישום ההחלטה להקמת והפעלת ’תוכנית יתד’
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
30/10/2016
החלטה 2014
משרדים אחראיים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד לביטחון פנים
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הפעלת תוכנית לאומית בין־משרדית ובין־מגזרית לצעירים ולצעירות במצבי סיכון (להלן: ”תוכנית יתד”).
תמונת מצב עדכנית
תכנית יתד החלה לפעול בינואר 2017.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
העסקת מלווים לצעירים בסיכון ברשויות המקומיות
תמונת מצב עדכנית
נכון למאי 2020 , 120 עובדים סוציאליים מלווים עובדים ב־ 104 רשויות מקומיות ברחבי הארץ (מתוך 130 משרות מתוקננות).
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
בנייה והרחבה של סל המענים לצעירים במצבי סיכון
תמונת מצב עדכנית
במאי 2017 פורסם קול קורא לאיסוף מידע (RFI) על מענים ותכניות קיימות ובאמצעותו נאסף מידע על כ־ 120 תוכניות ומענים שפעלו במסגרות שונות.מאז הורחב סל המענים ופותחו תכניות חדשות אשר עומדות לרשות הרשויות המקומיות.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת היגוי בין משרדית ובין־מגזרית לצורך הקמת והפעלת התכנית
תמונת מצב עדכנית
הוועדה הוקמה והיא מתכנסת תדיר לצורך קבלת דיווח על ההתקדמות יישום התכנית, למידה משותפת, תיאום והגדרת עקרונות עבודה. בוועדה מיוצגים כלל המשרדים השותפים לתוכנית, נציגי העמותות והארגונים, נציגות פילנתרופיה, נציגת האקדמיה וצוות המטה של יתד.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקמת מערך מקצועי לתוכנית ומינוי מנהל/ת מקצועי/ת
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2017 הוקם מטה תוכנית יתד ומונתה מנהלת לתוכנית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כמו כן, נבנו הגדרות תפקיד מפורטות לתפקידי המטה השונים ותפקידי הממונות המחוזיות אשר אוישו.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
דיווח על התקדמות התכנית לממשלה אחת לחצי שנה
תמונת מצב עדכנית
באתר יתד מופיעים פרוטוקולים של ועדת ההיגוי אך אין כל תיעוד של דיווח בדבר התכנית לממשלה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
7
מרכיב ההחלטה
אישור תקציב לתכנית — 100 מלש”ח בשנים 2017 – 2018 . התקציב ל־ 2019 – 2021 לא הוגדר ונקבע כי יתוקצב במסגרת התקציב של אותן שנים.
תמונת מצב עדכנית
לפי נתוני משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סה"כ התקציב שהוקצה לתכנית בשנים2017 – 2018 עמד על 92 מלש"ח והביצוע בשנים אלו עמד על כ־ 76 מלש"ח. הסכום שהוקצה לתכנית לשנת 2019 עמד על 71 מלש"ח אך בשל הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה הופחת לכ־ 66 מלש"ח. נכון ליולי 2019 הניצול התקציבי עמד על כ־ 30 מלש"ח.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
8
מרכיב ההחלטה
עדכון תכנית העבודה המשרדית בספר תכניות העבודה תוך שלושה חודשים.
תמונת מצב עדכנית
התכנית עודכנה בספר תוכנית העבודה לשנת 2017.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר