במשרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות

מה הוחלט?

יוצאי אתיופיה מהווים כ 1.7% מהאוכלוסייה בישראל. לאורך השנים, עוגנו בחוקים ובהחלטת ממשלה חובת הייצוג ההולם עבור אוכלוסייה זו. בהחלטות ובחוקים מחוייבים גופים שונים במגזר הציבורי לקדם ייצוג הולך ליוצאי אתיופיה ולדווח על כך לגורמים הממונים.

 

הדו"ח נכתב על ידי נועה דביר וסהר אלימלך, תחקירניות בפרויקט המוניטור, ובהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח ורחלי אדרי־חולתא, מנכ"לית מעש

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון למרץ 2018 החלטת הממשלה והחוקים שנקבעו ליצירת ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה במגזר הציבורי מיושמים באופן חלקי.

בשירות המדינה נקבע יעד של 1.7% וחובת הייצוג ההולם מתקיימת בהיבט המספרי (2% מהעובדים הם אתיופים) אך לא הושג ייצוג הולם בכל המקצועות המדרגים והמשרדים (כפי שדורש החוק). עדיין מרבית המועסקים האתיופים הינה זוטרים ועדיין קיימים משרדים בהם אחוז הייצוג נמוך מאד או אפסי.
בנוסף, העמידה ביעדים לשילוב סטודנטים הנה חלקית. חובת הדיווח והמעקב מתקיימת.

ברשויות מקומיות לא מתקיימת חובת ייצוג הולם (1.3% בלבד מהמועסקים הם אתיופים) – ומעבר לכך – ישנם לא מעט יישובים בהם מספר רב של תושבים אתיופים ועדיין ייצוגם בין עובדי העיריות נמוך משמעותית או אפסי.
דוגמאות בולטות (אשקלון, נתניה, צפת, מגדל העמק). חובת הדיווח אינה מתקיימת באופן מלא.

בחברות הממשלתיות ובתאגידים הסטטוטוריים מתקיימת חובת הייצוג בהיבט המספרי אך לא בהיבט המהותי – ההעסקה הינה במשרות זוטרות ועדיין ישנם גופים מרכזיים בהם אין כלל ייצוג לאוכלוסייה זו (רשות ני"ע, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הרשות השניה וכו'). 
גם כאן מתקיימת חובת הדיווח מתקיימת.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה במגזר הציבורי
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
02/04/2016
החלטה 1107
משרדים אחראיים:
משרד המשפטים
משרד הפנים
משרד ראש הממשלה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
קביעת יעד לייצוג הולם בשירות המדינה של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה לפיו אחוז ייצוגם של בני האוכלוסייה לא יפחת מחלקם באוכלוסייה.
תמונת מצב עדכנית
נציבות שירות המדינה קבעה מדיניות על פיה היעד הנדרש הוא 1.7%. מדיניות זו אמנם לא נקבעה רשמית בהחלטת ממשלה, אך היא מיושמת ונאכפת ע"י הנציבות מול כלל המשרדים.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
ייעוד משרות למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה מתוך כלל המשרות בשירות המדינה בדגש על משרות אקדמאיות.
תמונת מצב עדכנית
נציבות שירות המדינה פועלת לקידום וייעוד משרות אקדמאיות, אך שיעור האקדמאים עדיין נמוך. נכון ליולי 2017, שיעור האקדמאיים מכלל העובדים יוצאי אתיופיה בשירות המדינה עומד על כ- 24%, ו-76% לא אקדמאיים. בשנת 2017 נקלטו 51 עובדים אקדמאיים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדת מעקב מקצועית מייעצת לנושאים שבטיפול נציבות שירות המדינה. נקבע כי לפחות 50% מחברי הוועדה יהיו יוצאי הקהילה האתיופית שיש להם תרומה מקצועית רלוונטית והועדה תתכנס פעמיים בשנה ותקבל דיווח על התקדמות התכנית שתובא בפניה.
תמונת מצב עדכנית
הועדה הוקמה ומתכנסת.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
בחוק שירות המדינה נקבעה חובת ביטוי הולם בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה.
תמונת מצב עדכנית
בשירות המדינה ישנם 2% עובדים יוצאי אתיופיה. למרות האמור, לא כל אחת מיחידות הממשלה עומדת בפני עצמה בדרישות החוק, ובפועל, מחפות היחידות זו על זו. ישנם יחידות בהן אין ולו יוצא אתיופיה אחד.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
בחוק חברות ממשלתיות נקבעה חובת ביטוי הולם למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בקרב החברות הממשלתיות בכלל המשרות והדירוגים. על הדירקטוריון לפעול למען קידום הייצוג שייקבע.
תמונת מצב עדכנית
בשנים האחרונות חלה עלייה בתעסוקת אתיופים בחברות ממשלתיות, כך שב-2016 עמד שיעורם על 1.76%, גבוה מזה שבאוכלוסייה, ובסך הכל - 875 איש. למרות זאת, בכל הנוגע לכלל המשרות והדירוגים, המועסקים האתיופים עדיין מחזיקים בתפקידים זוטרים שאינם דורשים השכלה אקדמאית ואינם מקודמים לתפקידים בכירים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
בחוק חברות ממשלתיות נקבעה חובת ביטוי הולם למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בקרב התאגידים הסטטוטוריים בכלל המשרות והדירוגים. על הדירקטוריון לפעול למען קידום הייצוג שייקבע.
תמונת מצב עדכנית
בשנים האחרונות חלה עלייה בתעסוקת אתיופים בתאגידים סטטוטוריים, כך שב-2016 עמד שיעורם על 1.7%. למרות זאת, עדיין קיימים תאגידים גדולים ומרכזיים בהם קיים תת ייצוג משמעותי או שלא קיים ייצוג בכלל ואחוז המועסקים האתיופים במשרות בכירות עדיין נמוך.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
בחוק חברות ממשלתיות נקבעה חובת דיווח שנתית לחברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים לביצוע ההוראות בדבר הייצוג ההולם.
תמונת מצב עדכנית
נכון לשנת 2017 חובת הדיווח על התאגידים והחברות מתקיימת ומוצגת אחת לשנה, ע"י ממשרד המשפטים לוועדת הקליטה, העלייה והתפוצות. זאת בנוסף לדיווחים בוועדת חריגים שם משרדים נדרשים להסביר האם עומדים בתקנים, באיזה אופן ועל-פי היעדים של הייצוג ההולם.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
בפקודת העיריות נקבעה חובת ייצוג הולם בקרב עובדי עירייה למי שהוא או אחד מהורים נולדו באתיופיה.
תמונת מצב עדכנית
נכון להיום, עומד השיעור הכללי של יוצאי אתיופיה בקרב המועסקים ברשויות המקומיות על 1.3% בלבד. בנוסף, קיימים יישובים מרכזיים הסובלים מתת ייצוג, וזאת על אף שיעור גבוה יחסית של יוצאי אתיופיה מקרב תושבי הרשות המקומית עצמה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
בפקודת העיריות נקבעה חובת דיווח שנתית על חובת הייצוג ההולם.
תמונת מצב עדכנית
רק 159 רשויות מקומיות מדווחות את הנתונים. משרד הפנים מעביר את הדיווח במרוכז.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר