צמצום גירעון המוסד לביטוח לאומי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה התקבלה במסגרת החלטות חוק ההסדרים בשנת 2015 וקבעה כי על מנת להקטין את הגירעון האקטוארי במוסד הביטוח הלאומי, תבצע הממשלה מעקב אחר יכולת המוסד לעמוד בתשלום הקצבאות המשולמות בטווח הארוך באמצעות דיון בנושא אחת לשלוש שנים וקיום דיון בקבינט החברתי-כלכלי אחת לשנה בנוגע למאזן המוסד ויציבותו.

כמו כן קובעת ההחלטה מספר תיקונים בחוק הביטוח הלאומי בנושאי נפגעי עבודה, קצבאות זקנה, וייעול מערך הדיווח למוסד ועוד לטובת ייעול המוסד והתנהלותו השקופה.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה כמעט במלואה. נערכו בעקבותייה כל תיקוני החקיקה הנדרשים, בוטלה הוראת שעה ונחתמו ההסכמים הנדרשים. יחד עם זאת, ולמרות שהביטוח הלאומי הוסיף לפרסם את המידע, הן הממשלה והן הקבינט החברתי-כלכלי לא קיימו דיונים על הגרעון האקטוארי של הביטוח הלאומי, כפי שנקבע בהחלטה. 

מיושם חלקית
טיפול בגרעון האקטוארי של הביטוח הלאומי
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
05/08/2015
החלטה 371
משרדים אחראיים:
ביטוח לאומי
משרד האוצר
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת צוות שיעסוק בבחינה ופישוט של הקצבת תקבולי המוסד לענפי הביטוח השונים
תמונת מצב עדכנית
הוקם צוות בניהול מנהל המחקר של ביטוח לאומי, אך לא גובש מסמך מסקנות
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
2
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק הביטוח הלאומי והגדרת שיפוי המוסד לביטוח לאומי על ידי האוצר בנוגע להוצאות מענק אשפוז
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק התייחס לשיפוי המוסד את הביטוח הלאומי
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
קביעת הוצאות ריפוי במסגרת סל הבריאות
תמונת מצב עדכנית
החל מ-2016 הוצאות ריפוי המושלמת לנפגעי עבודה ניתנות במסגרת סל הבריאות ולא במימון המוסד
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
קביעת הגדרת טיפולים במסגרת ריפוי שלא בסל הבריאות
תמונת מצב עדכנית
נחתמו הסכמים בין הביטוח הלאומי לקופת החולים
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק נפגעי איבה למניעת פגיעה בזכויות מקבלי גמלה
תמונת מצב עדכנית
החוק תוקן
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
קביעת שיפוי המוסד לביטוח לאומי על ידי האוצר עבור קצבאות בהתאם לגידול דמוגרפי
תמונת מצב עדכנית
החוק תוקן
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
ביטול הוראת שעה למימון גירעון ענף האבטלה מגירעון בענף הילדים ואוצר המדינה
תמונת מצב עדכנית
בוטלה הוראת השעה
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
ייעול מערך הדיווח והגדרת מועדי דיווח
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 תוקן חוק ביטוח לאומי. התיקון קובע דיווח באופן מקוון לפי מקבלי שכר פעמיים בשנה
סטטוס היישום
יושם יושם
9
מרכיב ההחלטה
הגדרת אי הגשת דו”ח בתוך 60 יום כעבירה שעליה מוטל קנס
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 תוקן חוק ביטוח לאומי בנושא
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
הגדרת העברת מידע לרשות המסים
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2016 תוקן חוק ביטוח לאומי בנושא
סטטוס היישום
יושם יושם
11
מרכיב ההחלטה
דיון תלת-שנתי של הממשלה בנוגע לאיתנותו ארוכת הטווח של המוסד לביטוח לאומי בהסתמך על דו”ח אקטוארי של הביטוח הלאומי
תמונת מצב עדכנית
לא התקיימו דיונים במסגרת ממשלתית וטרם נקבע להם מועד
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
12
מרכיב ההחלטה
דיון חד-שנתי של הקבינט החברתי-כלכלי בנוגע למאזן המוסד לביטוח לאומי וליציבותו ארוכת הטווח
תמונת מצב עדכנית
לא התקיימו דיונים במסגרת ממשלתית וטרם תואמו
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
13
מרכיב ההחלטה
תיקון חוק הביטוח הלאומי וקביעת שיעור הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי
תמונת מצב עדכנית
החוק תוקן
סטטוס היישום
יושם יושם
14
מרכיב ההחלטה
קביעת האפשרות להעברת סעיפי זכות/חובה תקציביים בין ענפי ביטוח
תמונת מצב עדכנית
החוק תוקן, לכל ענף ביטוח יתנהל חשבון נפרד; המוסד, בהסכמת ועדת הכספים של המועצה, יהיה רשאי להעביר סעיף, זכות או חובה
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר