חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2014

מה הוחלט?

החוק נועד לקדם את התחרות בשוק המזון, ועל ידי כך להביא להוזלת מחירים.

החוק קובע שלוש פעולות מרכזיות: הראשונה, הסדרת מערכת היחסים שבין הקמעונאים (סופרמרקטים) לספקים (חברות המזון הגדולות) על ידי הגבלת יכולת ההתערבות של הקמעונאים והספקים זה בעניינו של זה ואיסור של תיאום בהסדרים שאינם יעדי רכישה. השנייה, הוא מונע ריכוזיות גיאוגרפית ופועל להגביר את התחרות האיזורית על ידי הגבלת יכולתם של קמעונאים גדולים לפתוח מספר חנויות גדולות באזורי ביקוש. השלישית, החוק קובע חובה על קמעונאי גדול לפרסם באינטרנט את מחירי המצרכים שהוא מוכר בכל חנות מחנויותיו, באופן שיאפשר השוואה עדכנית שוטפת של מחירי סל המצרכים.

מי שאחראי על יישום החוק הם הממונה על ההגבלים העסקיים והרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן. החוק מקנה להם כלים פליליים ומנהליים לצורך טיפול בהפרות של הוראות החוק.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החוק יושם. הממונה על ההגבלים העסקיים אוכף את הוראות החוק ומפרסם את המידע לציבור כפי שנקבע בחוק. 

יושם
חוק קידום התחרות בענף המזון
הממשלה ה-19
התקבל ביום  
19/03/2014
משרדים אחראיים:
הרשות להגבלים עסקיים
משרד האוצר
משרד הכלכלה והתעשייה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
פרסום כתובות האינטרנט באתר הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן.
תמונת מצב עדכנית
משרד הכלכלה מרכז את אתרי "שקיפות המחירים" שהקימו הקמעונאים הגדולים השונים ומפרסמם.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
פרסום מחירים באינטרנט ע”י הקמעונאים הגדולים.
תמונת מצב עדכנית
הקמעונאים הגדולים מפרסמים באתרים יעודיים.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
הממונה על ההגבלים העסקיים יפרסם באתר האינטרנט של המשרד, עד ל- 31 במאי של כל שנה, את רשימת הספקים הגדולים ושל הקמעונאים הגדולים שלגביהם מתקיים החוק.
תמונת מצב עדכנית
מפורסם באופן קבוע.
סטטוס היישום
יושם יושם
4
מרכיב ההחלטה
אכיפת הסדר לפיו ספק לא יתערב בעניין המחירים שקמעונאי גובה מצרכן או בתנאיי המכירה, וקמעונאי לא יתערב בעניין המחיר לצרכן שקמעונאי אחר גובה מספק. כמו-כן, ספק לא יתערב בסידור המצרכים אצל קמעונאי או שטח המכירה.
תמונת מצב עדכנית
מבוצע על ידי הרשות להגבלים עסקיים.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
החוק קובע שורה של סנקציות על קמעונאים שלא עמדו בהוראות הסדר זה, בהתאם לחומרת ההפרות- עיצומים, קנסות ואף מאסר (לתקופה של שלושה חודשים).
תמונת מצב עדכנית
הרשות להגבלים עסקיים מעדכנת מדי שנה את סכומי העיצומים הכספיים לפי סעיפי החוק, אשר יוטלו לאחר תלונה וחקירה מטעם הרשות.
סטטוס היישום
יושם יושם
6
מרכיב ההחלטה
הממונה על ההגבלים העסקיים יגדיר לפי איזורי הביקוש את קבוצת הקמעונאים המתחרים של כל קמעונאי.
תמונת מצב עדכנית
לקמעונאים הגדולים הרלוונטיים נמסרו מפות של אזורי ביקוש. מפה אגרגטיבית עומדת לעיון הציבור באתר רשות ההגבלים העסקיים, ומתעדכנת מדי שנה.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
הממונה ימסור הודעה בכתב בדבר איזורי הביקוש אחת לשנתיים לקמעונאיים הגדולים.
תמונת מצב עדכנית
חישוב אזורי הביקוש של קמעונאים בשיעור העולה על 30% מתפרסם מדי שנה באתר הרשות להגבלים עסקיים.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
קמעונאי לא יפתח חנות גדולה באיזור ביקוש הנכלל בהודעה בדבר איזורי ביקוש, אלא באישור הממונה על הגבלים עסקיים ובהודעה מראש.
תמונת מצב עדכנית
הממונה על הגבלים עסקיים מפרסם לידיעת הציבור החלטות בעניין בקשות לפתיחת חנויות של קמעונאים באיזורי הביקוש המוגדרים מדי שנה, ומהם עולה כי הרשות נוטה שלא לאשר בקשות כאלה כל עוד אין "ודאות קרובה" לכך שפתיחת חנות לא תפגע בתחרות.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר