התקציבים שנזנחו | המרכז להעצמת האזרח
התקציבים שנזנחו

התקציבים שנזנחו

התקציבים שנזנחו

התקציבים שנזנחו
נתוני ביצוע תקציב המדינה בשנים 2017-2013
 
דו"ח זה מבוסס על נתוני ניצול התקציב שפורסמו ע"י משרד האוצר
ברבעון האחרון של שנת 2018
 
תקציב המדינה מהווה את אחד מכלי הניהול והביצוע המרכזיים של הממשלה ושל משרדיה. גיבוש התקציב ושינוייו
לאורך השנה משקפים את סדר העדיפויות הממשלתי לתקופה הרלוונטית ומגלמים בתוכם שורה של התחייבויות
כבדות משקל להשקעת משאבים לטובת מטרות ציבוריות. ביצוע התקציב בפועל מהווה אמצעי קריטי בהליך מימושו
של סדר העדיפויות המוצהר וכן ביישום מדיניות הממשלה, החלטותיה והתחייבויותיה לציבור.
 
בחינת התקציבים שנוצלו על ידי הממשלה בפועל יכולה להעיד על יישום סדרי העדיפויות הממשלתיים הלכה
למעשה, על יכולתה של הממשלה להוציא לפועל מדיניות ולעמוד בהתחייבויותיה ועל החסמים המונעים ממנה
לעשות כן. יתרה מכך, כשלים בניצול התקציב יכולים להעיד על בעיות ניהוליות ותכנוניות הדורשות את תשומת
ליבם של האמונים על תכנון תקציבי ארוך טווח.
 
דו"ח זה מציג את "הסעיפים שנזנחו" - סעיפים תקציביים הנמצאים בתת ניצול מתמשך במהלך השנים 2013 – 2017 .
הדו"ח מציג סעיפים תקציביים, ממרבית משרדי הממשלה, אשר ניצולם בפועל 1 הינו לא יותר ממחצית התקציב, וזאת
באופן עקבי ומתמשך, לאורך שלוש שנים לפחות.
 
בדיקת נתוני התקציב לשנים 2013 – 2017 העלתה כ 230- סעיפים תקציביים בהם קיים תת
ניצול משמעותי ומתמשך למשך 3– 5 שנים ברציפות.
 
משמעות הדבר היא כי במשך שנים, כספים שיועדו והוקצו מראש למטרות ציבוריות וחברתיות אינם מנוצלים ואינם
משפיעים על מציאות חייהם של אזרחים במדינה.
 
 
את הנתונים המלאים ניתן למצוא בצורה נגישה ובפילוח על פי משרדים ועל פי היקף ניצול התקציב
באתר ניצול תקציב המדינה של המרכז להעצמת האזרח בכתובת:
http://budget.ceci.org.il/

 

לקריאת הדו"ח המלא