על בסיס החלטת ממשלה 4439 מיום 6 בינואר 2019

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4439 מיום 6 בינואר 2019 עוסקת בהרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומטרתה לתת מענים הן לטיפול בתוקפים והן לטיפול בקורבנות.

 


דו"ח זה עוקב אחר ביצוע סעיפי ההחלטה במטרה לתאר תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת בחלוף כשנה וחצי מקבלת
החלטת הממשלה. בנוסף, נותחו המאפשרים והחסמים שתרמו או פגעו ביישום ההחלטה.

 

 

הדוח נכתב על ידי תחקירנית המוניטור שיר בן דוד וקנין
ובהנחיית אוריה גפן קליין ומיכל ש. צדוק מצוות ממשל במרכז להעצמת האזרח.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מהדוח עולה כי החלטת הממשלה מיושמת באופן חלקי בלבד עד כה, כך, מתוך 26 סעיפים שיועדו לביצוע, 7 סעיפים
יושמו במלואם (27%), 12 סעיפים יושמו חלקית (46%) ו־ 7 סעיפים לא יושמו כלל (27%).

 

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים החסמים הבאים:

העדר תכנון תקציבי: רבות נכתב ודובר על תהליך התקצוב הסבוך של תכנית זו. למרות זאת, עד כה לא
ניתנה החלטה מדוייקת מהממשלה על התקציב לשם מימוש התוכנית מעבר לתקציב 2019 , אלא רק הערכה
של משרד הרווחה לעלות התכנית למשך 5 שנים.

 

מנגנון מדידה והערכה: ההחלטה מורה על הקמת מנגנון מדידה והערכה הבנוי על כמה אדנים אשר אמור
לשפר ולקדם את התכנית בעתיד. עם זאת, מערך המדידה טרם הושלם. יש להניח כי השלמת הקמת המנגנון
תביא לשיפור ביישום עתידי של סעיפי התוכנית ובהגשמת תכלית ההחלטה.

 

מדדי תוצאה: ההחלטה מורה על הצבת מדדי תוצאה, דבר המעלה באופן מובהק עפ"י מחקר המקרו של
המרכז להעצמת האזרח את פוטנציאל היישום של החלטות מדיניות. תהליך הצבת המדדים טרם הושלם
ויש להניח שהשלמתו תאפשר את קידום יישום סעיפי ההחלטה.

 

כוח אדם: ניכר כי אחד החסמים המרכזיים ליישום החלטה זו נוגע ביכולת לגייס ולהכשיר כוח אדם
מתאים לביצוע המשימות. מספר סעיפים בהחלטה אינם מבוצעים באופן מלא בשל קושי בגיוס של עובדים
סוציאליים (סעיפים 12,13,4 (בגיוס כוח אדם במשטרה ובמטה) 18 ו־ 23).

 

פורס מז'ור: ניכר כי המציאות הפוליטית הקיימת והיעדר תקציב 2020 פגעו בהמשך היישום של החלטת
הממשלה ונכון להיום אין תכנון תקציבי עדכני ליישומה.

 

מתוך בחינת ממצאי היישום עולים המאפשרים הבאים:

צוות מתכלל: משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים אמון על ביצוע התכנית והעברת התקציבים.
גורם מתכלל נחשב כמאפשר ליישום גבוה של החלטות ממשלה, עם זאת, סעיפים רבים מתכנית הפעולה
שיועדה לשנת 2019 טרם יושמו. מנגד, במציאות המורכבת מבחינה פוליטית ותקציבית נדמה כי העובדה
שהחלטה הייתה רק תחת משרד אחד סייעה לסעיפים שכן יושמו.

 

מטרות ברורות: ישנה עמימות רבה לגבי התוכנית עצמה, כוונותיה ומכאן גם לגבי היישום שלה. לדוגמה
סעיף 5 העוסק בהרחבת מענים לגברים אלימים שאינו מדייק את הצורך ואינו מפרט את ההרחבה הנדרשת
ולכן קשה להבין האם ניתן מענה לצורך.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הרחבת הפעילות לצמצום תופעת האלימות במשפחה על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
01/06/2019
החלטה 4439
משרדים אחראיים:
משרד הבריאות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
רשות מקרקעי ישראל
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקצאת לפחות שליש מהמענים למגזר הערבי, תוך זמינות ומענה נגיש לאותו מגזר
תמונת מצב עדכנית
בוצעו פעולות שונות אך מתשובת משרד הרווחה ניתן לראות כי בפועל לא הוקצו שליש מהמענים למגזר הערבי.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
תקצוב התוכנית
תמונת מצב עדכנית
התקציב הנוסף (20 מיליון ש"ח) הועבר בספטמבר 2019 ונלקח חזרה בסוף שנת 2019 .במהלך 2020 בוצעו העברות תקציביות מסוימות, המשרד תיקצב ממקורותיו חלק מהתכנית ותיעדף פעולות לתקצוב תוספתי, אך התוכנית מעולם לא תוקצבה בדיוק כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
3
מרכיב ההחלטה
תקציב פעולות למענה לתוקפים
תמונת מצב עדכנית
הסעיף מקצה 15,874,000 ₪ עבור פעולות למענה לתוקפים. עניין התקציב לא פורט בתשובות ובדוחות עד היום ונשאר בעמימות רבה. עם זאת, ניכרת עבודה משמעותית של משרד הרווחה על מנת לעמוד ביעדי הסעיפים, למרות שלא היה בידיו את כל התקציב הכולל.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
הוספת עובדים סוציאליים לטיפולבגברים אלימים
תמונת מצב עדכנית
התקציב עבור הוספת 60 תקנים הועבר, אך נכון לאפריל 2020 , רק 30.8 תקנים אויישו. 16 ממשרד הרווחה נמסר כי ישנה בעיה גדולה מאוד בגיוס עובדים סוציאליים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
תכנון להרחיב את המענים במרכזי יום לגברים אלימים
תמונת מצב עדכנית
הסעיפים הקשורים למגורי ומעני יום של גברים תוקצבו ב־ 2.8 מלש"ח, אך לא פורט לשם מה נועד התקציב ומה נעשה איתו בפועל. ישנם מרכזים המציעים מסלול בוקר, ערב ומסלול משולב.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
מעני דיור לטיפול בגברים אלימים
תמונת מצב עדכנית
הועבר תקציב ייעודי לרשויות המקומיות לסיוע עבורדיור לטווח קצר, כמו כן, נפתח הוסטל עם 12 מיטותהשוהים גם במסגרת לינה.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
דירות מעבר לגברים אלימים
תמונת מצב עדכנית
ממשרד העבודה והרווחה נמסר שהוקמה דירת מעברוהועבר תקציב ייעודי לשם דיור לטווח קצר
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
פיתוח מודל בו יהיו כלי מדידה לשםבדיקת העבודה עם גברים אלימים
תמונת מצב עדכנית
המודל בשלבי פיתוח, אך טרם גובש מודל העבודה הסופי.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
9
מרכיב ההחלטה
הכשרות בשב”ס בנוגע לגברים אלימים
תמונת מצב עדכנית
במסגרת גיוס לכוח אדם נפתח קורס הכשרה שהינוחלק מההכשרה הכוללת לטיפול בגברים במרכזיאלימות, בשירותי מבחן ובשב"ס.
סטטוס היישום
יושם יושם
10
מרכיב ההחלטה
הכשרות במשרד הבריאות בנושא גברים אלימים
תמונת מצב עדכנית
הועבר תקציב לבית ספר מרכזי לשם הכשרת עובדיםסוציאליים ולבנית קורס ייעודי לעובדי משרדהבריאות. הקורס נמצא בשלבי בנייה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
תקציב התוכנית לקורבנות אלימותבסך 27,553,500 ₪
תמונת מצב עדכנית
ישנה עמימות מצד המשרד לגבי הסעיפים התקציבייםוכן כמה תקציב הועבר לכל מטרה. ניכר כי נעשהמאמץ ליישום הסעיפים בהחלטה וההנחה היא שהועברנתח גדול מהתקציב.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
12
מרכיב ההחלטה
תוספת עובדים סוציאליים ותקציביפעולה ברשויות המקומיות לשם טיפול בתופעת אלימות נגד ילדים
תמונת מצב עדכנית
נכון לאפריל 2020 , אוישו 49.5 תקנים מתוך 68 תקנים.
סטטוס היישום
יושם יושם
13
מרכיב ההחלטה
תוספת עובדים סוציאליים ותקציביפעולה ברשויות המקומיות לטיפולבאלימות נגד זקנים
תמונת מצב עדכנית
הועבר תקציב לפתיחת 50 תקנים ואיושם. נכון לאפריל2020 , אוישו 88% מסך ההקצאות.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
14
מרכיב ההחלטה
תוספת של שישה עובדים סוציאליים במשטרה
תמונת מצב עדכנית
ששת התקנים שהוקצו אוישו. התקציב הועבר מהתכנית"עיר ללא אלימות".
סטטוס היישום
יושם יושם
15
מרכיב ההחלטה
הקמת שני מרכזי חירום והגנה רבתחומיים לנפגעי אלימות במשפחה
תמונת מצב עדכנית
המרכזים טרם נפתחו. הוחלט להרחיב את התכנון ועלפי התכנון הנוכחי, יוקמו ארבעה מרכזי חירום, כאשרהראשון עתיד להיפתח ברבעון השלישי של 2020 .
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
16
מרכיב ההחלטה
הרחבת הפעולות במרכזים
תמונת מצב עדכנית
ממשרד הרווחה נמסר כי הסעיף מתייחס להקצאתתקנים ייעודיים של עו"ס וכי הפעילות הורחבה בהתאםלהחלטה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
17
מרכיב ההחלטה
תקציב אוניברסלי על סך 6,140,000 ₪
תמונת מצב עדכנית
ישנה עמימות מצד המשרד לגבי הסעיפים התקציבייםוכן כמה תקציב הועבר לכל מטרה, אולם ניכר מאמץמצד המשרד לשם יישום הסעיפים ועבודה עם התקציבהקיים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
18
מרכיב ההחלטה
תגבור מטה לניהול התוכנית
תמונת מצב עדכנית
הוקצו שתי משרות לפיקוח ארצי אשר נמצאות נכוןלמאי 2020 בהליך של מכרז.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
19
מרכיב ההחלטה
תגבור מוקד 118 במוקדנים ועובדיםסוציאליים
תמונת מצב עדכנית
הועבר תקציב לתגבור המוקד שנקבע בהחלטה. בנוסף,נפתח קו ייעודי ב־ 2020 לפניות גברים פוגעים ונפגעים.
סטטוס היישום
יושם יושם
20
מרכיב ההחלטה
פיתוח כלים והכשרות לאנשי מקצוע
תמונת מצב עדכנית
הועבר תקציב להכשרות בין משרדיות עבור אנשיהמקצוע שעבודתם קשורה לאלימות במשפחה והןמתקיימות.
סטטוס היישום
יושם יושם
21
מרכיב ההחלטה
התאמת תכנית מניעה ”חברות וזוגיות” והרחבתה
תמונת מצב עדכנית
כרגע התוכנית פועלת ב־ 120 בתי ספר ובעקבותהתוספת התקציבית, עתידה להתרחב לבתי ספרנוספים.
סטטוס היישום
יושם יושם
22
מרכיב ההחלטה
הקמת מערך מחקר ומדידה
תמונת מצב עדכנית
נבנו חמישה מודלים לשם בסיס לעבודה מכוונתתוצאות והתחיל מחקר למדידת הערכה בתחוםהטיפול באלימות במשפחה. בנוסף, כלי למדידתמימד אפקטיביות בטיפול בשלבי פיתוח מתקדמים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
23
מרכיב ההחלטה
תגבור תחנות משטרה בחוקרי אלימותבמשפחה דוברי שפות ובעלי כשירותתרבותית
תמונת מצב עדכנית
התגבור טרם נעשה. הועבר תקציב ייעודי של 2.2מלש"ח ב־ 2018 כסכום חד פעמי. ההליך נמצא במשאומתן לקראת איוש המשרות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
24
מרכיב ההחלטה
פיתוח והרחבת פעולות בקהילה בנושאאלימות במשפחה ובהתאמה תרבותית
תמונת מצב עדכנית
הוקמה קבוצת למידה שקיימה מספר מפגשים. בנוסף,הורחבה התוכנית "חברות וזוגיות ללא אלימות". כמוכן, קיימת תוכנית גשרים, בשילוב משרד העלייהוהקליטה המשלבת עו"ס.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
25
מרכיב ההחלטה
פיתוח כלים להתאמה תרבותיתבנושא האלימות המשפחתית לעובדיםסוציאליים וקשישים
תמונת מצב עדכנית
נבנו מתודות עבודה אשר ייחודיות לטיפול בתופעתהאלימות בקשישים ואף התקיימה קבוצת למידהלנושא זה במיוחד. פועלת הכשרה בנושא "כליםלהכשרות תרבותית" שניתנת בבית ספר להכשרתהעובדים הסוציאליים.
סטטוס היישום
יושם יושם
26
מרכיב ההחלטה
פיתוח מערך מדדי תוצאה
תמונת מצב עדכנית
נכון למאי 2020 , מערך מדדי התוצאה לא קיים ולאעמד בתאריך היעד אשר הוגדר בהחלטה — 31.12.2019 .
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר