מה הוחלט?

סוגיית שירותי הדת לקהילת יוצאי אתיופיה הינה סוגיה מורכבת ורגישה, אשר לוותה במספר בעיות לאורך עשרות שנים – הן בכל הנוגע להכרה הרשמית במנהיגי הדת של העדה ("קייסים") והן בהתמודדות הקהילה עם המועצות הדתיות, בדגש על הליכי רישום נישואין ובירור יהדות. לאורך השנים חלו מספר שינויים בסוגיה זו, כדוגמת הכרה פורמלית של משרד הדתות בקייסים והתחייבות של המדינה ושל הרבנות למנות מנהיגי דת מקהילת יוצאי אתיופיה, אך החלטות אלו יושמו בפועל באופן חלקי בלבד וגם כיום שילוב הקהילה במערך שירותי הדת הינו חסר ורבים מבני הקהילה חווים קשי למול המועצות הדתיות.

בהמשך לכך ובהמשך לשורת החלטות שקיבלה הממשלה על קידום שילובם של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, קיבלה הממשלה במרץ 2018 את החלטה 3649 שכותרתה "הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך הדת", אשר נועדה לתת מענה נרחב ומהיר לסוגיה זו.

ההחלטה קובעת שורה של צעדים להסדרה של שירותי הדת עבור קהילת יוצאי אתיופיה ולהגברת שילובם בתחום זה, לרבות הקצאת תקנים עבור מנהיגי הדת בעדה (קייסים) במועצות הדתיות, הגדלת מספר הרבנים יוצאי אתיופיה במערך שירותי הדת, שינוי מבחני התמיכות ועידוד מיזמים עבור הקהילה, הקמת ועדה מייעצת לשילוב הקהילה במערך הדת ועוד.

 

דו"ח זה נכתב על ידי  נעה ברניר תחיקירנית בתכנית המוניטור, בלווי והנחיה של מיכל שטרנברג ועינב ארליך, תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה באופן חלקי בלבד והסעיפים הנוגעים להקצאת תקנים ולהגברת שילובם של יוצאי העדה במערך הדת טרם יושמו, על אף לוחות הזמנים הברורים המוגדרים בהחלטה והגדרת צעדים משמעותיים ליישום כבר בשנת 2018.
יש לציין, כי על פי התגובות הרשמיות שהועברו אלינו במהלך הבדיקה, עלה כי ההכרזה על בחירות עיכבה משמעותית את יישום ההחלטה ובפועל עצרה את מימושם של סעיפים מרכזיים מתוכה.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הסדרת שירותי הדת עבור יוצאי אתיופיה וקידום שילובם המיטבי במערך שירותי הדת
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
03/08/2018
החלטה 3649
משרדים אחראיים:
משרד לשירותי דת
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
קביעת הגדרות ודרישות תפקיד להעסקת קייסים ורבנים
תמונת מצב עדכנית
מסמך תיאור עיסוק פורסם בקול הקורא שיצא למועצות הדתיות בתחילת מרץ.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
הקמת ועדה מייעצת
תמונת מצב עדכנית
הוועדה הוקמה בחודש יוני 2018 וכללה שני צוותים אשר גיבשו את מסמך ההמלצות שהוגש למנכ"ל המשרד.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
תמריצים לגיוון תעסוקתי במועצות הדתיות
תמונת מצב עדכנית
בוועדת התקנים המאשרת את תקני המועצות הדתיות אושרו קווים מנחים לאימוץ כללי הגיוון התעסוקתי במועצות הדתיות והתמריצים התקניים לנושא זה. במסגרת זו נכללים גם בני העדה האתיופית, ובימים אלו נכתב נוהל כלי העידוד לגיוון במועצות הדתיות. עם זאת, התקציב המיועד לעידוד זה טרם עבר מ"מטה היישום" במשרד ראש הממשלה ועתיד לעבור לאחר הבחירות.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
עידוד מיזמים משותפים לטובת יוצאי אתיופיה ותיקון מבחני התמיכות
תמונת מצב עדכנית
מהמשרד דווח כי מבחני התמיכות שונו וכי בשנת 2018 אושרו תמיכות בסה"כ של 3.4 מלש"ח לבניית שני בתי כנסת לשימוש העדה האתיופית ובמקביל תיקצב המשרד לשירותי דת אירועי דת ומורשת לבני העדה האתיופית בסה"כ של 2.5 מלש"ח. בנוסף מסיים המשרד בימים אלו תהליך של מיזם משותף לצורך הכשרת בני העדה האתיופית בסה"כ של 1.3 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
הקצאת תקנים לרבנים יוצאי אתיופיה במועצות הדתיות.
תמונת מצב עדכנית
במשרד לשירותי דת נכתב קול קורא לתקני רבנים נוספים לעדה האתיופית. בשל סיבות משפטיות שנובעות מההודעה על תקופת הבחירות טרם אושר פרסום הקול הקורא. בנוסף, טרם הועבר התקציב הייעודי על ידי משרד האוצר שנועד למימון ההשלמה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
הקצאת תקנים לקייסים במועצות הדתיות
תמונת מצב עדכנית
במשרד לשירותי דת נכתב קול קורא לתקני קייסים לעדה האתיופיות, אך בשל סיבות משפטיות שנובעות מההודעה על תקופת הבחירות טרם אושר הפרסום של הקול קורא. כמו כן טרם הועבר התקציב הייעודי על ידי משרד האוצר שנועד למימון ההשלמה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר