הממשלה החליטה להילחם בביורוקרטיה ולהכחיד את הפקס | המרכז להעצמת האזרח
הממשלה החליטה להילחם בביורוקרטיה ולהכחיד את הפקס

הממשלה החליטה להילחם בביורוקרטיה ולהכחיד את הפקס

החלטת ממשלה שיושמה - משרדי הממשלה עונים לפניות הציבור גם בערוצים דיגיטליים

04/12/2017
 

תגידו שלום לפקס, וקבלו דוגמה להחלטת ממשלה שבוצעה

בחמש השנים האחרונות קיבלה הממשלה כמה החלטות שעוסקות בשדרוג השירות לאזרח והתאמתו לעידן הדיגיטלי. עם האג'נדה הזו מתכתבים למשל יעדיה של יחידת "ממשל זמין" שהוקמה בשנת 1997 תחת חסותה של רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה, ועוסקת בפיתוח התשתיות הממשלתיות להגשת השירותים הציבוריים. המטרה היא לצמצם את הביורוקרטיה ולייעל את העבודה השוטפת.
אחת ההחלטות שנועדו להגשים את החזון הזה התקבלה בינואר 2016, ועסקה ב"העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה".
"מההחלטה הזאת והלאה כל פנייה של אזרח למשרדי הממשלה תוכל להיעשות דרך אי-מייל ולא רק דרך פקסימיליה", הכריז ראש הממשלה בינואר 2016 כשהחלטה  1008 יצאה לדרך, וקבעה כי כל השירותים הציבוריים שתחת משרדי הממשלה, אשר מתאפשר להגישם באמצעות פקס, צריכים להינתן גם באמצעים דיגיטליים – כלומר במייל או בטפסים מקוונים – עד חודש אפריל 2016, כלומר כ-90 יום מקבלת ההחלטה.
עקבנו אחרי יישום ההחלטה הזאת מצאנו כי היא כמעט יושמה במלואה. מרבית הגורמים הביורוקרטיים העמידו לרשות הציבור כתובות מייל (22 מתוך 32 גורמים שנבדקו), ומיעוטם בחר ליצור טפסים מקוונים לפנייה דרך אתר אינטרנט.
סעיף נוסף בהחלטה קבע כי בכל משרד ימונה עובד שיהיה אחרי על יישום ההחלטה – וגם הוא בוצע.
ההחלטה הנחתה את משרדי הממשלה לפנות לתאגידים הציבוריים שבאחריותם, ולהנחות את רשות החברות הממשלתיות כדי שיבחנו את האפשרות ליישומה של החלטה זו גם אצלם. מצאנו שמרבית התאגידים הציבוריים אכן בחרו לאפשר יצירת קשר בערוץ דיגיטלי.
מהבדיקה שערכנו התברר שגם רשויות מקומיות רבות התקדמו לשלב המענה הדיגיטלי, חלקן גם בפייסבוק (כמובן שמדובר במענה של קבלת מידע, ולא בפניות או בקשות המצריכות מסמכים והמתאפשרות דרך פקס).
גם הסעיף שעוסק ביישום ההחלטה בפניות של הציבור אל משטרת ישראל – יושם. אתר המשטרה הונגש ואפשר להגיש דרכו תלונה, ויש גם מענה באמצעות פייסבוק. במשטרה ממשיכים לבחון הנגשת שירותים בדיגיטל, ואולי יום אחד גם נזכה למענה בווטסאפ.
אולם,על אף היישום המוצלח של יצירת הכלים הדיגיטליים לפניות ביורוקרטיות, מתברר כי לא בהכרח הוטמע שימוש יעיל בהן, כך שפניות דוא"ל רבות לא נענות. מסקנה זו עלתה מממצאי הבדיקה שערך צוות לשכתה של חברת הכנסת סתיו שפיר, ונדונה במסגרת הדיון המשותף לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת השקיפות, שהתקיים ביוני 2016.
הבדיקה מצאה כי על אף שמתוך 32 שירותים ציבוריים שנסקרו, כולם מאפשרים פנייה במייל או בטופס מקוון (22 ו-10 בהתאמה), רק כמחצית מהמיילים שנשלחו לצורך המדגם נענו תוך זמן סביר (12 מתוך 22).
בנוסף עולה כי לא כל שירותי הגשת המסמכים המתאפשרים בדרך פקס, קודמו גם בצורה דיגיטלית. דוגמה לכך היא היחידה למבקשי מקלט, שכל ההליכים בה עדיין מצריכים הגעה פיזית או שימוש בפקס, בניגוד להוראות החלטת הממשלה.
ונקודה אחרונה – על פרטיות בעולם דיגיטלי. פנייה של אזרחים באמצעות המייל עלולה לסכן את פרטיותם, ולפתוח פתח לגניבות זהות. ההחלטה קבעה כי היישומים הדיגיטליים יוצגו כחלופה להתקשרויות בפקס ולאותם הצרכים, אך השאלה נותרת בעינה ככל שמדובר בהליכים ביורוקרטיים שמצריכים אימות והזדהות בפני פקיד.
המלצות חדשות בנוגע ל"הזדהות בטוחה" מטעם המטה ליישומים ביומטריים הדגישו את חשיבות ההפרדה בין אמצעי הזהירות המתבקשים בעת הרשמה לשירותים דיגיטליים בזיהוי ביומטרי, אך אלו עודם שנויים במחלוקת.

לנוסח המקורי של ההחלטה

החלטת ממשלה יישום מדיניות בירוקרטיה שלטון מקומי השירות הציבורי חברות ממשלתיות