מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4079 ״היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: יישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית״, שהתקבלה ביולי 2018 , מורה על הקמת גוף מנהל לתכלול הנושא בהובלת המשרד להגנת הסביבה, ומציגה את תכנית הפעולה שלפיה משרדי הממשלה צריכים לפעול בנושא.

 

הדוח נכתב על ידי שרון קלרו ומאיה רוזן בהנחיית אוריה גפן קליין, מנהלת תכנית המוניטור במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

מהדו"ח עולה כי יישום ההחלטה לוקה בחסר באופן מהותי, וכי אחוזי הביצוע נמוכים: מתוך 7 סעיפים ביצועיים שנבחנו, סעיף אחד בלבד יושם במלואו  (14%) בעוד ש־ 6 סעיפים יושמו באופן חלקי בלבד (86%). מעבר לאחוזי היישום היבשים, מהדו"ח עולה כי תכלית ההחלטה טרם הושגה וכי התהליכים עדיין בהבשלה. ניכר כי המנהלת אכן פועלת ליישום ההחלטה ולקידום נושא היערכות ישראל לשינויי אקלים אך מעורבותם של משרדי הממשלה והגופים הממשלתיים והטמעת הנושא בעבודתם עדיין נמוכה.

 

מניתוח סעיפי ההחלטה עולים החסמים הבאים:
פורס מז'ור
חוסר תכנון תקציבי
חוסר חלחול לגופים מפוקחים

 

מניתוח סעיפי ההחלטה עולה המאפשר הבא:
גורם מתכלל

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
היערכות ישראל להסתגלות לשינויי אקלים: יישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותכנית פעולה לאומית
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
29/07/2018
החלטה 4079
משרדים אחראיים:
משרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הקמת גוף מנהל שיקרא ”מינהלת היערכות לשינויי אקלים” וועדות משנה שיפעלו עימה בשיתוף פעולה
תמונת מצב עדכנית
מנהלת ההיערכות לשינויי האקלים הוקמה בשנת 2018 , ויחד עימה הוקמו 7 וועדות משנה בתחומים השונים (ועדת חירום, ועדת קידום ומחקר ועוד).
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
קידום יוזמות מדיניות בתחום שינויי האקלים על־ידי המנהלת
תמונת מצב עדכנית
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי אכן קודמו מספר יוזמות על-ידי המינהלת. עם זאת, מקרב היוזמות שנמנו לא נמצאו תהליכים של שינוי מדיניות ממשלית להערכות לשינויי האקלים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
פיתוח מתודולוגיה לקבל החלטות המבוססת על ניהול סיכונים
תמונת מצב עדכנית
על־אף שהשירות המטאורולוגי הכין תרחישי ייחוס לגורמים שפנו אליו (משרד החקלאות, רשות החשמל ורח"ל), מרבית המשרדים לא הכינו תכנית סדורה המותאמת למגזר שלהם — ולכן נראה כי עד כה לא הוטמעה מתודולוגיה נרחבת בכלל הגורמים והמשרדים
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
4
מרכיב ההחלטה
ביצוע מחקרים על השפעות שינויי האקלים על סקטורים שונים ואוכלוסיות שונות, בתיאום עם מערכת ההשכלה הגבוהה
תמונת מצב עדכנית
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי המנהלת לא עורכת מחקרים בעצמה, אלא מתכללת את הנושא המחקרי באמצעות הגופים הרלוונטיים. אחת מועדות המשנה שהוקמו היא ועדת קידום, מחקר וגישור על פערי ידע, באמצעותה בוצעו מספר מחקרים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
אספקה והנגשת מידע — הן כמקור מידע עצמאי לציבור והן כגורם מקשר בין מומחים בתחום לממשלה
תמונת מצב עדכנית
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי נציגי המנהלת פועלים להגברת המודעות הממשלתית על־ ידי פעילות הסברתית, כנסים וישיבות כנסת וממשלה. כמו כן, אחת מועדות המשנה שהוקמו במסגרת המנהלת היא ועדת חינוך והסברה, שבאתר המשרד להגנת הסביבה צוין כי במסגרת פעולתה יקבעו כיווני הפעולה לשיתוף הציבור— דבר שטרם קרה.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
6
מרכיב ההחלטה
הגשת דוח שנתי לממשלה על־ידי המנהלת ופרסומו לציבור
תמונת מצב עדכנית
דוח מנהלת שנתי ראשון פורסם רק במאי 2021 , כ־ 3 שנים לאחר קבלת ההחלטה (לא הוגשו דוחות בשנים 2019 – 2020).
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
7
מרכיב ההחלטה
בחינת עיקרי תכניות הפעולה הלאומיות והכנת תכנית הסתגלות לשינויי האקלים
תמונת מצב עדכנית
בדוח המינהלת פורסמו תכניות פעולה של 24 גופים הפועלים תחת המנהלת, וזאת לשנים 2019 – 2020 . אין כל אזכור לתוכניות פעולה עתידיות של המשרדים והגופים הרלוונטיים. בדוח המינהלת עלו פערים גדולים ביישום התכניות בקרב המשרדים.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר