על בסיס החלטת ממשלה 291 מיום 2 באוגוסט 2020

ב־ 13.06.2017 התקבל פסק הדין בהליך בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לבטחון פנים ובו קבע בג"ץ כי סטנדרט הכליאה הקיים בבתי הסוהר בישראל מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכן לפקודת בתי הסוהר, לחוק המעצרים ולתקנות בתי הסוהר. נמצא כי שטח התא הממוצע לאדם האסיר בישראל עומד על 3.16 מ"ר בלבד וכי 40.5% מכלל האסירים מוחזקים בתאים שבהם התא הממוצע לאסיר קטן מ־ 3 מ"ר.

בג"ץ פסק כי נדרשת התערבות שיפוטית וקבע כי שטח המחיה המזערי לכל אסיר ועצור יעמוד על 4 מ"ר ללא שירותים ומקלחת (או 4.5 מ"ר, כולל שירותים ומקלחת). הוטל על הממשלה לעמוד ביעד זה תוך 18 חודשים מיום מתן פסק הדין.

פסיקה זו של בג"ץ הצטרפה לתהליך מקביל בנושא. בשנים 2011 – 2015 פעלה בעניין זה ועדה בראשותה של השופטת דליה דורנר ("ועדת דורנר") והגישה דו"ח עם המלצות לשינויים במדיניות הענישה והטיפול בעוברי החוק. בין היתר, הועדה המליצה להגדיל את המשאבים לשיקום האסירים, לא לנסות להשיג הרתעה או שיקום באמצעות ענישה, להרחיב פעילות בתי משפט קהילתיים ועוד. המלצות ועדת דורנר אומצו בהחלטת ממשלה מס' 1840 מיום 11.08.2016 ובהחלטת ממשלה מס' 3595 מיום 25.02.2018 .

מה הוחלט?

ביום 02.08.2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 291. בהמשך להחלטת ממשלה 3595, ולאור פסיקת בג"ץ הוחלט לפעול במספר מישורים על מנת לעמוד בתנאי הפסיקה. הוחלט לתקן את החלטה 3595 ולקבוע מתווה בינוי מואץ שלפיו יוגדל היצע מקומות הכליאה במקומות הבנויים ובנוסף ייבנו מתקני כליאה חדשים. הוחלט לקדם חלופות כליאה חדשות באמצעות אמצעי ענישה נוספים (כפי שהומלץ בדו"ח ועדת דורנר) ולהגדיל את מכסות המפוקחים בפיקוח אלקטרוני. בנוסף, הוחלט על הקמת צוות אסטרטגי שיגבש תכנית לשיקום אסירים. כל ההחלטות הנ"ל נועדו להגדיל את היצע מקומות כליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר בצורה שתעמוד בדרישות שנפסקו בבג"ץ עד לתום שנת 2023, לכל היותר.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

המשבר הפוליטי שבעקבותיו לא הועבר תקציב מדינה, פגע ביישום חלקים מההחלטה. מנגד, חלקים רבים מההחלטה מוגדרים ליישום עתידי. לכן, מוקדם לחרוץ את גורל ההחלטה ויתכן והממשלה תצליח לעמוד במטרותיה בעתיד, גם אם באיחור קל. כאמור, מדובר בהחלטה שנקבעה בעקבות פסיקה של בג"צ. ממשלת ישראל היא צד להליך ולכן היא מחויבת בדיווח שוטף לבג"צ באשר לפעולותיה לקידום הגדלת היצע מקומות הכליאה. עובדה זו מייעלת את הליך יישום ההחלטה וקידום הנושא.

מממצאי דוח המעקב עולה תמונה מעורבת. כך, מתוך 8 הסעיפים שהיו מיועדים לביצוע עד כה, 5 יושמו (56%), 3 יושמו חלקית (33%) ו־ 1 לא יושם כלל (11%). 3 סעיפים נוספים ממתינים ליישום עתידי.

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר
הממשלה ה-35
התקבל ביום  
02/08/2020
החלטה 291
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד הביטחון
משרד לביטחון פנים

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר