הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית על בסיס החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל התשע"ז

מה הוחלט?

החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) — התשע"ז 2017 עיגן חלק מהמלצות מועדת שטרום, אשר התכנסה לראשונה ב־ 2015 ובחנה צעדים נדרשים להגברת התחרות והפחתת הריכוזיות בתחומי השירותים הבנקאיים ושירותים פיננסים, עם דגש על המגזר הקמעונאי (עסקים קטנים ובינוניים ומשקי הבית). 

החוק מתמקד בשלושה תחומים מרכזיים: הגברת צד ההיצע, העצמת הצרכנים, ומעקב אחר יישום הרפורמה. 

 

דו"ח זה נכתב על ידי עינת קורן, תחיקירנית בתכנית המוניטור, בלווי והנחיה של מיכל שטרנברג ועינב ארליך, תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לספטמבר 2019, החוק יושם באופן חלקי בלבד. 

בתחום הגברת צד ההיצע, הוסרו חסמים לכניסת שחקנים חדשים ואושרו תקנות וכללים הנוגעים אליהם; בתחום העצמת הצרכנים, טרם הוסדר שירות להשוואת עלויות פיננסיות על מנת להגביר את היכולות של הצרכן; בתחום מעקב אחר יישום הרפורמה אמנם הוקמה הועדה, אך פעילותה מבוצעת באופן חלקי בלבד. 

 

ניתוח תמונת היישום של הרפורמה העלה את החסמים הבאים:

1. לוח זמנים מחייב: לוח הזמנים שנקבע בחוק לא היה ראלי

2. חוסר תיאום בין משרדי: למרות עבודה משותפת בשוטף, מורכבות תהליכי היישום כללו מטבעם חילוקי דעות בין הגופים המעורבים

3.  תכנון לקוי של תהליכי העבודה: תהליך החקיקה לא הכיל בתוכו את הפרמטרים והרזולוציה הנדרשים ליישום הקמת שירות להשוואת עלויות, אשר דרש תהליך תיקון חקיקה  נוסף, אשר הביא לדחייה של כארבע שנים מלוח הזמנים המתוכנן. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
דו”ח שטרום - הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית
הממשלה ה-20
התקבל ביום  
31/01/2017
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
חוק הבנקאות (רישוי) 11 ג'. הקמת תשתית מחשוב וחובת מכירה של שירותי מחשוב ותפעולם והשכרת מקרקעין המשמשים לצורכי שירותי מחשוב ותפעולם
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 06.09.18 פורסמו הכללים למתן מענק ממשלתי להקמת לשכת שירותי חשוב בנקאיים והוראות למכרז. במרץ 2019 נבחרה זוכה בקבלת המענק — חברת TCS. לצורך קבלת המענק נדרשה החברה לחתום על הסכם עקרונות לאספקת שירותי מחשוב לבנק חדש או קיים, ואכן הזוכה חתמה עם קבוצת "מריוס נכט" אשר עתידה להקים בנק חדש ועם קבוצת "אופק" אשר עתידה להקים אגודת אשראי.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
חוק הבנקאות (רישוי) 36 יב’ 1. קביעת כללים על ידי הנגיד לאסדרת מעמדו ופעולתו של סולק מתארח ואת תנאי האירוח.
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 17.06.18 הכללים פורסמו.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) 3 7ב. (ה). הסדרת יחסים בין מאגד וסולק - שר האוצר רשאי לקבוע את התמורה שישלם מאגד לסולק ואת קביעת תנאי ההתקשרות ביניהם
תמונת מצב עדכנית
נכון לאוגוסט 2019, לא אותר מענה לסעיף זה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) 3 7ה. (ב). הוראות לעניין מועדי ואופן העברת המידע של יתרת הלקוח בחשבון עובר ושב
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 13.11.18 פורסמו ההוראות.
סטטוס היישום
יושם יושם
5
מרכיב ההחלטה
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) 3 7ו. (ב). הוראות לעניין תנאי הסכם ההפצה בין תאגיד בנקאי לבין מנפיק קשור בהסכם הפצה (של כרטיסי אשראי)
תמונת מצב עדכנית
נכון לאוגוסט 2019, לא אותר מענה לסעיף זה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
6
מרכיב ההחלטה
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) מס' 22 3 7ז. (ב). הוראות לעניין אופן הצגת המידע של עסקאות שביצע לקוח באמצעות כרטיס חיוב
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 13.11.18 פורסמו ההוראות.
סטטוס היישום
יושם יושם
7
מרכיב ההחלטה
חוק הבנקאות (שירות ללקוח) מס' 22 3 7ז. (ג). קביעת הוראות בתקנות לעניין העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי
תמונת מצב עדכנית
בתאריך 30.01.19 תוקנו התקנות.
סטטוס היישום
יושם יושם
8
מרכיב ההחלטה
פרק יא 1: שירות להשוואת עלויות פיננסיות 70 (ה). תקנות לעניין צפייה ושימוש במידע פיננסי מקוון
תמונת מצב עדכנית
ע"פ מידע שנמסר ממשרד האוצר באוגוסט 2019, הפרק כולו נמצא בהליך חקיקה מואץ שמטרתו להבטיח כי התוצר יהיה הטוב ביותר. הצפי הינו שתזכיר תיקון החקיקה יפורסם בספטמבר אוקטובר — 2019 . לפי משרד האוצר, במקביל לעבודה על תיקון החקיקה מתקיימת עבודה על הצד הטכנולוגי של השירות להשוואת עלויות. התקדמות הפלטפורמה הטכנולוגית צפויה לקזז חלק מזמן העיכוב של עליית השירות. השירות בכללותו יהיה מוכן במרץ 2021 עם אפשרות להקדמה בלוחות הזמנים למחצית השניה של 2020
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
9
מרכיב ההחלטה
פרק יא 1: שירות להשוואת עלויות פיננסיות 70 (ו). הוראות לשימוש במידע פיננסי מקוון
תמונת מצב עדכנית
התאריך המעודכן ע”י הוועדה ליישום היה .30.06.18
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
10
מרכיב ההחלטה
פרק יא 1: שירות להשוואת עלויות פיננסיות מרשם של נותני שירות להשוואת עלויות
תמונת מצב עדכנית
נכון לאוגוסט 2019 , לא אותר מענה לסעיף זה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
11
מרכיב ההחלטה
תוספת שנייה (סעיף 70 ה) פרק ב: תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראות ראשונות
תמונת מצב עדכנית
טיוטת תבחינים:פורסמה להערות הציבור ב־ 10.05.17. תבחינים רשמיים: פורסמו ב־ 25.10.17. הוועדה פרסמה דו"ח אחד בלבד עד אוגוסט 2019. הדו"ח פורסם בתאריך 22.05.18.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר