דוח זה עוקב אחר יישום החלטת ממשלה 2254 ,שמעגנת את המלצות ועדת פלמור הנוגעות לאחריות המשטרה בטיפול
במאבק בגזענות, כפי שפורסמו בדוח הוועדה.
בנוסף, הדוח עוקב אחר יישום המלצת הוועדה הנוגעת להצטיידות המשטרה במצלמות גוף, שלא נכללת בהחלטה 2254 .
מממצאי עבודת המעקב עולה ש־%67 מסעיפי החלטת הממשלה ייושמו במלואם; %8 ייושמו באופן חלקי; %25 לא
ייושמו.