בחודשים האחרונים פרסמה הממשלה את נתוני ביצוע התקציב לשנת 2016. הנתונים מאפשרים לבחון את היקף הכספים שהושקעו בפועל על ידי משרדי הממשלה ואל האופן שבו נוצל התקציב בכל אחד מהתחומים שבאחריותם – ומהווים נדבך חשוב בבחינת עמידתה של הממשלה בהתחייבויותיה לציבור.

התקציב הוא התחייבות מרכזית של הממשל כלפי הציבור. הוא משקף את סדר העדיפויות הממשלתי ומגלם בתוכו שורה של הבטחות כבדות משקל להשקעת משאבים, הן לרווחת הציבור, והן לטובת מגזרים פרטניים.

עם זאת, רק בחינת התקציבים שהוקצו בפועל יכולה לספר את הסיפור האמיתי של סדרי העדיפויות הממשלתיים ולחשוף את מימוש ההבטחות הגלומות בתקציב המקורי.

התשובה לשאלה איך נוצל התקציב – סבוכה, ודורשת בחינה רחבה של כלל הנתונים הרלוונטיים, בהם נתוני היתרות המחויבות, ההסטות התקציביות לאורך השנה ונתונים נוספים. עם זאת, די בבחינה המתבססת רק על נתוני ניצול וביצוע התקציב לשנת 2016 והשוואתם לנתוני השנים קודמות – כדי  להצביע על תופעה מדאיגה של אי ניצול מתמשך של תקציבים בשורה של נושאים בעלי חשיבות ציבורית.

בדיקת נתוני ביצוע התקציב העלתה כ-165 סעיפים תקציביים בהם קיים תת ניצול משמעותי ומתמשך במשך 3-4 שנים ברציפות. המשמעות היא כי במשך שנים, כספים שהובטחו והוקצו מראש למטרות ציבוריות וחברתיות אינם מנוצלים ואינם משפיעים על מציאות חייהם של אזרחי המדינה.

אנו מביאים בפניכם את הנתונים המלאים על הסעיפים "שנזנחו" ומצויים בתת ניצול מתמשך בשנים 2013-2016.

לקריאת הדו"ח המלא שלנו.

את הנתונים המלאים ניתן למצוא בצורה נגישה ובפילוח על פי משרדים ועל פי היקף ניצול התקציב באתר ניצול תקציב המדינה של המרכז להעצמת האזרח


בכתובת: budget.ceci.org.il