אימוץ המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את המלצות דו"ח הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל, הקובעות החלה מדורגת של חובת ניתוח מגדרי על כלל תקציב המדינה. ההחלטה מאמצת מתווה לפיו עד שנת 2018, 100% מתקציב המשרדים ויחידות הסמך שבתחום אחריותם ינותחו באופן זה. הניתוח יפורסם ידח עם התקציב ויכלול את הכנסות המדינה ממיסוי ומידע לגבי חלוקה מגדרית ביחס לערבויות שהמדינה מעניקה והתקשוריות שהיא מבצעת. לצורך ביצוע מעקב ובקרה אחר חובת הניתוח המגדרי, תוקם ועדת היגוי בראשות סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון לדצמבר 2017 ההחלטה יושמה בחלקה. ועדת ההיגוי הוקמה ומתכנסת, וכן מנחה את הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה בנושאי הניתוח המגדרי של תקציביהם.

הניתוחים המגדריים של תקציבי המשרדים לשנת 2015 שולבו יחד עם יעד הביצוע לשנת 2016. כמו כן, נעשתה עבודה משולבת על תקציב 2017-2018. מאחר ומשרדי הממשלה לא הספיקו ללמוד את הנושא לעומק, לא נעשתה בחינה מגדרית של כלל התקציב, כפי שהיה אמור להעשות עד שנת 2018. משמעות הדבר היא כי  משרדי הממשלה לא עמדו בדרישה לבצע בחינה מגדרית של 100% מהתקציב עד שנת 2018.

גורם נוסף שלא בוצע בהחלטה הוא בחינת החלוקה המגדרית של ערבויות המדינה ולהתקשרויות שהמדינה היא צד להן. 

לקריאת דוח המוניטור המלא
מיושם חלקית
בחינה מגדרית של התקציב
הממשלה ה-33
התקבל ביום  
10/07/2014
החלטה 2084
משרדים אחראיים:
משרד האוצר
משרד לשוויון חברתי
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
הצגת הדו”ח עם הניתוח המגדרי לשר בכל שנה עד אפריל
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 לא בוצע בשל עיכוב בהעברת תקציב המדינה. בשנת 2016 נערך ניתוח מגדרי של כל משרד והוגש עם הצעת התקציב באוגוסט 2016. לקראת תקציב 2017-2018 נעשתה הצגה לשרים.
סטטוס היישום
יושם יושם
2
מרכיב ההחלטה
פרסום הניתוח המגדרי לקראת התקציב
תמונת מצב עדכנית
בוצע במסגרת תקציב 2015-2016 וכן, לקראת תקציב 2017-2018.
סטטוס היישום
יושם יושם
3
מרכיב ההחלטה
על אגף החשב הכללי באוצר לבצע ולפרסם בחינה מגדרית של ערבויות המדינה ובהתקשרויות שהמדינה צד להן.
תמונת מצב עדכנית
הערבויות שנותן אגף החשכ"ל לא נעשות מול העסקים אלא מול הבנקים ולכן הדבר לא אפשרי מבחינתם. בתחום ההתקשרויות, הדבר לא מיושם כי המערכת הטכנולוגית איתה עובדים נעדרת פילוחים מגדריים.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
4
מרכיב ההחלטה
מנהל הכנסות המדינה יכלול בדו”ח השנתי שלו ניתוח מגדרי של מדיניות המס. הניתוח ייכלל בדו”ח השנתי של המנהל ההכנסות, ובהתאם להחלה ההדרגתית של הניתוחים המגדריים בכל משרדי הממשלה.
תמונת מצב עדכנית
קיים ניתוח מגדרי חלקי של הטבות המס, אשר ניתן לראותו בחוברת עיקרי התקציב לשנים 2015-2016 של משרד האוצר. לעומת זאת, לא קיים ניתוח מגדרי שיטתי בדו"ח מינהל הכנסות המדינה. נכון לדצמבר 2017, לא פורסם דו"ח חדש.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
5
מרכיב ההחלטה
החלה מדורגת של חובת ניתוח מגדרי על כלל תקציב המדינה. עד מרץ 2015 יכין כל משרד ממשלתי תכנית עבודה ליישום הניתוח המגדרי של כל תקציבו
תמונת מצב עדכנית
בשנת 2015 עבר התקציב באיחור ולכן היעדים גובשו יחד עם תקציב 2016. הכנת תקציב 2017-2018 נעשית באיחור ביחס ללוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה. בחודשים יוני-יולי 2016 כל משרדי הממשלה הגישו ניתוחים מגדריים של התקציבים שלהם. רובם ככולם לא עמדו בדרישת ה-100%.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר